« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Епіцентр

ФПУ надала фінансову допомогу спілчанам, постраждалим від інфікування коронавірусом

ФПУ надала фінансову допомогу спілчанам, постраждалим від інфікування коронавірусом

Розпорядженням Голови Федерації профспілок України Григорія Осово­го 3 квітня надано фінансову допо­могу Монастириській профспілко­вій організації працівників охорони здоров’я (Тернопільська область) для підтримки членів профорганізації ра­йонної лікарні, які постраждали від інфікування коронавірусом під час виконання протиепідемічних заходів.

У документі зазначаєть­ся, що безповоротна фі­нансова допомога профспілковій органі­зації Монастириської районної лікарні у розмірі 10 тис. грн надається у зв’язку з масовим зараженням коронавірусом під час виконання протиепідемічних заходів медичних працівників лі­карні та для підтримки членів профспілки, які постраждали від інфікування. Допомога надається згідно із статтею 49 Статуту ФПУ та пунктом 3.6 Положення про на­дання фінансової допомоги член­ським організаціям ФПУ.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

Підтримай лікарню!

1 квітня первинна профспілко­ва організація Київської міської ради профспілок, що об’єднує три організації: Київську місь­ку раду профспілок, госпо­дарське управління Київської міськпрофради та кредитну спілку «Профспілкова скарб­ниця», провела онлайн флеш­моб «Підтримай лікарню!».

Б уло прийнято рішення – перерахувати се­редньоденний заробіток працівників за березень 2020 року до первинної профспіл­кової організації Київської міської клі­нічної лікарні швидкої допомоги з метою надання фінансової допомоги медичним працівни­кам для закупівлі засобів індивідуального захисту: костюмів, масок, респіраторів, а також забезпечен­ня транспортом, харчуванням тощо.

2 квітня Київська міська рада профспілок звер­нулася до своїх членських організацій з пропози­цією долучитися до її ініціативи та започаткувати серед профспілкових організацій міськпрофради онлайн флешмоб «Підтримай лікарню!».

Наше спільне завдання – підтримати медиків, убезпечити їх життя та здоров’я у той час, коли вони, виконуючи свої професійні обов’язки, ряту­ють людей від небезпечної коронавірусної пандемії.

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ПРОФСПІЛОК

 

ОПХО – для передової боротьби у війні з COVID-19

Сьогодні багато медич­них працівників та се­стринських служб опи­нилися на лінії фронту у війні з COVID-19. Кожен внесок у підтримку меди­цини приносить очевидну для всіх і відчутну відда­чу в тому, що стосується здоров’я і благополуччя медиків та їхніх родин.


П андемія COVID-19 показує, наскільки необхідні квалі­фікований медичний персо­нал та зміцнення кадрових ресурсів в охороні здоров’я. І медичні працівники, безперечно, віді­грають важливу роль у формуванні но­вої системи охорони здоров’я, зокрема для забезпечення населення доступ­ною та якісною медичною допомогою.

Медичні працівники Харківщини, разом з медиками всього світу, також перебувають на передовій боротьби з пандемією COVID-19. Вони демонстру­ють співчуття, мужність та сміливість у протидії страшній хворобі. Нині їх цінність очевидна як ніколи. Саме вони щодня виконують свою роботу, ризику­ючи власним життям та здоров’ям, ро­зуміючи, що від них залежить дуже ба­гато. Однак, на жаль, їх не забезпечено в достатній кількості засобами індиві­дуального захисту, а заклади охорони здоров’я регіону не оснащено повною мірою медичним обладнанням, необхід­ним для порятунку хворих.

Сьогодні небайдужі люди світу, усвідомлюючи страшну загрозу світо­вого масштабу та загальну небезпеку для людства, роблять усе можливе, до­помагаючи медичним закладам, заку­повуючи необхідне обладнання, анти­септики та дезінфектанти, засоби ін­дивідуального захисту для медичних працівників, технічні вироби для діа­гностики коронавірусу та засоби гігіє­ни для хворих, або перераховуючи власні кошти на підтримку медицини.

Не лишається осторонь від цього глобального виклику й Об’єднання профспілок Харківської області. Ви­конком ОПХО 6 квітня шляхом опиту­вання прийняв рішення про надання фінансової допомоги медичним закла­дам задля поліпшення умов праці ме­дичних працівників та оснащення ме­дичних закладів обладнанням, необ­хідним для порятунку хворих. Для цього членські організації Об’єднання профспілок Харківської області пере­рахують кошти в межах фінансової можливості на розрахунковий раху­нок ОПХО для надання допомоги ме­дичним закладам Харківщини.

ОЛЕСЬ ЛЕМІЩЕНКО

 

Потрібно вжити превентивних заходів задля недопущення банкрутства підприємств

Всеукраїнська профспілка працівників і підпри­ємців торгівлі, громадського харчування та по­слуг звернулася до міністра соціальної політики Марини Лазебної щодо вирішення проблем, які виникли на підприємствах малого та середньо­го бізнесу сфери торгівлі та ресторанного госпо­дарства через події, пов’язані з епідеміологічною ситуацією в країні.

«О собливу стурбованість ви­кликає доля підприємств, які організову­ють харчування в навчальних за­кладах, – ідеться у зверненні. – Враховуючи, що в Україні запро­ваджено карантин, яким перед­бачено зупинення навчального процесу в школах строком до 24 квітня, з усіма перспективами його продовження до вересня 2020 року, підприємства шкіль­ного харчування вимушені та­кож призупинити надання послуг.

Через вищевказане зупинення навчального процесу, на період до вересня (що становить майже пів року), підприємства шкільно­го харчування вимушені також призупинити надання послуг, що, беручи до уваги їх вузьку спеціалізацію, спричиняє про­стій підприємства, який, у свою чергу, тягне за собою значні ма­теріальні збитки як для самого підприємства, так і територіаль­них громад у цілому.

Виходячи із зазначеного, під­приємства шкільного харчуван­ня, особливо комунальної форми власності, на початок наступно­го навчального року можуть опи­нитися на межі банкрутства, внаслідок чого процес харчуван­ня, нормальний процес навчання в школах, зокрема молодших класах, буде зірвано.

Вважаємо, що наразі, коли ке­рівництвом держави та регіонів вжито максимально необхідних заходів щодо нормалізації епіде­міологічного стану, не слід забу­вати і про проблеми, які можуть виникнути в найближчій пер­спективі, та вже сьогодні вжити превентивних заходів для їх не­допущення».

2 квітня набрав чинності За­кон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забез­печення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронаві­русної хвороби (COVID-19)», від­повідно до якого передбачається можливість проведення виплат по частковому безробіттю. На думку Всеукраїнської профспіл­ки торгівлі, підприємства шкіль­ного харчування можуть розра­ховувати на ці виплати, оскільки виступають як виробники про­дуктів харчування, якими забез­печуються учні шкіл під час на­вчального процесу.

Аналогічні проблеми й у під­приємств торгівлі, які торгують непродовольчими товарами, рес­торанного бізнесу, навіть у тих, які мають дозвіл на роботу «на винос продукції», оскільки до ви­робничого процесу залучено десь 1/3 персоналу підприєм­ства, інші не працюють. У цен­трах зайнятості цим підприєм­ствам відмовляють, мотивуючи тим, що закон про зайнятість пе­редбачає виплати виключно ви­робничникам.

Але жодних обмежень за ви­дом економічної діяльності нор­ма закону не передбачає. Чому ж відмовляють центри зайнятості? Мабуть, тому, що відсутній ме­ханізм реалізації цієї норми за­кону, роз’яснення з цього приво­ду, досі не внесені зміни до По­рядку надання допомоги по част­ковому безробіттю.

Враховуючи вищевикладене, Всеукраїнська профспілка тор­гівлі просить терміново внeсти зміни до Порядку надання допо­моги по частковому бeзробіттю та надати роз’яснення із зазначе­них питань.

Вирішення цих проблем до­зволить зняти соціальну напру­гу в трудових колективах галузі та державі в цілому.

 

 

20.04.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання