« на головну 12.08.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1167)
21
Липень
 
Інтерв’ю
 
ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС

ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Збагачуємо здоров`ям

Туристичне Прикарпаття

Туристичне Прикарпаття

У вдячній пам’яті кожного туриста на­завжди залишається незабутня і непо­вторна поїздка у привабливі Карпати. Враження від цих подорожей справді романтичні: це чудовий відпочинок у го­рах і на полонинах, швидкоплинних рі­ках та високогірних озерах, милуван­ня сріблястими водоспадами, казковою флорою та фауною, унікальними храма­ми, старовинними замками та палацами. Сюди треба віднести також і самобутню культурну спадщину, багатовікові тра­диції, побут і менталітет місцевого насе­лення, релігійні та фольклорно-етногра­фічні свята, гуцульські весілля, яскраві ярмарки і, звичайно, неперевершені смачні страви гуцульської кухні…

З розуміло, що ці ро­мантичні поїздки від усієї душі забезпечу­ють гостинні праців­ники провідного туроператора Прикарпаття – При­ватного акціонерного товари­ства по туризму та екскурсіях «Івано - Франківськтурист». Очолює його незмінний голо­ва правління Іван Васильович Парипа.

Туризм став невід’ємною справою нашого життя. Пари­па Іван Васильович народився у простій хліборобській роди­ні 7 липня 1960 року, саме на день народження святого Предтечі Івана Хрестителя, що й дало йому це славне ім’я. Треба сказати, що свою трудо­ву діяльність Іван почав слю­сарем з ремонту автомобіль­ного транспорту. Після служ­би в армії успішно закінчив Івано-Франківський націо­нальний технічний універси­тет нафти і газу за спеціаль­ністю автомобілі й автомо­більне господарство. Правда, він весь час вчиться, у 2002 році отримав у рідному уні­верситеті звання магістра дер­жавної служби, менеджменту і економіки. Постійно вивчає світові туристичні новинки і тенденції, організовує підви­щення кваліфікації працівни­ків системи. Бере безпосеред­ню участь у навчальному про­цесі факультетів туристично­го напряму вищих навчальних закладів рідного міста.

З туризмом трудова діяль­ність Івана Васильовича Пари­пи пов’язана починаючи з 1982 року, тобто вже майже 40 ро­ків. Спочатку був прийнятий на роботу механіком, потім став головним інженером, а з 1992 року – начальником авто­бази «Турист», яка тоді у трьох підвідомчих автоколонах мала близько сотні машин. Згодом, у 2004 році, авторитет­ний, досвідчений керівник був призначений головою прав­ління ПрАТ «Івано-Франківськтурист».

Іван Васильович з гордістю говорить, що сьогодні після переоснащення і модернізації закладів оздоровлення з ме­тою їх приведення до конку­рентного стану до складу То­вариства входять туристський готель «Прикарпаття» у м. Іва­но-Франківську та два ліку­вально-оздоровчі комплекси, які у літній період функціону­ють як дитячі заклади сана­торного типу – ЛОК «Верхови­на» (300 місць) в однойменно­му гірському селищі та ЛОК «Карпатські зорі» (150 місць) у м. Косів. На цій основі досяг­нуто економічної стабільнос­ті, підвищення зайнятості на­селення та результативності господарювання, зміцнення фінансового стану акціонерно­го Товариства, регулярного наповнення державного і міс­цевого бюджетів сплатою по­датків і зборів.

Правління акціонерного то­вариства і колективи підвідомчих закладів роблять усе мож­ливе, щоб забезпечити культур­ний відпочинок і повноцінне оздоровлення як дітей, так і до­рослих туристів, зробити його цікавим і насиченим.

Для дорослих туристів роз­роблено програми перебуван­ня туристичними групами та індивідуальні маршрути, ор­ганізовуються ділові тури (конференції, семінари), тури вихідного дня, створено різно­манітну екскурсійну програ­му. Для дітей проводяться піз­навальні екскурсії, спортивні змагання, вікторини, походи в гори, розвиваючі ігри, тема­тичні гуртки та дискотека. Під час будь - якої із запропоно­ваних подорожей можна озна­йомитись з історичними євро­пейськими містами: Івано-Франківськом, Коломиєю, Га­личем, Яремчею, відвідати ту­ристично-краєзнавчі центри Прикарпаття. Можна скорис­татись автотранспортними по­слугами на будь - яку кількість місць. Завдяки безвізовому ре­жимому тут можна також при­дбати путівки на відпочинок у різні країни світу.

Усвідомлюючи свою високу відповідальність, Іван Васи­льович з ентузіазмом розпові­дає, що правління акціонерно­го товариства розробило і здій­снює обґрунтовану стратегію розвитку соціального туризму на Прикарпатті: «Для активно­го відпочинку й оздоровлення трудівників ми готові віддати всі свої сили, глибокі та все­бічні знання і навички, здобу­тий нами багаторічний життє­вий і професійний досвід. Спо­діваємось, що наша робота буде помітним внеском у роз­виток туристсько-екскурсій­ної справи, сприятиме оптимі­зації рекреаційного ринку на­шого суспільства, посиленню могутності Української дер­жави».

Але й держава, на справед­ливу думку Івана Васильови­ча, повинна брати більш пред­метну участь у процесі повно­цінного розвитку туризму. Так, основними напрямами державної політики повинні стати збереження потенціалу туристичної галузі і розвиток її інфраструктури, вдоскона­лення нормативної бази, залу­чення інвестицій і створення економічних умов для стиму­лювання туристсько-екскур­сійної системи, надання пев­них пільг для організації ту­ристичної роботи, забезпечен­ня надійної безпеки туристів. Необхідно також активізувати участь у міжнародних програ­мах туристичної індустрії і тим самим зміцнити свій імідж у світовій спільноті…

Звичайно, відпочивальни­ки вдячні за невтомну і само­віддану роботу колективів і працівників ПрАТ «Івано-Франківськтурист», яке за ва­гомий внесок у розвиток соці­ального туризму по праву ста­ло лауреатом всеукраїнського конкурсу «Кришталевий леле­ка» та «Тріумф». Трудові ко­лективи і їх члени за свої за­слуги удостоєні почесних від­знак державних і профспілко­вих організацій. А Івану Васи­льовичу Парипі Указом Пре­зидента присвоєно високе звання «Заслужений праців­ник сфери послуг України», його нагороджено нагрудним знаком «Почесний працівник туризму» та «Профспілковою відзнакою» Федерації профспі­лок України, а також найви­щою нагородою Правління ПрАТ «Укрпрофтур» – нагруд­ним знаком «Відзнака».

Голова правління ПрАТ «Івано - Франківськтурист» Іван Васильович Парипа із щирою приязню й оптимізмом запрошує кожного з нас: «Спо­діваємось на швидке побачен­ня з вами, шановні туристи й екскурсанти, у мальовничих наших Карпатах». До нових зу­стрічей! ®

ПРАВЛІННЯ ПрАТ «УКРПРОФТУР»

20.07.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

07.08.2022 21:30

06.08.2022 11:16

06.08.2022 11:12

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання