« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Епіцентр

РУКИ ГЕТЬ ВІД МАЙНА ФПУ!

РУКИ ГЕТЬ ВІД МАЙНА ФПУ!

26 січня відбу­лось засі­дання Ко­легії з роз­гляду скарг у сфері державної реєстра­ції при Офісі протидії рей­дерству, на якому розгляда­лась скарга Федерації проф­спілок України.

Нагадаємо, що 3 листопада 2020 року Печерським район­ним судом м. Києва (слідчий суддя Новак Р.В.) було винесено ухвалу в справі № 757/47315/20 - к, якою було на­кладено арешт на майно ФПУ.

Підставою для винесення ухвал щодо накладення аре­шту на нерухоме майно профспілок стало клопотан­ня прокурора Манжилея М.В.

Кримінальне проваджен­ня № 12020000000000878 від 14 вересня 2020 року порушено за ознаками кримінального правопорушення, передбаче­ного ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було вві­рене особі чи перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах або органі­зованою групою).

До переліку арештованого майна потрапили ті об’єкти, право власності на які давно підтверджено державою шля­хом видання відповідних сві­доцтв про право власності (зо­крема, Будинок спілок у м. Києві та будівля Жовтнево­го палацу), або ж визнано пра­во власності за профспілками рішеннями господарських су­дів (зокрема, Учбово - спортив­на база «Святошин», ДП «Са­наторій «Зірка»).

Не погоджуючись із зазна­ченою ухвалою, ФПУ оскар­жила вказаний процесуаль­ний документ, і 23 грудня 2020 року ухвалою Київсько­го апеляційного суду було скасовано ухвалу Печерсько­го районного суду м. Києва від 3 листопада 2020 року і по­становлено нову ухвалу, якою відмовлено в задово­ленні клопотання прокурора про накладення арешту на нерухоме майно.

Фактично, органами про­куратури спільно з приват­ним нотаріусом Михайлен­ком С.А. до Єдиного держав­ного реєстру внесено недо­стовірний запис, який не від­повідає резолютивній части­ні оскаржуваної ухвали.

Така активна діяльність правоохоронних органів за участю нотаріуса як суб’єкта державної реєстрації може розцінюватись як пряме втручання у діяльність проф­спілкових організацій в Україні, оскільки один з аре­штованих об’єктів, що розта­шований на Майдані неза­лежності, 2, у м. Києві, є адмі­ністративною будівлею, ви­користовується для здійснен­ня статутної діяльності апа­рату ФПУ та багатьох всеукраїнських профспілкових організацій.

Для захисту своїх прав та інтересів і необхідності при­тягнення до відповідальнос­ті нотаріуса, який вніс недо­стовірні відомості до Реєстру речових прав на нерухоме майно, ФПУ звернулась до Офісу протидії рейдерству (прим. орган у структурі Мі­ністерства юстиції України) зі скаргою щодо перевірки правомірності прийнятого рі­шення державного реєстра­тора – приватного нотаріуса Київського міського нотарі­ального округу Михайленка С.А., а також тимчасового блокування доступу до реє­стрів вказаного суб’єкта.

26 січня відбулось засідан­ня Колегії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Офісі протидії рейдер­ству, де розглянуто скаргу ФПУ. Заслуговує на увагу той факт, що на засідання прибув не тільки нотаріус, якого ФПУ просить притягнути до відповідальності, а й особис­то старший слідчий ОВС Го­ловного слідчого управління Національної поліції Украї­ни Левчук Є.В., який виявив особисту зацікавленість у за­хисті нотаріуса, спробував­ши «приміряти на себе роль адвоката». Вказані особи на­магалися ввести в оману чле­нів Колегії, розповідаючи про те, що арешт вже скасо­вано, і жодні права ФПУ не порушуються.

Колегія повідомила, що внесе свої рекомендації до Міністерства юстиції відпо­відно до регламенту протя­гом 5 тижнів. ФПУ з нетерпін­ням очікуватиме офіційного реагування.

Однак, найцікавіше від­булось після того, як пред­ставники залишили залу розгляду скарг. Не прихо­вуючи своєї зневаги та на­хабства, слідчий повідо­мив представнику ФПУ про те, що наступний арешт не­рухомого майна варто очі­кувати з дня на день, і будь-яка протидія правоохорон­ним органам не матиме сенсу. Після чого слідчий і нотаріус разом попрямува­ли до одного автомобіля. Ось така «плідна» спільна робота правоохоронців і но­таріату.

Крім того, хотілося б звер­нути увагу на дотримання нотаріусом Михайленком С.А. положень Закону Украї­ни «Про нотаріат», оскільки незрозуміло, в який спосіб нотаріус Михайленко С.А. здійснює нотаріальну діяль­ність, оскільки офіційний номер телефону, вказаний в Єдиному реєстрі нотаріусів, не відповідає, а офіс за адре­сою: вул. Січових Стрільців, 11, тривалий час зачинений. І ще хотілося б поставити за­питання Мін’юсту про те, яким чином здійснювалась сертифікація робочого місця приватного нотаріуса Київ­ського міського нотаріально­го округу Михайленка С.А.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ЄФПГО ПІДТРИМУЄ УКРАЇНСЬКІ ПРОФСПІЛКИ

Г либоку стурбо­ваність постій­ним порушен­ням прав проф­спілок в Україні висловив генеральний секретар Європейської Федерації профспілок громадського обслугову­вання (ЄФПГО) Ян Віллем Гаудріаан.

У своєму зверненні до Президента України Володимира Зеленсько­го від імені мільйонів працівників громад­ського обслуговування Європи він наголосив на тому, що українські профспілки займають рішучу позицію щодо реформи трудового за­конодавства, яку просу­ває Уряд та правляча партія, оскільки запро­поновані законопроєк­ти не лише зменшують гарантії працівників і служать інтересам ве­ликого бізнесу та фі­нансових кіл, а й пору­шують основоположні права трудящих, закрі­плені в конвенціях Міжнародної організа­ції праці, ратифікова­них Україною. «Нас вразила інформація про те, що рішенням суду на власність ФПУ та її членських органі­зацій, у тому числі на Будинок профспілок у м. Києві, побудований на членські внески у 1980 році та відновле­ний профспілками піс­ля пожежі під час Рево­люції гідності, нещо­давно було накладено арешт. Це рішення не лише порушує зобов’язання країни за Конвенцією МОП № 87, а й суперечить рішен­ню Європейського суду з прав людини про те, що відчуження майна профспілок в інтересах держави суперечить статті 1 Європейської конвенції з прав люди­ни.

Ми неодноразово ви­словлювали свою пози­цію на підтримку член­ських організацій ЄФПГО України у листах до Пре­зидента, Уряду та Верхо­вної Ради, а також під час зустрічей з державними посадовими особами України.

На жаль, Україна ре­гулярно потрапляє до категорії 5 щорічного Глобального індексу прав МКП – «Відсут­ність гарантій прав». Ситуація в ній є однією з найгірших серед кра­їн Європи, і ми з жалем робимо висновок про те, що нещодавні атаки є частиною свідомої політики з підриву профспілкового руху в Україні.

Ми поінформуємо МОП, Європейський Союз та Раду Європи про ситуацію, що скла­лася, а також вислов­люємо повну підтрим­ку ФПУ, її членським організаціям та всім демократичним проф­спілкам України», – йдеться у листі.

Копії листа направ­лено Прем’єр-міністру України Денису Шми­галю, Голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову, Послу ЄС, главі Представництва ЄС в Україні Матті Ма­асікасу, завідувачу сек­тору Європи і Цен­тральної Азії Бюро тру­дящих МОП Сергеюсу Гловацкасу та іншим.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ДО СЬОГОДНІ ЗАЛИШАЄТЬСЯ НЕЗРОЗУМІЛИМ:

Які слідчі дії вчиняються в межах досудового роз­слідування кримінального провадження (письмові запити про надання документів, допит підозрюва­них, свідків), окрім активних намагань правоохорон­ців обмежити можливість законних власників ко­ристуватись та розпоряджатись майном шляхом накладення арештів?

Яким чином орган досудового розслідування зби­рається доводити наявність складу злочину у діях юридичної особи (ФПУ та суб’єктів господарювання, створених за участю ФПУ), якщо вже майже протя­гом 30-річного періоду незалежності України май­ном відкрито користувались та розпоряджались, вчинялись дії щодо реєстрації права власності, сплачувались податки до державного та місцевих бюджетів?

Чому при зверненні до суду з клопотанням про накладення арешту орган досудового розслідуван­ня не перевірив наявність судових рішень, які набу­ли законної сили і ніким не оскаржені та не скасова­ні, щодо встановлення права власності на нерухоме майно за ФПУ та суб’єктами господарювання, ство­реними за участю ФПУ?

07.02.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання