« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Епіцентр

МИ Є СВІДКАМИ РОЗПАДУ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

МИ Є СВІДКАМИ РОЗПАДУ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

У Європі занепокоєні суперечливими тру­довими реформами в нашій країні, атаками на профспілки і нама­ганням викреслити їх з процесу реформ.

ЄС наголошує, що всі ці зміни мусять відпові­дати міжнародним трудо­вим стандартам і принци­пам соціального діалогу. Про це у своєму розсліду­ванні пишуть журналісти Катерина Семчук та То­мас Роулі у « openDemocracy ».


ЄС закликав уряд про­водити реформи відповід­но до міжнародних трудо­вих стандартів і (!) в кон­сультаціях з профспілка­ми. Втім, як ми спостері­гаємо, не те що консульту­ватися з профспілками ніхто не поспішає, навпа­ки – профспілки всіляко усувають від процесу об­говорення, намагаються «затулити рота», не гребу­ючи при цьому жодними методами – від банально­го ігнорування – до тиску, залякувань, обшуків і на­віть арештів.

Кореспонденти нагада­ли, що отримали докумен­ти Європейської комісії, які викривають очевидну розбіжність між реформа­ми в Україні та моделлю «соціальної ринкової еко­номіки» ЄС, де держава прагне знайти компроміс між ринковими силами та громадянами. Ці висновки зроблені в той час, коли Україна намагається адаптувати своє законо­давство до норм ЄС в рам­ках своєї кандидатури на вступ до ЄС та чинної Уго­ди про асоціацію.

Українські реформи, які проводяться окремо від процесу гармонізації з ЄС, були розкритиковані європейськими та україн­ськими профспілками за порушення правових кон­венцій Міжнародної орга­нізації праці (МОП), а та­кож трудових норм ЄС.

«Українська влада по­стійно атакує права проф­спілок і намагається ви­креслити їх та їхніх пра­цівників з процесу ре­форм», – заявив в інтерв’ю « openDemocracy » Ян Ві­ллем Гаудріаан, Генераль­ний секретар Європей­ської федерації профспі­лок громадського обслуго­вування.

Згідно з доповіддю, під­готовленою до ключового саміту Україна - ЄС у Києві 3 лютого, блок вважає, що українське законодавство щодо соціально - економіч­них реформ перебуває на «початковій стадії».

Зокрема, це стосується нового закону про працю. Експерти кажуть, що уряд користується війною, щоб ухвалити і без того склад­не трудове законодавство, розраховане на 2020 і 2021 роки. Наразі в країні діє воєнний стан, що означає заборону протестів. Кри­тикують в ЄС і запрова­дження контрактів з ну­льовим робочим днем і призупинення на воєнний час дії колективних дого­ворів між роботодавцями та профспілками.

Окремо європейські журналісти звернули ува­гу на те, що парламент ухвалив повноваження, що дозволяють державі конфісковувати майно профспілок. Незважаючи на те, що МОП наразі здій­снює нагляд за скаргами щодо спірної профспілко­вої власності.

Втім, деякі українські політики часом зневажли­во ставляться до порад міжнародної спільноти. Деякі постанови вони вва­жають надмірним регулю­ванням робочих місць в країні – навіть якщо це є частиною міжнародних зобов’язань країни, як у випадку з конвенціями МОП та директивами ЄС про робочі місця. За при­кладом далеко ходити не треба.

Галина Третьякова, на­родний депутат від партії «Слуга народу» та голова парламентського комітету з питань соціальної полі­тики, критикує МОП. На її думку зосередженість ор­ганізації на колективних правах є бар’єром для укра­їнців. А нещодавно вона звинуватила профспілки у використанні МОП задля запобігання деструктив­ним законодавчим змінам. Агентство ООН, заявила Третьякова 15 лютого, та­кож «проштовхує в Україні відживаючі теорії Маркса і Леніна».

Останнім часом за бра­ком аргументів, представ­ники влади все, що не вла­штовує, називають безза­перечно «совком» та й все.

При цьому дипломатич­ний орган ЄС, Європей­ська служба зовнішніх справ вкотре підкреслили, що ЄС «залишатиметься непохитним у своїх зобов’язаннях щодо євро­пейських стандартів та стандартів МОП» відносно реформ в Україні.

Не так давно комісар ЄС з питань зайнятості та со­ціальних прав Ніколас Шміт зустрівся з лідерами українських профспілок у Брюсселі. Він «підкреслив важливість соціального захисту, діалогу та прав працівників як наріжного каменю європейської соці­альної ринкової економі­ки». Шміт сказав, що під­німе питання занепокоєн­ня профспілкових лідерів щодо реформ воєнного часу та відсутності ролі профспілок у відновленні України перед президен­том Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.

У звіті ЄС щодо узго­дження законодавства України та ЄС зазначало­ся, що слід звернути «ува­гу» на «вплив запрова­дження нового трудового законодавства на соціаль­ний діалог», який, як за­значалося, має бути поси­лений. Міністерство за­кордонних справ України погодилося з цим; його представник повідомив «openDemocracy», що «узгодження та реалізація міжнародно визнаних тру­дових стандартів... є од­ним з головних завдань» в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Але лише на словах – на практиці робить по - своєму.

Журналісти наводять слова європейського ди­пломата: «Ми є свідками розпаду соціальної держа­ви в Україні. Все, окрім військової сфери, зараз пе­редано на міжнародний аутсорсинг. Соціальні пи­тання все більше і більше передаються на аутсор­синг міжнародним доно­рам – саме тому міжнарод­ні донори повинні приді­ляти цьому більше уваги».

ВОЛОДИМИР САЄНКО , OBOZREVATEL

 

ЄВРОКОМІСІЯ ВІДПОВІЛА ПРОФСПІЛКАМ

ПРЕЗИДЕНТ ЄВРОКОМІСІЇ УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЄН ПІДТРИМУЄ ПОЗИЦІЮ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРОФСПІЛОК ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ДОТРИМАННЯ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ В УКРАЇНІ

Про це зазначено у її відповіді Генерально­му секретарю Європейської федерації профспілок громадського обслу­говування (ЄФПГО – EPSU) Яну Гудріаану, який звернувся до ЄК з огляду на Саміт Україна-ЄС 3 лютого ц.р. («ПВ» писали про це у №5-8/2023, - ред.).

Шановний пане Гене­ральний секретар!

Я хотіла б подякувати Вам за Ваш лист і привітати підтримку, на­дану Європейською федерацією профспілок громадського обслугову­вання (ЄФПГО) Україні та її народу. Я також ви­соко ціную зусилля, які докладають українські профспілки для допомо­ги населенню в нинішніх надзвичайно складних умовах, і визнаю важливість участі соціальних партнерів у відновленні країни.

Я належним чином узяла до відома занепокоєння, висловлені у Вашому листі щодо поточних ре­форм трудового законо­давства, загального функціонування соціального діалогу та становища профспілок в Україні.

Дозвольте мені ще раз наголосити на важливості, яку Комісія надає ролі соціального діалогу як важливого та корисного інструменту ефективно функціонуючої соціальної ринкової економіки. Нещодавно це було ще раз підтверджено у Повідомленні Комісії «Зміцнення соціального діалогу в Європейському Союзі: використання його повного потенціалу для управління справед­ливими перехідними процесами» та у пов’язаній з ним пропозиції щодо Рекомендації Ради, яка визначає шляхи подаль­шого зміцнення країнами соціального діалогу та колективних переговорів на національному рівні.

У Повідомленні чітко вказано на необхідність сприяння соціальному діалогу та колективним переговорам як складо­вим процесу розширення ЄС. Повноправне член­ство українських профспілок в ЄФПГО сприяє підготовці їх до участі в соціальному діалозі на рівні ЄС.

Під час зустрічей з українською владою, як на міністерському, так і на технічному рівнях, Комісія систематично наголошує на необхідності покращен­ня та просування соціального діалогу. У зв’язку з цим ми належ­ним чином враховуємо результати міжнародних розглядів, зокрема, пов’язаних з імплементацією конвенцій Міжнародної організації праці про сво­боду асоціації та сприян­ня колективним перего­ворам, у тому числі щодо відчуження майна.

Що стосується конкретно проєкту Закону «Про пра­цю», то з Україною продовжується технічний обмін думка­ми з метою надання їй підтримки в досягненні мети розробки законо­давства відповідно до за­конодавства ЄС, а також заохочення та поваги до соціального діалогу.

Нещодавно опублікований робочий документ Комісії, який містить аналітичний звіт для України у відповідь на її заявку на членство в ЄС, також вказує на необхідність усу­нення Україною значних недоліків у трудовому законодавстві та покра­щення соціального діалогу.

ЄС буде продовжувати стежити за розвитком трудового законодавства України та заохочувати­ме належне залучення соціальних партнерів до його підготовки.

Дозвольте мені подяку­вати Вам за участь ЄФПГО у вирішенні цих важливих питань та за­просити Вас і надалі ділитися будь - якими конкретними занепокоєннями зі служ­бами Європейської комісії.

З повагою, Урсула фон дер Ляєн, Президент Європейської комісії

07.04.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання