« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ЩОДО ВИПЛАТИ ГРОШОВОЇ ТА МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

ЩОДО ВИПЛАТИ ГРОШОВОЇ ТА МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

ДЛЯ ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНО- ПОБУТОВИХ ПИТАНЬ ОКРЕМИМ ПРАЦІВНИКАМ

Окремі державні службовці були увільнені від роботи у зв’язку з призовом на військову службу під час мобілізації зі збереженням місця роботи і посади. Через деякий час у зв’язку зі звільненням з військової служ­би вони приступили до вико­нання своїх обов’язків.

Під час перебування на військовій службі зазначені працівники отримали у 2023 р. грошову допомогу на оздоров­лення та матеріальну допомогу для вирішення соціально- побутових питань за місцем проходження служби.

Чи маємо право виплатити гро­шову допомогу та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань після звільнення з військової служби?

О. Герасименко, м. Львів.

Закон України від 10.12.2015 р. №889- VIII «Про державну службу» (далі – Закон №889) установлює єдину систему оплати праці дер­жавних службовців.

Статтею 57 Закону №889 перед­бачено, що державним службов­цям надають щорічну основну оплачувану відпустку тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої від­пустки, з виплатою грошової допо­моги у розмірі середньомісячної заробітної плати.

Згідно зі ст. 54 Закону №889 дер­жавним службовцям може надава­тися матеріальна допомога для ви­рішення соціально-побутових пи­тань (далі – матеріальна допомо­га). Порядок надання та розмір та­кої допомоги визначає Кабінет Мі­ністрів України.

Порядком надання державним службовцям матеріальної допомо­ги для вирішення соціально-побу­тових питань, затвердженим по­становою Кабінету Міністрів Укра­їни від 08.08.2016 р. № 500, визначе­но, що державним службовцям ма­теріальна допомога може надава­тися один раз на рік у розмірі, що не перевищує середньомісячної за­робітної плати, на підставі особис­тої заяви у порядку, затверджено­му керівником державної служби.

Рішення про надання матеріаль­ної допомоги державним службов­цям приймає керівник державної служби у державному органі в межах затвердженого фонду опла­ти праці.

Водночас зазначаємо, що поря­док проходження служби військо­вослужбовцями визначають спеці­альні нормативно-правові акти, які покладають на них додаткові обов’язки і відповідальність, зокре­ма, Закони України «Про військо­вий обов’язок і військову службу», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (далі – Закон).

Статтею 9 Закону передбачено, що держава гарантує військовос­лужбовцям достатнє матеріальне, грошове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам вій­ськової служби, стимулює закрі­плення кваліфікованих військових кадрів. Грошове забезпечення ви­значають залежно від посади, вій­ськового звання, тривалості, інтен­сивності та умов військової служ­би, кваліфікації, наукового ступе­ня і вченого звання військовослуж­бовця. Грошове забезпечення ви­плачують у розмірах, що встанов­лює Кабінет Міністрів України. По­рядок виплати грошового забезпе­чення визначає міністр оборони України, керівники центральних органів виконавчої влади, які ма­ють у своєму підпорядкуванні утворені відповідно до законів України військові формування та правоохоронні органи, керівники розвідувальних органів України.

Військовослужбовцям, крім вій­ськовослужбовців строкової вій­ськової служби, надають щорічні основні відпустки зі збереженням грошового, матеріального забезпе­чення та наданням грошової допо­моги на оздоровлення у розмірі мі­сячного грошового забезпечення (ст. 10 Закону).

Відповідно до Закону Кабінет Міністрів України прийняв поста­нову від 30.08.2017 р. № 704 «Про гро­шове забезпечення військовослуж­бовців, осіб рядового і начальниць­кого складу та деяких інших осіб» (зі змінами, далі – постанова №704).

За підпунктом 3 п. 5 постанови №704 керівники відповідних дер­жавних органів мають право у межах асигнувань, що виділяють­ся на їхнє утримання, надавати один раз на рік військовослужбов­цям (крім військовослужбовців строкової військової служби) мате­ріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у роз­мірі, що не перевищує їхнього мі­сячного грошового забезпечення, та допомогу для оздоровлення в розмірі місячного грошового забез­печення.

Виходячи з викладеного, дер­жавний службовець має право на виплату грошової допомоги (за на­явності права на щорічну основну оплачувану відпустку) та матері­альної допомоги, оскільки підста­ви для виплати зазначених допо­мог військовослужбовцям та дер­жавним службовцям регулюють різні закони та нормативно-право­ві акти.


ПРАВО НА ВИПЛАТУ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

Чи мають право робітники, зайняті обслуговуванням судів, на отримання двох матеріальних допомог (напри­клад, матеріальної допомоги на вирішення соціально- побутових питань і матеріальної допомоги на оз­доровлення), чи лише на одну в розмірі середньомісячної заробітної плати?

О. Шолуденко, Полтавська обл.

Оплату праці робітників, зайня­тих обслуговуванням органів вико­навчої влади, органів прокурату­ри, судів та інших державних орга­нів (далі – робітники), визначено наказом Мінекономіки України від 23.03.2021 р. №609 «Про умови опла­ти праці робітників, зайнятих об­слуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших орга­нів» (далі – наказ №609).

Відповідно до пп. 2.2. п. 2 наказу №609 керівники мають право в межах установленого фонду опла­ти праці та граничної чисельності працівників надавати матеріальну допомогу, у тому числі на оздоров­лення, у розмірі середньомісячно­го заробітку, крім матеріальної до­помоги на поховання.

Отже, для робітників передбаче­но виплату однієї матеріальної до­помоги (на оздоровлення, вирішен­ня соціально-побутових питань тощо) на рік у розмірі середньомі­сячного заробітку.

ОКСАНА РІЗНІЧУК, ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ДЕПАРТАМЕНТУ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 

ВІДПУСТКИ БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРПЛАТИ І ВІДПУСКНИЙ СТАЖ – 2024

Відпускний стаж – це стаж роботи, який надає право на щорічну основ­ну відпустку. Як відомо, не всі періоди роботи зараховують до відпускного стажу. Про це детально прописано в ст. 9 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. №504/96-ВР (далі – Закон про відпустки).

З 24 грудня 2023 р. набув чиннос­ті Закон України від 22.11.2023 р. №3494- IX «Про внесення змін до де­яких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та ви­користання відпусток, а також інших питань». Суттєві зміни внесено щодо відпусток без збереження зарплати.

В саму частину 1 ст. 9 Закону про відпустки, яка визначає перелік пері­одів (не)роботи, що зараховують до стажу, який дає право на щорічну основну відпустку, ніяких змін не вносилось. Але при визначенні три­валості щорічної відпустки слід вра­ховувати нові норми частини 4 ст. 26 Закону про відпустки та частини 3 ст. 12 Закону України від 15.03.2022 р. №2136- IX «Про організацію трудо­вих відносин в умовах воєнного ста­ну» (далі – Закон №2136).

Як і раніше, не зараховувався до відпускного стажу період відпустки під час дії воєнного стану, коли пра­цівник виїхав за межі території Укра­їни або набув статусу внутрішньо пе­реміщеної особи (до 90 календарних днів). Таку відпустку надають за п. 4 ст.12 Закону №2136.

З 24 грудня 2023 р. не зарахову­ють до стажу, що дає право на щоріч­ну основну відпустку, періоди від­пустки без збереження зарплати:

– за згодою сторін через сімейні обставини (ч. 1 ст. 26 Закону про від­пустки);

– через воєнний стан (ч. 3 ст. 12 Закону № 2136);

– на час загрози поширення епі­демії, пандемії, необхідності самоізо­ляції працівника у випадках, уста­новлених законодавством, та/або у разі виникнення загрози збройної агресії проти України, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру (частина 3 ст. 26 Закону про відпустки).

Приклад 1. Робочий рік, за який нада?

15.03.2024ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання