« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ПОДАТКОВА СОЦІАЛЬНА ПІЛЬГА – 2024

ПОДАТКОВА СОЦІАЛЬНА ПІЛЬГА – 2024

28 листопада 2023 р. Президент України підписав Закон від 09.11.2023 р. №3460-ІХ «Про Державний бюджет України на 2024 рік».

Прожитковий мінімум для працездат­них осіб на весь 2024 р. становить 3028,00 грн. Цей показник впливає на порядок та розмір надання податкової соціальної пільги із зарплати працівників.


Відповідно до абзацу 1 пп. 169.4.1 По­даткового кодексу України (далі – ПКУ) податкова соціальна пільга застосовуєть­ся до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного по­даткового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до за­конодавства виплати, компенсації та ви­нагороди), якщо його розмір не переви­щує певного порогу – суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мініму­му, що діє для працездатної особи на 1 січ­ня звітного податкового року, помноже­ного на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. Отже, у 2024 р. цей поріг становити­ме: 3028,00 грн х 1,4 = 4240,00 грн.

Згідно з пп. 169.1.1 ПКУ податкова со­ціальна пільга надається для будь-якого платника податку в розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (з розрахунку на мі­сяць), установленого законом на 1 січня звітного податкового року. Тобто у 2024 р. її базовий розмір (100%) становитиме: 3028,00 грн х 50% = 1514,00 грн.

Базова податкова соціальна пільга на­дається за заявою працівника за одним місцем роботи за умови, що зарплата не перевищує 4240,00 грн.

Для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, – із розрахунку на кожну таку дитину (пп. 169.1.2 ПКУ) податкова соціальна пільга 100% 1514,00 грн х число дітей. Відповід­но граничний розмір доходу також збіль­шується на число дітей – 4240,00 х число дітей.

Також у ПКУ передбачено надання підвищених податкових соціальних пільг.

Для платника податку, який є одино­кою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем), опікуном, піклувальником або утримує дитину з інвалідністю (пп. «а», «б» пп. 169.1.3 ПКУ), податкова соціальна пільга 150% 2271,00 грн (1514,00 грн х 1,5) з розра­хунку на кожну таку дитину віком до 18 років. При цьому граничний розмір до­ходу – 4240,00 грн х число дітей.

Для платника податку, визначеного у пп. «в» – «е» пп. 169.1.3 ПКУ, податкова со­ціальна пільга 150% – 2271,00 грн (1514,00 грн х 1,5). При цьому граничний розмір доходу – 4240,00 грн. До таких осіб нале­жать:

– особа, віднесена законом до першої або другої категорій осіб, які постражда­ли внаслідок Чорнобильської катастро­фи, включаючи осіб, нагороджених гра­мотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їхньою участю в ліквідації на­слідків Чорнобильської катастрофи;

– учень, студент, аспірант, ординатор, ад’юнкт;

– особа з інвалідністю I або II групи, у тому числі з дитинства, крім осіб з інва­лідністю, пільга яким визначена пп. «б» пп. 169.1.4 ПКУ;

– особа, якій присуджено довічну сти­пендію як громадянину, що зазнав пере­слідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;

– учасник бойових дій на території ін­ших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону України від 22.10.93 р. №3551- XII «Про ста­тус ветеранів війни, гарантії їх соціаль­ного захисту», крім осіб, визначених у пп. «б» пп. 169.1.4 ПКУ.

Для платника податку, який є (пп. «а» – «ґ» пп. 169.1.4 ПКУ), податкова соціаль­на пільга 200% від базової становить 3028,00 грн за умови, що зарплата на мі­сяць не перевищує 4240,00 грн. До таких осіб належать:

– Герой України, Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної Праці або повний кавалер ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особа, нагороджена чо­тирма і більше медалями «За відвагу»;

– учасник бойових дій під час Другої світової війни або особа, яка у той час працювала в тилу, та особа з інвалідніс­тю I і II групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період піс­ля Другої світової війни, на яких поши­рюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

– колишній в’язень концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особа, ви­знана репресованою чи реабілітованою;

– особа, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Дру­гої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;

– особа, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт- Петербург, Російська Федерація) у період із 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 р.

Відповідно до п. 19. ст. 6 Закону №3551 учасниками бойових дій визнають вій­ськовослужбовців (резервісти, військовозобов’язані, добровольці Сил територіальної оборони) Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зо­внішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Держав­ної спеціальної служби транспорту, вій­ськовослужбовців військових прокура­тур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забез­печення зон проведення антитерорис­тичної операції центрального органу ви­конавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, полі­цейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців Міністер­ства внутрішніх справ України, Управ­ління державної охорони України, Дер­жавної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуа­цій, Державної пенітенціарної служби України, осіб, які входили до складу до­бровольчого формування територіальної громади, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитеро­ристичній операції, забезпеченні її про­ведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні захо­дів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазна­чених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Росій­ської Федерації проти України.

Приклад 1. Із 17.01 по 31.01.2024 р. пра­цівник перебував у відпустці без збере­ження зарплати.

Посадовий оклад – 7100,00 грн. Відпра­цьовано 8 робочих днів із 23 робочих днів за нормою. Працівнику надано звичайну податкову соціальну пільгу 100%.

1. Нараховано зарплату за фактично відпрацьований час: 7100,00 грн : 23 х 8 =2469,57 грн < 4240,00 грн.

2. База нарахування ПДФО після за­стосування ПСП: 2469,57 грн – 1514,00 грн = 955,57 грн х 18% = 172,00 грн.

3. База нарахування ВЗ: 2469,57 грн х 1,5% = 37,04 грн.

4. Сума до виплати: 2469,57 грн – 172,00 грн – 37,04 грн = 2260, 53 грн.

Приклад 2. Працівниця має трьох ді­тей віком до 18 років, одна дитина – з ін­валідністю. Сума нарахованої заробітної плати становить 10000,00 грн.

Граничний дохід, що дає право на за­стосування податкової соціальної піль­ги, становить 12720,00 грн (4240,00 грн х 3).

На двох діток відповідної вікової катего­рії працівниця має право на податкову со­ціальну пільгу 1514,00 грн х 2 = 3028,00 грн.

На дитину з інвалідністю податкова соціальна пільга 150% – 2271,00 грн. Отже, загальна сума податкової соціаль­ної пільги на трьох дітей становитиме 3785,00 грн (1514,00 грн + 2271,00 грн).

1. ПДФО після застосування податко­вої соціальної пільги: (10000,00 грн – 3785,00 грн) х 18% = 1118,70 грн.

2. ВЗ: 10000,00 грн х 1,5% = 150,00 грн.

3. Сума до виплати: 10000,00 грн – 1118,70 грн – 150,00 грн = 8731,30 грн.

ОЛЕНА ГАБРУК, КОНСУЛЬТАНТ З ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ, КАДРОВОЇ СПРАВИ

 

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ БЕЗКОШТОВНОГО НАВЧАННЯ ВЕТЕРАНІВ

В умовах повномасштабної війни одним із найважливіших завдань держави є со­ціальний захист ветеранів та осіб з інва­лідністю, яка була отримана внаслідок війни.

Нещодавно в Україні стартував новий експериментальний урядовий проєкт, за яким учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть безкоштовно пройти професійне на­вчання.

Отже, ветерани мають можливість неза­лежно від рівня їхньої освіти пройти підготовку, перепідготовку або підви­щення кваліфікації в Центрах професій­но-технічної освіти Державної служби зайнятості України (ЦПТО ДСЗУ). Це су­часні заклади освіти, які навчають ро­бітничим професіям, актуальним на ринку праці.

09.02.2024ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання