« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

КОМПЕНСАЦІЯ ЗА НЕВИКОРИСТАНУ ВІДПУСТКУ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ

КОМПЕНСАЦІЯ ЗА НЕВИКОРИСТАНУ ВІДПУСТКУ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ

12 вересня 2023 р. була опублікована і набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2023 р. №957, що внесла зміни до постанови Кабінету Міністрів України №100 від 08.02.95 р. «Про затвердження Порядку об­числення середньої заробітної плати» (далі – постанова №100).

Внесено зміни, встановлено но­вий підхід щодо порядку розра­хунку середньої зарплати для ком­пенсації за невикористані відпуст­ки залежно від того, в яких роках у працівника виникло право на такі відпустки – до 31.12.2023 р. чи після 31.12.2023 р.

Відповідно до постанови №100 з 12 вересня 2023 р.: «Обчислення се­редньої заробітної плати для опла­ти часу відпусток, надання мате­ріальної (грошової) допомоги або виплати компенсації за невико­ристані відпустки проводиться ви­ходячи з виплат за останні 12 ка­лендарних місяців роботи, що пе­редують місяцю надання відпуст­ки, надання матеріальної (грошо­вої) допомоги або виплати ком­пенсації за невикористані відпуст­ки.

Обчислення середньої заробіт­ної плати для виплати компенса­ції за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31 грудня 2023 р., проводиться вихо­дячи з виплат, нарахованих у 2023 році».

Починаючи з 12 вересня 2023 р. необхідно застосовувати зміни в розрахунку компенсації за неви­користану відпустку.

Якщо право на відпустки, яки­ми працівник не скористався, ви­никло до 31 грудня 2023 р., для роз­рахунку компенсації за ці відпуст­ки треба брати виплати, нарахова­ні працівникові у 2023 р. Нижче ми розглянемо нарахування компен­сації на прикладі.

Якщо право на відпустки, яки­ми працівник не скористався, ви­никло після 31 грудня 2023 р., для розрахунку компенсації за ці від­пустки потрібно брати виплати за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому на­раховується компенсація.

Тепер у 2024 р. замість однієї се­редньої зарплати для розрахунку компенсації за невикористану від­пустку необхідно розраховувати дві середні зарплати: компенсація за відпустки, право на які виникло до 31.12.2023 р. і після 31.12.2023 р.

Розглянемо на прикладі розра­хунок компенсації за невикорис­тану відпустку при звільненні працівника, враховуючи зміни в постанові №100.

Приклад 1. Працівниця звіль­няється з роботи 31 грудня 2023 р. У неї залишилася невикористаною відпустка за попередній відпра­цьований період до 31.12.2023 р. – 28 календарних днів. Яку суму ком­пенсації необхідно виплатити пра­цівниці при звільненні?

Протягом усього 2023 р. праців­ниці нараховано зарплату в розмі­рі 20000 грн щомісячно. Днів, коли вона не працювала і за нею не збе­рігалася зарплата, в цих періодах не було. Для розрахунку компен­сації за невикористану відпустку беремо період із 01.01.2023 р. до 30.11.2023 р. (11 місяців 2023 р., що передують місяцю звільнення) і виплати, нараховані у цих періо­дах 2023 р.

За період 01.01.2023 р. – 30.11.2023 р. заробітна плата працівниці ста­новила 220 000,00 грн (20 000 грн х 11 міс.).

При цьому середня зарплата становитиме 658,68 грн (220 000 грн : 334 дн.).

Сума компенсації за невикорис­тану відпустку при звільненні до­рівнює 18443,04 грн (658,68 грн х 28 дн.).

Приклад 2. Працівниця звіль­няється з роботи 15 лютого 2024 р. У неї залишилася невикориста­ною відпустка за попередній від­працьований період до 31.12.2023 р. – 28 календарних днів, з 1 січня 2024 р. до 15 лютого 2024 р. – 3 ка­лендарних дні. Яку суму компен­сації необхідно виплатити праців­ниці?

При розрахунку необхідно ра­хувати суму компенсації окремо: за дні невикористаної відпустки за період до 31.12.2023 р. і окремо за 2024 р.

Протягом усього 2023 р. праців­ниці нараховано зарплату в розмі­рі 20000 грн щомісячно. А з 1 січня 2024 р. їй підняли оклад до 25000 грн. Днів, коли вона не працювала і за нею не зберігалася зарплата, в цих періодах не було.

За період 01.01.2023 р. – 31.12.2023 р. заробітна плата працівниці ста­новила 240000,00 грн (20000,00 грн х 12 міс.).

За січень 2024 р. заробітна плата працівниці становила 25000 грн.

Для розрахунку компенсації за невикористану відпустку за пері­од до 31.12.2023 р. застосовується новий підхід. Тобто необхідно взя­ти виплати, нараховані працівни­ці з 01.01.2023 р. до 31.12.2023 р. При цьому середня зарплата станови­тиме 657,53 грн (240000 грн : 365 дн.). А сума компенсації за цей період становитиме 18410,84 грн (657,53 грн х 28 дн.).

Для розрахунку компенсації за невикористану відпустку за пері­од після 31.12.2023 р. розрахунко­вим періодом будуть 12 календар­них місяців роботи, що передують місяцю виплати компенсації за не­використані відпустки (період 01.02.2023 р. – 31.01.2024 р.).

[(20000,00 грн х 11 міс.) + 25000,00 грн] : 365 х 3 = 2013,69 грн.

СЕРГІЙ ПАНТЕЛІЙЧУК, КОНСУЛЬТАНТ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ПП «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КОНСТАНТА»

 

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО ПОДАТКІВ

Які ставки єдиного по­датку для ФОП – платників єдиного по­датку у 2024 р.?

– 1 січня 2024 р. набрав чин­ності Закон від 09.11.2023 р. №3460-ІХ «Про Державний бюджет України на 2024 рік», яким установлено, що розмір мінімальної заробіт­ної плати:

• з 1 січня 2024 р. – 7100 грн;

• з 1 квітня 2024 р. – 8000 грн.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб із 1 січня 2024 р. – 3028 грн.

Відповідно до п. 293.1 ст. 293 Податкового кодексу Украї­ни (далі – ПКУ) ставки єди­ного податку для платників 1 групи встановлюють у від­сотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого зако­ном на 1 січня податкового (звітного) року, 2 групи – у відсотках (фіксовані став­ки) до розміру мінімальної заробітної плати, встанов­леної законом на 1 січня по­даткового (звітного) року, 3 групи – у відсотках до дохо­ду (відсоткові ставки).

Отже, у 2024 р. сума єдиного податку щомісяця станови­тиме:

• для 1 групи ФОП – 302,80 грн (10% від прожиткового мінімуму);

• для 2 групи ФОП – 1420 грн (20% від мінімальної зарп­лати);

• для 3 групи ФОП ставки не зміняться порівняно з 2023 р.:

• 3% від доходів – для плат­ників ПДВ;

• 5% від доходів – для не­платників ПДВ.

З 1 січня 2024 р. відповідно до ст. 8 Закону України від 08.07.2010 р. №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове дер­жавне соціальне страхуван­ня» розміри єдиного внеску на загальнообов’язкове дер­жавне соціальне страхуван­ня (далі – ЄВ) для ФОП – платників єдиного податку будуть такими:

• мінімальний ЄВ – 1562 грн за місяць (22% від мінімаль­ної зарплати 7100 грн);

• максимальний ЄВ – 23430 грн за місяць (22% від 15 мі­німальних зарплат).

З 1 квітня 2024 р. розміри ЄВ для ФОП – платників єдино­го податку будуть такими:

• мінімальний ЄВ – 1760 грн за місяць (22% від мінімаль­ної зарплати 8000 грн);

• максимальний ЄВ – 26400 грн за місяць (22% від 15 мі­німальних зарплат).

Чи існують обмеження щодо здійснення видів діяльності ФОП на загальній системі опо­даткування?

Відповідно до ст. 42 Госпо­дарського кодексу України від 16.01.2003 р. №436- IV (зі змінами та доповненнями) підприємництво – це само­стійна, ініціативна, систе­матична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюють суб’єкти господарювання (підприєм­цями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Згідно зі ст. 42 Конституції України від 28.06.96 р. №254к/96-ВР (зі змінами та доповненнями) кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не забороне­на законом.

Перелік видів діяльності, які не має права здійснюва­ти фізична особа – підприє­мець на загальній системі оподаткування, визначено у ст. 4 Закону України від 07.02.91 р. №698-ХІІ «Про під­приємництво» (зі змінами та доповненнями).

ВІКТОРІЯ КОВАЛЬЧУК, ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ВЕДЕННЯ ОБЛІКО­ВИХ СПРАВ ПЛАТНИКІВ ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДПС У м. КИЄВІ

СТОРІНКУ ПІДГОТОВЛЕНО ЗА МАТЕРІАЛАМИ ГАЗЕТИ «ПРАЦЯ ТА ЗАРПЛАТА»

22.03.2024ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання