« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Епіцентр

Розслідування смертельних нещасних випадків на будівництві – під особливий контроль!

Розслідування смертельних нещасних випадків на будівництві – під особливий контроль!

Січень 2019 року розпо­чався не із зростання ви­робництва, а з вибухово­го збільшення кількості смертельних нещасних випадків у будівельній га­лузі. Голова Профспілки працівників будівництва і промисловості будівель­них матеріалів України Василь Андреєв звернув­ся до правоохоронних ор­ганів з вимогою взяти роз­слідування смертельних нещасних випадків пра­цівників у будівельній га­лузі під особливий контроль з метою визначення їх причин та винуватців, а також до Держпраці щодо справедливого роз­слідування і недопущення звинувачення робітників в їх смертях на роботі.

31 січня на житлово­му комплексі «Баг­говутівський» в м. Києві з великої висоти впав і смер­тельно травмувався арматурник, що працював без монтажного паска в зоні без огородження поверху.


14 січня, також у столиці, на тери­торії ЖК «Севен» з висоти 24-го повер­ху впав і розбився на смерть арматур­ник. Нещасний випадок стався через недостатнє освітлення будмайданчи­ка та відсутність засобів індивідуаль­ного і колективного захисту. Робіт­ник не був закріплений паском під час монтажу краном арматурного каркаса пілона. Три дні потому, 17 січня, на тому ж будмайданчику стався ще один нещасний випадок із смертельним наслідком під час вико­нання бурових робіт. Причиною ста­ло нехтування роботодавцем прави­лами техніки безпеки під час робіт.

12 січня в м. Одесі загинув Вадим Павлюк унаслідок падіння з автокра­на, який виконував роботи у неспри­ятливих погодних умовах, після за­тяжної (близько доби) зливи з наступ­ним промерзанням ґрунту.

Робота на будівельних майданчи­ках завжди мала характер підвище­ної небезпеки. Тому найсуворіше до­тримання правил безпечної роботи роботодавцем і робітниками має ста­ти ознакою будівельної галузі!

«Наразі близько 60 будівельників щороку гинуть на будовах України, ще близько 200 отримують тяжкі травми на робочому місці. Четверо з п’яти робітників не мають офіційного трудового договору із своїм робото­давцем, тому більшість нещасних ви­падків називають невиробничими, люди залишаються поза захистом трудового законодавства.

Ми звертаємось до правоохорон­них органів з вимогою взяти розслі­дування цих смертей працівників під особливий контроль з метою ви­значення причин та винуватців не­щасних випадків. Ми звертаємось до Держпраці щодо справедливого розслідування і недопущення зви­нувачення робітників у їх смертях на роботі.

18 грудня Кабінет Міністрів України затвердив Концепцію ре­формування системи управління охороною праці в Україні та затвер­дження плану заходів щодо її реалі­зації. Проте цього мало! Чинна Гене­ральна угода на 2016–2017 роки пе­редбачає ратифікацію Конвенції МОП 167 про безпеку і гігієну праці в будівництві; план адаптації наці­онального законодавства до євро­пейських стандартів відповідно до Угоди про асоціацію Україна – ЄС ще до кінця 2017 року передбачав імплементацію Директиви 89/391/ ЄЕС щодо запровадження заходів заохочення поліпшення безпеки та охорони здоров’я працівників на ро­боті. Потрібно для початку доку­ментально захистити працівників будівельної галузі від смертей і травм на робочому місці – і закінчи­ти зазначену законодавчу роботу!», – йдеться у зверненні.


  • До теми

Профспілка працівників будівни­цтва і промисловості будівель­них матеріалів України – єдина галузева профспілкова організа­ція, яка об’єднує в усіх регіонах України понад 80 тис. працівни­ків будівництва, цементних, ме­талообробних, цегельних та ін­ших підприємств промисловості будівельних матеріалів, будівель­ної індустрії та механізації, ви­робників скла, а також архітек­торів, проектантів, учнів і студен­тів будівельних навчальних за­кладів та їх викладачів.

 

Час вимагає ефективного правового захисту трудящих

4 лютого у м. Києві стартував триденний тренінг для юристів профспілок з вивчення прак­тики використання міжнародних трудових стандартів та їх наглядових механізмів.

З ахід проводиться під егідою Міжна­родної організації праці у рамках проекту МОП «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні» спільно з Бюро МОП з ді­яльності трудівників (АСТКАУ).

На відкритті перед учасниками виступили: Національний координатор МОП в Україні Сер­гій Савчук, фахівці МОП Оксана Вольфсон (де­партамент міжнародних трудових норм), Віктор Х’юго Рікко (департамент з питань діяльності трудящих), керівник департаменту правового захисту апарату ФПУ Дмитро Лях та ін. Усі вони побажали учасникам семінару плідної роботи з вивчення напрацьованих у міжнародній практи­ці інструментів захисту прав трудівників та ді­євого їх використання у профспілковій роботі.

Завдання профспілкових юристів полягає в тому, щоб міжнародні зобов’язання, які вини­кли в зв’язку з ратифікацією Україною конвен­цій МОП та низки міжнародних нормативно- правових актів, мали своє практичне застосу­вання та посилили захисний арсенал профспі­лок і найманих працівників.

У тренінгу взяли участь юристи ФПУ та КВПУ, фахівці професійних об’єднань, які очо­люють юридичні відділи на центральному, га­лузевому та обласному рівнях.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ АПАРАТУ ФПУ,

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

28.02.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання