« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ЗАРАХУВАННЯ ДО СТАЖУ, ЩО ДАЄ ПРАВО НА ПЕНСІЮ ЗА ВІКОМ НА ПІЛЬГОВИХ УМОВАХ

ЗАРАХУВАННЯ ДО СТАЖУ, ЩО ДАЄ ПРАВО НА ПЕНСІЮ ЗА ВІКОМ НА ПІЛЬГОВИХ УМОВАХ

Чи належить професія «мо­торист» до такої, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах?

О. Петренко,

Одеська обл.

Професія «моторист» передбаче­на позиціями: «Мотористи всіх на­йменувань» підрозділів 3. «Мор­ський і річковий флот» розділів « XXVIII . Транспорт» Списків №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників зі шкідливими та важ­кими умовами праці, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердже­них постановами Кабінету Міні­стрів СРСР від 26.01.91 р. №10 та Ка­бінету Міністрів України від 11.03.94 р. №162.

Згідно з пунктом 3 Порядку за­стосування Списків №1 і №2 вироб­ництв, робіт, професій, посад і по­казників при обчисленні стажу ро­боти, що дає право на пенсію за ві­ком на пільгових умовах, затвер­дженого наказом Міністерства праці та соціальної політики Укра­їни від 18.11.2005 р. №383, зареєстро­ваного в Міністерстві юстиції України 01.12.2005 р. за №1451/11731 (зі змінами), при визначенні права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовують Списки, чин­ні на період роботи особи.

До пільгового стажу зарахову­ють увесь період роботи на відпо­відних посадах або за професіями незалежно від дати їх внесення до Списків за умови підтвердження документами відповідних умов праці за час виконання роботи до 21.08.92 р. та за результатами про­ведення атестації робочих місць за умовами праці після цієї дати.

З набранням чинності з 21 серп­ня 1992 р. Порядку проведення атес­тації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 р. №442 (зі змінами, далі – Порядок), при призначенні пенсії за віком на пільгових умовах для зарахування до стажу, який дає право на пенсію за віком на пільго­вих умовах, певного 5-річного пері­оду роботи зі шкідливими і важки­ми умовами праці після 21 серпня 1992 р., відповідне право впродовж цього періоду повинне бути під­тверджене за результатами атеста­ції робочих місць за умовами пра­ці.

На підставі п. 4 Порядку відпо­відальність за своєчасне та якісне проведення атестації робочих місць за умовами праці поклада­ється на керівника підприємства, організації.

Також інформуємо: якщо Ви вважаєте, що Ваші права були по­рушені, Ви маєте право за захис­том своїх прав звернутися до суду.

 

ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЙНЯТИХ НА РОБОТАХ ЗІ ШКІДЛИВИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ

Який порядок прове­дення оглядів пра­цівників певних ка­тегорій, зайнятих на важких роботах, ро­ботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці?

Т. Шапошнікова,

м. Одеса.

Статтею 17 Закону України «Про охорону праці» визначено, що ро­ботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечи­ти фінансування та організувати проведен­ня попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) ме­дичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, робо­тах зі шкідливими чи не­безпечними умовами праці або таких, де є по­треба в професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. Порядок проведен­ня медичних оглядів визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує форму­вання державної політики у сфері охоро­ни здоров’я.

Порядок проведення ме­дичних оглядів працівників певних категорій (далі – Поря­док проведення медич­них оглядів), затвердже­ний наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. №246, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.07.2007 р. за №846/14113 (зі змінами), визначає процедуру про­ведення попереднього (під час прийняття на ро­боту) і періодичних (про­тягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зай­нятих на важких робо­тах, роботах зі шкідливими чи небез­печними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Пунктом 3.1 Порядку проведення медичних оглядів передбачено, що роботодавець організовує лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпеч­них факторів виробничо­го середовища і трудово­го процесу на конкрет­них робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за по­казниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу з метою визна­чення категорій працівників, які підлягають попередньо­му (періодичним) медич­ному огляду, і подає ці дані відповідній санітарно- епідеміологічній станції.

Відповідно до пп. 15 і 34 п. 4 Положення про Дер­жавну службу України з питань праці, затвердже­ного постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 р. №96 (зі змінами, далі – Положення), Держпраці:

здійснює державний на­гляд (контроль) у сфері гігієни праці, у тому числі нагляд (контроль), зокрема, за факторами виробничого середови­ща та виробничих операцій, наявність яких може шкодити здоров’ю працівників; наявністю обов’язкових медичних оглядів працівників;

бере участь серед іншого в організації медичних оглядів працівників, зай­нятих на важких робо­тах, роботах зі шкідливими чи небез­печними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі та щорічному обов’язковому медично­му огляді працівників віком до 21 року.

Згідно з пп. 6 п. 5 Поло­ження Держпраці з ме­тою організації своєї діяльності контролює та координує діяльність своїх територіальних органів, надає їм мето­дичну та практичну до­помогу в організації ро­боти, перевіряє її вико­нання.

ДОБІРКУ ПІДГОТУВАЛА ТЕТЯНА КАНЕВЕЦЬ-ЦИБУЛЬКО, ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ДЕПАРТАМЕНТУ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 

АЛІМЕНТИ–2024


Якщо працівник сплачує аліменти добровільно, підставою для утри­мання є його заява.

Виконавчий документ про стяг­нення періодичних платежів (вико­навчий лист) стягувач може само­стійно надіслати безпосередньо під­приємству, установі, організації, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи (ст. 7 Закону України «Про виконавче впровадження» від 02.06.2016 р. №1404- VIII , далі – За­кон №1404).

Одночасно з виконавчим доку­ментом стягувач подає заяву, в якій зазначаються реквізити рахунка в банку, іншій фінансовій установі, не­банківського надавача платіжних послуг та ПІБ стягувача, реквізити документа, що посвідчує його особу.

Якщо аліменти утримують приму­сово, підставою є постанова судово­го виконавця (державного/приват­ного) на основі виконавчого листа (частина 6 ст. 71 Закону №1404).

Мінімальний гарантований розмір аліментів у 2024 році

Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (частина 2 ст. 182 Сімейного кодексу України).

В 2024 р. для дітей віком до 6 ро­ків – 1281,50 грн; 6–18 років – 1598,00 грн.

Діти віком від 18 до 23 років мають право на аліменти, але за умови, що вони продовжують навчання (форма будь-яка – денна, заочна тощо). Оскільки вони повнолітні, то в основу розрахунку беруть прожитковий міні­мум для працездатних осіб.

Мінімальний рекомендований розмір аліментів у 2024 році

Мінімальний рекомендований розмір аліментів становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

В 2024 р. для дітей віком до 6 ро­ків – 2563,00 грн; 6–18 років – 3196,00 грн.

Для дітей віком від 18 до 23 років, що навчаються (форма будь-яка – денна, заочна тощо), – 3028,00грн.

Максимальний рекомендований розмір аліментів у 2024 році

Цей показник відповідає 10 про­житковим мінімумам на дитину від­повідного віку.

В 2024 р. для дітей віком до 6 ро­ків – 25630,00 грн; 6–18 років – 31960,00 грн.

Для дітей віком від 18 до 23 років, що навчаються (форма будь-яка – денна, заочна тощо), – 30280,00грн.

Обмеження на відрахування аліментів із зарплати

10.02.2024ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання