« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Епіцентр

Пандемія показала нездатність державних систем до протистояння їй

Пандемія показала нездатність державних систем до протистояння їй

18 травня відбувся вебі­нар на тему «COVID-19 пандемія: як заходи з безпеки і здоров’я на робочих місцях можуть пом’якшити наслідки», організований Федера­цією профспілок Укра­їни спільно з командою проєкту ЄС-МОП «На шляху до безпечної, здорової та задекларо­ваної праці в Україні» і присвячений 102-й річ­ниці утворення техніч­ної інспекції праці.


З вітальним словом до учасників міжнародної відеоконференції зверну­лися старший спеціаліст із питань діяльності пра­цівників МОП (Будапешт) Магнус Бер, Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий, заступ­ник голови Конфедерації вільних профспілок України Петро Тулей, головний технічний інспектор праці Профспілки залізничників і транспортних будівельників України Володимир Дорошенко.

Звертаючись до учасників відеоконференції, Голова ФПУ Григорій Осовий насамперед по­дякував команді проєкту ЄС-МОП «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Украї­ні», яку очолює Антоніо Сантуш і яка допомогла організувати цю зустріч.

Григорій Осовий привітав спіл­чан, ветеранів із 102-ю річницею утворення технічної інспекції праці профспілок. І зазначив, що практично 102 роки тому почав працювати державний нагляд з питань праці й охорони праці, здійснювати який держава дору­чила профспілкам. А з огляду на те, що Уряд Української Народної Республіки визнав і закріпив дію відповідного рішення Ради народ­них комісарів і ВЦРПС на терито­рії УНР, то логічним було б дер­жавній владі України відзначати цю дату як день утворення Дер­жавної служби України з питань праці.

Григорій Осовий поінформував учасників, що профспілки готу­ють до розгляду сторонами соці­ального діалогу проєкт Меморан­думу про співпрацю у подоланні соціально-економічної кризи, ви­кликаної пандемією, в тому числі щодо заходів захисту життя і здоров’я працівників, запобігання поширенню коронавірусної хворо­би серед них та подолання її наслідків.

Голова ФПУ висловив переко­нання, що об’єднавши зусилля сторін соціального діалогу, за участю фахівців Європейського Союзу і Міжнародної організації праці, спільно визначивши цілі та способи дій, слухаючи і почувши одне одного, можна досягти біль­ше успішних результатів у проти­стоянні викликам і загрозам, спричиненим коронаві­русною інфекцією. Свій виступ профспілковий лідер завершив поба­жанням успіхів, міцно­го здоров’я, конструк­тивного і результатив­ного спілкування.

У вебінарі взяли участь представники ФПУ та її членських ор­ганізацій, Держпраці, Міністерства охорони здоров’я, Мінекономі­ки, Фонду соціального страхування України, Інституту медицини праці НМАПО НАМНУ, ветерани технічної ін­спекції праці профспілок.

Учасники вебінару дізналися про те, як впроваджувати системи управління ризиками, що дозво­лить зменшити негативний вплив COVID-19, про заходи з безпеки і здоров’я на робочому місці, які пом’якшують наслідки цього впли­ву, про рекомендації для робото­давців і працівників від Федерації профспілок щодо запобіжних захо­дів, які стримують поширення ко­ронавірусної інфекції. Представ­ники профспілкових об’єднань і організацій отримали рекоменда­ції щодо здійснення громадського контролю за належним захистом здоров’я працівників у сучасних умовах та інформацію про особли­вості розслідування випадків за­хворювання на COVID-19, які були професійно презентовані фахівця­ми ФПУ Тетяною Горюн і Діаною Казаковою, а також багато іншої актуальної інформації.

Представник ФПУ Юрій Андрі­євський у своєму виступі, зокрема, зазначив, що під час пандемії по­трібно не забороняти державним інспекторам з безпеки і гігієни праці відвідувати підприємства, а навпаки, надати їм усі можливості для виконання своїх функцій, що значно посилить ефективність за­ходів із запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

  • КОМЕНТАР

Григорій ОСОВИЙ, Голова Федерації профспілок України:

«Ми бачимо, що пандемія COVID-19 стала викликом для України і всього світу та виявила недоліки у спроможності дер­жавних систем протистояти їй. Насамперед це стосується ві­тчизняної системи охорони здоров’я, яку пандемія застала на етапі реформування, що че­рез відсутність фінансування призвело до загрози закриття тисяч медичних закладів і звіль­нення десятків тисяч медичних працівників. А головне – медична система не змогла захистити від коронавірусу своїх працівників, які безпосередньо надають по­слуги хворим на COVID-19. Ко­жен п’ятий хворий на COVID-19 в Україні – медичний працівник».

 

До теми

МОП: нас може накрити другою хвилею COVID-19

Міжнародна організація праці звернулася до урядів країн світу із закликом вжити заходів для профілактики і контролю поширення ві­русу COVID-19 на робочих місцях, причому зробити це в тісній взаємодії та діалозі з ор­ганізаціями профспілок і роботодавців.

У сім роботодавцям необхідно провес­ти оцінку ризиків і завчасно забезпе­чити на своїх під­приємствах найсуворіше до­тримання правил охорони праці для того, щоб звести до мінімуму небезпеку заражен­ня COVID-19 працівників, на­голошує МОП.

Якщо такого контролю не буде забезпечено, країни дуже ризикують стикнутися з повторним спалахом коро­навірусної інфекції. Вживаю­чи необхідних заходів, мож­на мінімізувати ризик другої хвилі коронавірусу на робо­чих місцях.

Протидія загрозі має буду­ватися з урахуванням кон­кретних потреб тих, хто пра­цює на передньому краї бо­ротьби з пандемією. До них належать працівники охоро­ни здоров’я, молодший ме­дичний персонал, лікарі, пра­цівники рятувальних служб, а також ті, хто працює на під­приємствах роздрібної тор­гівлі продуктами харчуван­ня та займається прибиран­ням приміщень.

МОП закликає також звер­нути особливу увагу на най­більш вразливі категорії пра­цівників і підприємств, зокре­ма тих, що працюють у нефор­мальній економіці, трудових мігрантів, домашніх праців­ників. Заходи, спрямовані на захист цих категорій, мають, крім іншого, включати на­вчання і практичну підготов­ку в галузі охорони праці, по­стачання необхідними засо­бами індивідуального захис­ту, доступ до державних ме­дичних послуг, забезпечення альтернативних джерел засо­бів до існування.

«Пандемія COVID-19 ви­світлила нагальну потребу розробки важливих націо­нальних програм охорони праці у сфері охорони здоров’я, медиків, працівни­ків аварійно-рятувальних служб і багатьох інших пра­цівників, які ризикують зара­ди нас життям», – заявив ге­неральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус, який звернувся до всіх країн із закликом забезпечити всім медичним працівникам чіт­ко продумані, гідні, безпечні умови праці.

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  • ПРЯМА МОВА

Гай РАЙДЕР, генеральний директор МОП:

«Безпека та здоров’я всіх пра­цівників у світі сьогодні понад усе. В умовах поширення ко­ронавірусної інфекції від того, наскільки ми захистимо пра­цівників, залежить те, наскіль­ки ефективними в ході розви­тку пандемії будуть безпека населення і життєздатність підприємств. Захистити життя працівників, їхніх сімей і насе­лення в цілому, забезпечити безперебійну роботу та еко­номічне виживання можна лише за умови дотримання заходів охорони праці».

01.06.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання