« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Епіцентр

Українці – не наймити! ФПУ рішуче протестує проти намірів Уряду скоротити трудові права

Українці – не наймити! ФПУ рішуче протестує проти намірів Уряду скоротити трудові права

 


Намагання представників влади перетворити українців на наймитів, яких коли завгодно і без будь-яких проблем можна викинути на вулицю, не відповідає очікуванням мільйонів громадян – членів профспілок.

У цій ситуації ФПУ активно бореться проти намагань звузити за­конні трудові права людини праці і виступає за ухвалення дійсно на­родного профспілкового Трудового кодексу.

РАЗОМ ЗАХИСТИМО ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Сторонами соціального діалогу в Україні тривалий час велась робо­та над проєктом Трудового кодексу України, результатом якої став про­єкт ТК (реєстр. № 1658), переданий у 2017 році Верховній Раді України і підготовлений для прийняття в другому читанні.

Основні положення законопро­єкту пройшли широке публічне об­говорення, двічі отримали позитив­ну оцінку експертів Міжнародної організації праці, і він цілком від­повідає нормам міжнародного, в тому числі європейського, права у сфері праці.

На основі даного, підтриманого МОП, проєкту за участю всеукраїн­ських профспілок підготовлено і внесено народними депутатами до Верховної Ради нового скликання проєкт за № 2410 від 8 листопада 2019 року.

«ЧЕРВОНІ ЛІНІЇ»


Але, як стало відомо із ЗМІ, Каб­міном готується власний законо­проєкт, яким регулюватимуться відносини у сфері праці. Вражає просування новацій у трудовому законодавстві, які принижують громадян України, йдуть урозріз з міжнародними зобов’язаннями України та європейськими соціаль­ними стандартами, порушують основоположні норми Конституції.

ФПУ виступає категорично про­ти низки можливих змін до трудо­вого законодавства, про які ведуть мову в ЗМІ, зокрема щодо спрощен­ня процедури звільнення людей, включаючи працівників пільгових категорій: вагітних та матерів у де­кретній відпустці, фахівців перед­пенсійного і пенсійного віку, лю­дей з інвалідністю та ін.; переходу на роботу за строковими трудови­ми договорами; нефіксованих робо­чих графіків; урізання лікарняних і перегляду відпусток за власний рахунок. Окремої уваги заслуговує небезпека анулювання чинних за­конів, зокрема «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяль­ності». Фактично робиться спроба демонтувати всю законодавчо за­кріплену систему соціального за­хисту, яка виборювалася трудящи­ми впродовж десятиліть.

СПО профспілок окреслив «чер­воні лінії» до проєкту Трудового кодексу:

• Влада повинна будувати соці­альну і правову державу, як запи­сано у Конституції України, а та­кож досягти оптимального балан­су у відносинах роботодавець- працівник.

• Недопущення зниження рівня трудових гарантій працівників.

• Підвищені умови захисту праці жінок та молоді та реальна заборона дитячої та примусової праці.

• Трудові відносини мають ре­гулюватися виключно трудовим законодавством. Строкові трудові договори укладаються в обмеже­них законом випадках.

• Забезпечити права працівни­ків на лікарняні та вихідну допо­могу при скороченні.

• Недопущення звуження прав профспілок як основних представ­ників працівників у сфері праці.

• Локаут тільки разом із запро­вадженням спрощеної процедури проведення страйків.

• Відповідність національного законодавства міжнародним нор­мам і стандартам, визначеним конвенціями МОП, законодав­ством ЄС, а також міжнародними договорами, в яких бере участь Україна. Проведення експертизи проєкту ТК Міжнародним бюро праці.

ПРОТИ УЗАКОНЕННЯ РАБСТВА

ФПУ не склала руки і не займає позицію очікування, а послідовно відстоює профспілкову позицію в органах державної влади та намага­ється привернути увагу широкої громадськості через ЗМІ.

Так, 11 вересня Голова ФПУ Гри­горій Осовий під час особистої зу­стрічі з головою Комітету ВРУ з пи­тань соціальної політики та захис­ту прав ветеранів Галиною Третья­ковою висловив позицію СПО проф­спілок щодо реформування трудо­вого законодавства, передав їй Звернення ФПУ до народних депу­татів щодо категоричного непід­тримання законопроєкту, яким пе­редбачалося скасування Кодексу законів про працю. Як результат, під час голосування законопроєкт було відхилено.

17 вересня Голова ФПУ під час особистої зустрічі з керівником Бу­дапештського відділення МБП Мар­кусом Пілігрімом поінформував його про загострення ситуації у со­ціально-трудових відносинах з Уря­дом, порушення соціального діало­гу та запропонував направити в Україну спеціальну моніторингову місію МОП задля недопущення по­рушень ратифікованих Україною конвенцій МОП.

3 жовтня на засіданні Президії ФПУ було розглянуто ситуацію з проєктом ТК України. Надіслано відповідну Заяву ФПУ керівни­цтву ВР, комітетів та фракцій, а також очільнику Уряду та міні­страм економіки та соцполітики.

Отримано відповідь голови ко­мітету Галини Третьякової, що після подання урядового законо­проєкту і прийняття його в першо­му читанні буде створено за учас­тю профспілок Робочу групу з під­готовки документа до другого чи­тання. Реагування на заяву ФПУ щодо ТК також надійшло від фрак­цій «Голос» та «Слуга Народу».

10 жовтня ФПУ та КВПУ зверну­лися із спільним листом до гене­рального секретаря МКП Шаран Барроу з проханням створити і на­правити в України спеціальну моні­торингову експертну групу з питань реформування трудового та соці­ального законодавства в Україні.

17 та 21 жовтня Голова ФПУ по­інформував на засіданнях Гене­ральної ради МКП та Виконавчого комітету Пан’європейської регіо­нальної ради про позицію СПО щодо реформування трудового за­конодавства та заручився їх під­тримкою, зокрема щодо направ­лення на початку 2020 року відпо­відної місії до України.

30 жовтня Голова ФПУ та пред­ставники членських організацій взяли участь у засіданні круглого столу «Осучаснення законодавчо­го регулювання трудових відно­син», проведеному Комітетом ВРУ з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, який ще раз засвід­чив наміри Уряду лібералізувати трудове законодавство. Враховую­чи це, СПО об’єднань профспілок направив Звернення до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова «Про позицію СПО об’єднань проф­спілок щодо лобіювання органами влади так званого «осучаснення законодавчого регулювання тру­дових відносин».

14 листопада відбулася акція протесту профспілок біля Верхо­вної Ради з вимогами до проєкту Держбюджету–2020 та закликом до парламенту схвалити профспілко­вий проєкт ТК.

Також визнано за доцільне, як тільки буде подано урядовий про­єкт ТК, провести всеукраїнський форум голів первинних профорга­нізацій і розпочати в регіонах збір підписів на підтримку профспіл­кового проєкту ТК (2410/2410-1).

Про загрози правам профспілок в Україні Голова ФПУ Григорій Осовий поінформує лідерів проф­спілок, МКП 5–6 грудня під час ХХІІІ з’їзду Конфедерації турець­ких профспілок у м. Анкара.

16 грудня Голова ФПУ, віце-пре­зидент МКП Григорій Осовий зро­бить відповідну заяву на Генераль­ній асамблеї МКП/ВЕРС.

ВЛАДА МАЄ ПОЧУТИ ГОЛОС ПРОФСПІЛОК І ГРОМАДСЬКОСТІ

Особливо, коли це стосується норм трудового законодавства, які торкаються законних прав і життє­вих інтересів щонайменше 10 млн працюючих громадян України, а з урахуванням членів їх сімей, студен­тів та учнів старших класів, як по­тенційних працівників, – 30–34 млн.

Настільки масштабний за сво­їм суспільним впливом законо­проєкт потребує широкого, від­критого і ґрунтовного суспільного обговорення, професійних попере­дніх консультацій з всеукраїн­ськими об’єднаннями профспілок і роботодавців.

ФПУ запрошує міністра розви­тку економіки, торгівлі та сіль­ського господарства України Тимофія Милованова разом з керів­никами профільних міністерств до участі в публічному обговорен­ні сторонами соцдіалогу бачення оновленого законодавства про пра­цю, щоби міністр особисто презен­тував підготовлений Кабміном і вже оголошений проєкт Закону щодо регулювання трудових від­носин в Україні.

  • Григорій Осовий, Голова Федерації профспілок України:

«Сьогодні держава демонструє, що вона не має наміру опікуватись інтересами грома­дян тією мірою, як це було раніше. Що зна­ходить відображення у законопроєктах, які пропонуються, та заявах представників ви­щих органів влади.

Метою профспілок є забезпечення гармоніза­ції відносин між працею і капіталом. Профспіл­ки мають у своєму арсеналі багато різноманіт­них заходів впливу – від соціального діалогу до масових акцій протесту. І будуть викорис­товувати їх залежно від розвитку ситуації».

  • Володимир Саєнко, заступник Голови Федерації профспілок України:

«Судячи з інформації, яка з’являється з поін­формованих джерел та в соціальних мережах, Урядом утаємничено готується проєкт закону, який дасть можливість парламенту офіційно скасувати нині діючий Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяль­ності» як такий, що втратив силу. На це не на­важувалась жодна влада, справедливо вважа­ючи профспілки своїми опонентами, які стоять на захисті прав та інтересів працівників.

До чого призведе усунення профспілок? До того, що працівники втратять захисника, який послідовно відстоює їх права перед робото­давцями. Працівнику безкоштовну правову профспілкову допомогу (ст. 19) замінюють за­хистом у суді за гроші.

Профспілки позбавлять права здійснення гро­мадського контролю за додержанням законо­давства про працю (ст. 21).

І що важливо для влади, профспілки позбав­лять права на участь у розробленні та здій­сненні державної політики у галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соці­ального захисту (ст. 21) та впливу на підготов­ку нового ТК.

Для влади це зручно, бо можна буде роками тримати людей на рівні виживання, не пере­глядаючи прожитковий мінімум. Чому? Тому що профспілки не зможуть брати участь у ви­значенні головних критеріїв забезпечення до­статнього життєвого рівня громадян та їх соці­ального захисту (ст. 23).

А ще треба профспілки позбавити права представляти права та інтереси працівників у відносинах з роботодавцем у ході приватизації об’єктів державної та комунальної власності, процедурі банкрутства (ст. 25). Ви відчуваєте, як це актуально для сьогоднішньої влади? Ну і, звісно, нікому буде представляти інтереси працівників в органах, що розглядають індиві­дуальні трудові спори.

Без закону про профспілки можна не притяга­ти до відповідальності посадових осіб, у тому числі вимагати розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, устано­ви або організації, якщо він порушує цей закон, законодавство про працю, колективні договори та угоди. Це справжній «джекпот» для корупці­онерів і нечистих на руку ділків від бізнесу.

І це не вичерпний перелік того, що втратять працівники. Законопроєктом, який так старан­но приховує влада від людей, буде зруйнова­но всю систему гарантій діяльності профспі­лок (ст. 40, 41, 42) щодо реалізації їх прав.

Чи замислився хтось над тим, що такий зако­нопроєкт є прямим порушенням ст. 36 Кон­ституції України, конвенцій МОП, які ратифіку­вав Український парламент? Виникає питання: а як же люди? А ніяк, хіба їх хтось спитає, чи потрібні їм профспілки!».

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання