« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ПРО НЕЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ СТЯГНЕННЯ

ПРО НЕЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ СТЯГНЕННЯ

            – Щодо яких платників по­датків контролюючі орга­ни не застосовують заходи стягнення, передбачені Податковим кодексом України?

– Головне управління ДПС у м. Києві повідомляє, що 1 серпня 2023 р. набрав чинності Закон України від 30.06.2023 р. №3219-ІХ «Про внесення змін до Податко­вого кодексу України та інших законів України щодо особливос­тей оподаткування у період дії воєнного стану», згідно з яким, зокрема, внесено зміни до розді­лу XX «Перехідні положення» По­даткового кодексу України, а саме п. 69 підрозділу 10 доповне­но пп. 69.40 такого змісту:

«Тимчасово з 1 серпня 2023 року контролюючі органи не здійснюють передбачені стаття­ми 59–60, 87–101 ПКУ заходи з по­гашення податкового боргу, що виник до 24 лютого 2022 року:

– щодо платників податків – суб’єктів господарювання, подат­кова адреса яких станом на дату початку тимчасової окупації є тимчасово окуповані російською федерацією території України, – до останнього числа місяця, в якому була завершена тимчасова окупація, а у випадку зміни плат­ником податків місцезнаходжен­ня на іншу територію України – до дати проведення державної реєстрації зміни місцезнахо­дження;

– щодо платників податків – суб’єктів господарювання, подат­кова адреса яких станом на дату початку бойових дій є території, на яких ведуться активні бойові дії, – до останнього числа місяця, в якому було завершено бойові дії на відповідних територіях, а у випадку зміни платником подат­ків місцезнаходження на іншу територію України – до дати про­ведення державної реєстрації зміни місцезнаходження;

– щодо платників податків – суб’єктів господарювання, подат­кова адреса яких станом на дату початку можливих бойових дій є території можливих бойових дій, – до останнього числа місяця, в якому була припинена можли­вість бойових дій на відповідних територіях, а у випадку зміни платником податків місцезнахо­дження на іншу територію Укра­їни – до дати проведення держав­ної реєстрації зміни місцезнахо­дження;

– щодо платників податків – фізичних осіб (у тому числі осіб, які провадять незалежну профе­сійну діяльність), місцем прожи­вання яких є тимчасово окупова­ні російською федерацією тери­торії України або території, на яких ведуться активні бойові дії, або території можливих бойових дій, – до останнього числа міся­ця, в якому була завершена тим­часова окупація або завершені бойові дії, або припинена можли­вість бойових дій на відповідних територіях.

Перелік територій, на яких ве­дуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих росій­ською федерацією, визначається у встановленому Кабінетом Міні­стрів України порядку. Дати за­вершення тимчасової окупації, завершення бойових дій та дати припинення можливості бойових дій визначаються відповідно до даних Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих росій­ською федерацією.

Установити, що для платників податків, стосовно яких контро­люючим органом не застосову­ються заходи стягнення згідно з цим підпунктом, зупиняється пе­ребіг строків давності, визначе­них п. 102.4 ст. 102 ПКУ».

Перелік зазначених вище те­риторій затверджено наказом Мі­ністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 р. №309 «Про затвердження Переліку те­риторій, на яких ведуться (вели­ся) бойові дії або тимчасово оку­пованих російською федераці­єю», зареєстрованим у Міністер­стві юстиції України 23.12.2022 р. за №1668/39004 (зі змінами і допо­вненнями), й регулярно оновлю­ється.

РОЗ’ЯСНЮЮТЬ ФАХІВЦІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У м. КИЄВІ

  • ДО ТЕМИ

НАРАХУВАННЯ ПЕНІ ПЛАТНИКАМ ЄДИНОГО ВНЕСКУ

– Чи нараховується пеня платникам єдиного вне­ску на період із початку дії воєнного стану на території України?

– Головне управління ДПС у м. Києві повідомляє, що відповідно до п. 9 примітки 22 розділу V ІІІ «Прикінцеві та перехідні поло­ження» Закону України від 08.07.2010 р. №2464 «Про збір та об­лік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» тимчасово, на період із початку дії воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 р. №64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Пре­зидента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 р. №2102- IX , до 1 серпня 2023 р. платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за цей період підлягає списанню.

 

ПРАВО НА ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ ЗА ВІКОМ НА ПІЛЬГОВИХ УМОВАХ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВ

Чи мають право призна­чати пенсії за віком на пільгових умовах за ра­хунок коштів підпри­ємств та організацій окремим категоріям працівників, професії (посади) яких не перед­бачено Списками №1 і №2 за результатами атестації робочих місць?

Т. Кривоніс, Одеська обл.

Згідно зі ст. 114 Закону Украї­ни від 09.07.2003 р. №1058- IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страху­вання» (далі – Закон №1058) пенсію за віком на пільгових умовах призначають праців­никам, зайнятим повний ро­бочий день на підземних ро­ботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важ­кими умовами праці та на ін­ших роботах зі шкідливими і важкими умовами праці за Списками №1 і №2 вироб­ництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими Кабінетом Міністрів Украї­ни, та за результатами атес­тації робочих місць.

Списком №2 виробництв, ро­біт, професій, посад і показни­ків, зайнятість в яких дає пра­во на пенсію за віком на піль­гових умовах, затвердженим постановою Кабінету Міні­стрів України від 24.06.2016 р. №461 (зі змінами), передбаче­но машиністів крана (кранів­ників) у різних галузях госпо­дарства, наприклад на від­критих гірничих роботах та роботах на поверхні, виробни­цтві кольорових металів, у чорній металургії, при вироб­ництві кольорових металів, обробленні металу, на вироб­ництві неметалевих міне­ральних виробів (будівельних матеріалів) та інших.

Водночас для працівників, професії, посади яких не пе­редбачені Списками №1 і №2, може бути застосовано норму п. 22 розділу ХV « Прикінцеві положення» Закону №1058, згідно з якою окремим катего­ріям працівників залежно від умов праці за результатами атестації робочих місць мо­жуть призначати пенсії за ра­хунок коштів підприємств та організацій, але не раніше ніж за 10 років до досягнення віку, передбаченого ст. 26 За­кону №1058, в порядку, визна­ченому Кабінетом Міністрів України.

Порядок призначення пенсій за рахунок коштів підпри­ємств та організацій окремим категоріям працівників за ре­зультатами атестації робочих місць за умовами праці за­тверджено постановою Кабі­нету Міністрів України від 18.07.2007 р. №937 (зі змінами).

Водночас інформуємо, що відповідно до Положення про Міністерство соціальної політики України, затвер­дженого постановою Кабіне­ту Міністрів України від 17.06.2015 р. №423 (зі змінами), Мінсоцполітики є головним органом у системі централь­них органів виконавчої вла­ди з формування та забезпе­чення реалізації державної політики, зокрема у сферах соціальної політики, загальнообов’язкового дер­жавного соціального та пен­сійного страхування, а також забезпечує формування та реалізацію державної полі­тики щодо пенсійного забез­печення.

Також згідно з п. 10 Порядку проведення атестації робо­чих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 р. №442 (зі зміна­ми, далі – постанова №442), пропозиції щодо внесення змін до Списків №1 і №2 готує Державна служба України з питань праці на підставі об­ґрунтованих та погоджених із Міністерством охорони здоров’я України клопотань заінтересованих міністерств та інших центральних орга­нів виконавчої влади, узго­джених із всеукраїнськими галузевими профспілками та об’єднаннями роботодавців, і подає Міністерство соціаль­ної політики України до Ка­бінету Міністрів України.

ТЕТЯНА КАНЕВЕЦЬ-ЦИБУЛЬКО, ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ДЕПАРТАМЕНТУ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

02.12.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання