« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

РОЗ’ЯСНЮЮТЬ ФАХІВЦІ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ

РОЗ’ЯСНЮЮТЬ ФАХІВЦІ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ

КОМПЕНСАЦІЯ РОБОТОДАВЦЮ: ВИГІДНО СКОРИСТАТИСЯ

Надання фінансової підтримки у вигляді компенсацій за працевла­штування внутрішньо переміщених осіб стимулює роботодавців до пра­цевлаштування людей з таким ста­тусом.

Служба зайнятості реалізує дві програми надання компенсації ви­трат роботодавців на оплату праці за працевлаштованих внутрішньо пе­реміщених осіб:

– компенсація витрат на оплату праці при працевлаштуванні ВПО під час дії воєнного стану;

– компенсація витрат при працев­лаштуванні зареєстрованих безро­бітних з-поміж ВПО.

Активно користуються цими можливостями й роботодавці Києва. Прикладом може бути досвід одного столичного роботодавця, який ско­ристався компенсаційною програ­мою, прийнявши на роботу пересе­ленку з Херсонщини.

Знайти роботу самотужки жінці тривалий час не вдавалося, хоча й мала затребувану на ринку праці спеціальність економіста та 11-річ­ний досвід роботи менеджером у роз­дрібній торгівлі. Проте не кожен ке­рівник наважиться прийняти на ро­боту вагітну.

Соціально відповідального робо­тодавця для переселенки допомогла знайти столична Служба зайнятості. Із запропонованого переліку пропо­зицій роботи жінка зупинила вибір на вакансії менеджера з адміністра­тивної діяльності у компанії Happy Holiday . Компанія надає фото/відео­послуги.

«Нам потрібна була людина, яка б зосередилась на адміністративній роботі. З усіма своїми завданнями нова співробітниця справляється. У Службі зайнятості нам повідомили приємну новину, що за працевла­штування зареєстрованої безробіт­ної з-поміж ВПО ми маємо право на отримання компенсації, яким ми, звісно, скористалися», – розповіла Юлія Чайка, засновниця Happy Holiday .

ТОП-10 НАЙПОШИРЕНІШИХ ВАКАНСІЙ ВІД СТОЛИЧНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ

Найбільше пропозицій роботи стосуються робітничих професій. Крім того, зростає попит на професі­оналів – вчителів, лікарів, економіс­тів, бухгалтерів.

Отже, найчастіше роботодавці Києва шукають фахівців сфер:

• освіти (вчителі (109 вак., зарпла­та – до 20 тис. грн), вихователі (47 вак., до 17 тис. грн);

• охорони здоров’я (лікарі (159 вак., до 40 тис. грн), сестри медичні/ брати медичні (134 вак., до 43 тис. грн);

• економіки (економісти (60 вак., до 32 тис. грн), бухгалтери (166 вак., до 43 тис. грн);

• промисловості (інженери (196 вак., до 110 тис. грн), монтажники ра­діоелектронної апаратури (200 вак., до 17 тис. грн), слюсарі (224 вак., до 30 тис. грн),токарі (32 вак., до 22 тис. грн);

• транспорту (водії (167 вак., до 44 тис. грн);

• торгівлі та побуту (продавці (302 вак., до 25 тис. грн), касири (76 вак., до 17 тис. грн, кухарі (125 вак., 45 тис. грн), прибиральники (239 вак., до 18 тис. грн), вантажники (63 вак., до 30 тис. грн).

Роботодавці пропонують претен­дентам офіційне працевлаштуван­ня, конкурентну заробітну плату, со­ціальний пакет (може включати ви­рішення житлових питань), органі­зацію професійного навчання безпо­середньо на робочому місці

За допомогою Київського МЦЗ по­шукачі роботи можуть здобути нову професію або підвищити кваліфіка­цію за вже існуючою, скористав­шись однією з програм сприяння за­йнятості:

• навчання за сертифікатом;

• навчання за ваучером;

• навчання ветеранів у закладах професійної освіти Державної служ­би зайнятості.

З початку 2024 року понад 2,1 тис. столичних роботодавців повідомили Київський міський центр зайнятості про наявність 5,5 тис. вакансій.

Нині в базі даних Київського місь­кого центру зайнятості налічується понад 2,8 тис. вакансій: по 1200 – для службовців та робітників та майже 400 – для осіб без професії або спеці­альності.

НОВА РОБОТА ЗА СПРИЯННЯ РЕКРУТЕРІВ

Майже 500 людей з початку 2024 року отримали нову роботу за спри­яння рекрутерів столичної Служби зайнятості

Майже 500 людей з початку року знайшли нові робочі місця за спри­яння рекрутерів Київського міського центру зайнятості. За аналогічний період минулого року – близько 400.

Найбільш затребуваними для ро­ботодавців були:

• фахівці сфери обслуговування (продавці, продавці-касири, кухарі, пекарі, оператори заправних стан­цій);

• інженери різних напрямків;

• службовці (секретарі, економіс­ти, юристи, бухгалтери, архівісти).

Рекрутери займаються ретельним підбором кандидатів на заявлені ро­ботодавцями вакансії: вивчають ре­зюме, попередньо проводять співбе­сіди. За результатами такого відбору найбільш підходящу кандидатуру направляють на співбесіду до робо­тодавця.

Також Служба зайнятості пропо­нує:

• підбір персоналу на замовлення роботодавця;

• професійне навчання безробіт­них під конкретні робочі місця;

• надання ваучера на навчання для підвищення конкурентоспро­можності на ринку праці тощо.

За 2023 рік Київська міська Служ­ба зайнятості на засадах рекрутингу укомплектувала понад 1900 вакансій роботодавців. Майже 1500 працевла­штованих були зареєстрованими безробітними.

Крім цього, Служба зайнятості пропонує роботодавцям компенса­ційні програми для підтримки та розвитку бізнесу, зокрема:

– компенсації за працевлаштуван­ня окремих категорій зареєстрова­них безробітних;

– компенсації за працевлаштуван­ня внутрішньо переміщених осіб;

– компенсацію за облаштування робочого місця для працевлаштова­ної людини з інвалідністю;

– компенсації за працевлаштуван­ня на нові робочі місця;

– допомогу по частковому безро­біттю.

 

ЗБІЛЬШИВСЯ РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЙНИХ ВИПЛАТ РОБОТОДАВЦЯМ

З 1 квітня 2024 року відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік» мінімальна заробітна плата в Україні підвищилась до 8 тис. гривень.

У зв’язку з цим змінився роз­мір деяких виплат, що стосуються сфери зайнятості, розмір яких узгоджений з мінімальною зарп­латою.

Зокрема, підвищення розміру мінімальної заробітної плати в Україні вплине на розмір компен­саційних виплат роботодавцям.

Так, розмір компенсації за працевлаштування людей з ін­валідністю, учасників бойових дій, тих, кому до настання права на пенсію за віком залишилося не більше 5 років, та громадян, які перебувають у статусі зареє­строваного безробітного понад 1 місяць, тепер становитиме 8 тис. грн (50% фактичних витрат на оплату праці, але не більше розміру мінімальної заробітної плати). Тривалість такої компен­сації становить 6 місяців за ко­жен непарний місяць роботи працівника.

Компенсація за працевла­штування молоді з-поміж зареє­строваних безробітних (віком до 25 років – в яких страховий стаж менше ніж 12 місяців; віком до 35 років – на перше робоче місце; звільнених зі строкової військової / альтернативної служби – на перше робоче місце) збільшиться до 4 тис. грн (не більше 50% міні­мальної заробітної плати). Трива­лість такої компенсації становить 6 місяців за кожен непарний мі­сяць роботи працівника.

Компенсація за працевла­штування громадян, які перебу­вають у статусі зареєстрованого безробітного понад 1 місяць і ма­ють додаткові гарантії у працев­лаштуванні, або тих, які перебу­вають у статусі зареєстрованого безробітного понад 6 місяців, підвищиться до 3520 грн (не більше подвійного розміру міні­мального страхового внеску, який становить 22% від розміру мінімальної заробітної плати). Тривалість такої компенсації ста­новить 12 місяців за кожен не­парний місяць роботи працівни­ка

Компенсація за працевла­штування внутрішньо переміще­них осіб під час дії воєнного стану з 1 квітня 2024 року становитиме 8 тис. грн (1 мінімальна зарплата за повністю виконану місячну (годинну) норму праці). Трива­лість такої компенсації становить не більше 3 місяців, для людей з інвалідністю – не більше 6 міся­ців.

Водночас компенсація витрат роботодавця на оплату праці працевлаштованих за направ­ленням центрів зайнятості ВПО збільшиться до 16 тис. грн (не вище двох розмірів мінімальної заробітної плати або обчисленої з неї відповідної суми в разі, коли особа працювала неповний мі­сяць). Тривалість такої компенса­ції становить 6 місяців для осіб, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні 12 місяців, за кожен непарний місяць.

Збільшиться і розмір допомо­ги по частковому безробіттю у розрахунку на одного працівни­ка або ФОПа – до 4 тис. грн (не вище 50% розміру мінімальної заробітної плати). Тривалість та­кої допомоги становить не більш 180 календарних днів сумарно протягом 36 місяців.

08.05.2024ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання