« на головну 25.01.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1036)
16
Січень
 
Інтерв’ю
 
Шість переваг платіжної картки «Профспілковий квиток»

Шість переваг платіжної картки «Профспілковий квиток»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Підсумки року

За гідну оплату праці

За гідну оплату праці

Хоч що кажіть, але без заробітної плати чи за мізерну оплату працю­вати – ой як не хочеться!.. В нашій країні, на жаль, час від часу робітни­кам доводиться виходити на вулич­ні мітинги та протести, вимагаю­чи виплати своїх кревно зароблених. У таких ситуаціях ФПУ не зали­шається осторонь і всіляко підтри­мує невдоволених, допомагаючи їм у вирішенні наболілих питань! Звісно, Федерація намагається й мирним шляхом боротися з роботодавцями, які не виконують свої обов’язки, вико­ристовуючи різноманітні важелі впливу.

О сновною ідеоло­гією ФПУ у сфері оплати праці було й за­лишається за­безпечення її достойного рівня, зменшення надмір­ної диференціації населен­ня за доходами з метою ак­тивного формування серед­нього класу, насамперед із-поміж кваліфікованих робітників і спеціалістів.

Так, у січні–вересні 2010 року індекс реальної зарплати становив 9,8% порів­няно з відповідним періо­дом минулого року. ФПУ вдалося переконати Уряд та зафіксувати у Генераль­ній угоді на 2010–2012 роки домовленість сторін щодо забезпечення зростання ре­альної заробітної плати не менше, ніж зростання ре­ального ВВП.

ФПУ також вдалося ді­йти домовленості щодо розроблення та узгоджен­ня до 1 квітня 2011 року ме­ханізму проведення розра­хунку мінімального рівня заробітної плати, який за­безпечуватиме відтворен­ня здатності працівника до праці та утримання непра­цездатних членів його сім’ї (відтворювального рівня оплати праці).

Важливим позитивом надскладних переговорів слід вважати й внесення до Генеральної угоди на 2010–2012 роки норми, якою фак­тично встановлено договір­ний розмір мінімального рівня оплати праці, а саме: розмір заробітної плати не­кваліфікованого працівни­ка небюджетної сфери за повністю виконану норму часу в нормальних умовах праці має перевищувати фактичний розмір прожит­кового мінімуму для пра­цездатних осіб.

Під час переговорів з укладення Генугоди на но­вий строк домоглися також встановлення базової та­рифної ставки в ЄТС із 1 січня 2011 року в розмірі не менше мінімальної за­робітної плати. В результа­ті вперше вдалося зобов’язати Кабмін проводити переговори з профспілка­ми щодо визначення базо­вих умов в оплаті праці бю­джетників, у тому числі й держслужбовців.

Профспілки також спро­моглися зобов’язати Каб­мін забезпечити протягом 2011 року поступове набли­ження базового посадового окладу Єдиної тарифної сітки до мінімальної заро­бітної плати й визначити конкретні механізми сис­темного підвищення зарплат у бюджетній сфері.

ФПУ домоглася значно­го посилення адміністра­тивної та кримінальної від­повідальності за несвоє­часну виплату заробітної плати.

Ринок праці

Наслідки світової фінансово-економічної кризи не­гативно вплинули на ри­нок праці України. Така си­туація потребувала від профспілок нестандартних й оперативних дій, завдяки яким починаючи з другої половини 2009-го до 2010 року ситуацію на ринку праці України вдалося ста­білізувати.

Для забезпечення моло­ді першим робочим місцем за ініціативи ФПУ, яку було озвучено на зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем у квітні 2010 року, в Державному бюджеті передбачено асиг­нування на забезпечення зайнятості випускників ви­щих та професійно-технічних навчальних закла­дів освіти шляхом надання дотації роботодавцю.

На початку 2010 року при Кабінеті Міністрів було створено Раду з пи­тань трудової міграції гро­мадян України, до складу якої увійшов представник ФПУ.

Федерацією профспілок України неодноразово іні­ційовано розроблення за­ходів щодо повернення тих, хто працює у нефор­мальному секторі економі­ки, до системи офіційної економіки. За активної участі профспілок було за­тверджено розпорядження Кабінету Міністрів Украї­ни «План заходів щодо де­тінізації доходів та відно­син у сфері зайнятості на­селення».

ФПУ виступає проти по­ширення нетипових форм зайнятості, при яких погір­шується соціальна незахи­щеність працівників, втра­чається зв’язок із профспіл­кою, унаслідок чого не­можливо скористатися її захистом, послаблюється роль або й руйнуються пер­винні організації. Для за­безпечення широкої проф­спілкової дискусії з цих пи­тань у серпні 2010 року було проведено Міжнарод­ний профспілковий круглий стіл на тему «Роль профспілок у протидії по­ширенню позикової праці», участь у якому взяв також представник ФНП Росії.

Переймається Федера­ція профспілок України не лише вирішенням нагаль­них проблем у сфері зайня­тості, а й науково-обґрунтованим передбаченням змін, що незабаром очіку­ються на українському ринку праці. Тож ФПУ іні­ціювала проведення у груд­ні поточного року Міжна­родної тристоронньої науково-практичної конфе­ренції на тему «Ринок пра­ці та державна служба зайнятості в епоху глобальних змін і новітніх викликів».

Розвиток національного виробничого комплексу

Сприяння стабілізації та розвитку вітчизняного виробничого комплексу як основи збереження та збільшення кількості су­часних робочих місць, за­безпечення продуктивної зайнятості, належних умов праці та рівня її оплати є одними із найважливіших напрямів роботи ФПУ.

За ініціативи профспі­лок на засіданні Урядового комітету з питань еконо­мічної політики 14 січня 2010 року прийнято рішен­ня про доопрацювання із сторонами соціального діалогу проекту постанови Кабінету Міністрів Украї­ни «Про основні напрями антикризових дій та відновного розвитку на 2010 рік».

Також Федерація ініці­ювала проведення міжві­домчої наради із проблем­них питань міського елек­тротранспорту, яка відбу­лася 27 вересня 2010 року у Міністерстві з питань житлово-комунального гос-подарства. Більшість про­позицій ФПУ у проекті рі­шення наради були врахо­вані.

Слід відзначити консо­лідовану позицію ФПУ та профспілки АСМУ у захис­ті економічних та трудо­вих прав працівників ТОВ «Вінницька підшипникова компанія». Спільними зу­силлями були проведені протестні акції у Вінниці та Києві.

Головними завданнями Федерації профспілок України, її членських орга­нізацій у сфері збереження та сприяння розвитку вітчизняного виробничого комплексу є консолідація соціальних партнерів у підтримці створення вітчизняного конкуренто­спроможного середовища в усіх його ланках: праців­ник – підприємство – га­лузь – регіон – національна економіка та соціальне спрямування бізнесу.

05.01.2011


Анна РЄПІЧ, «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

29.12.2019 00:42

29.12.2019 00:11

29.12.2019 00:09

29.12.2019 00:08

15.11.2019 21:42

15.11.2019 21:41

15.11.2019 21:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання