« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО ПОДАТКІВ

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО ПОДАТКІВ

Чи існують обмеження щодо кількості видів ді­яльності для фізичної осо­би – підприємця, які за­значаються у реєстрі платників єдиного подат­ку?

Відповідно до п. 299.1 ст.299 Податкового кодексу України (зі змінами, далі – ПКУ) реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здій­снюється через внесення відпо­відних записів до реєстру плат­ників єдиного податку.

Згідно з пп. 5 п. 298.3 ст. 298 ПКУ у заяві про застосування спрощеної системи оподатку­вання зазначають обрані суб’єктом господарювання види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010.

Класифікацію видів еконо­мічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010) затверджено наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457 (зі зміна­ми).

До реєстру платників єдиного податку вносять, зокрема, відо­мості про види господарської ді­яльності (п. 299.7 ст. 299 ПКУ).

На підставі поданої фізичною особою – підприємцем заяви про застосування спрощеної систе­ми оподаткування до реєстру платників єдиного податку вно­сять відомості про види госпо­дарської діяльності за умови, що ці види діяльності дають право застосовувати спрощену систему оподаткування. При цьому ПКУ не передбачено об­межень для фізичних осіб – під­приємців щодо кількості видів діяльності, які можуть бути вне­сені до реєстру платників єдино­го податку.

Чи включаються бонуси, отримані за придбання товарів чи надання послуг, до складу доходу фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку?

На підставі пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу Укра­їни (далі – ПКУ) доходом із дже­релом їх походження з України є будь-який дохід, отриманий ре­зидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території Укра­їни (включаючи виплату (нара­хування) винагороди іноземни­ми роботодавцями), її континен­тальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні.

Доходом платника єдиного податку фізичної особи – під­приємця (ФОПа) є дохід, отрима­ний протягом податкового (звіт­ного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівко­вій); матеріальній або нематері­альній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ. При цьому до дохо­ду не включаються отримані та­кою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, ди­відендів, роялті, страхові випла­ти і відшкодування, доходи у ви­гляді бюджетних грантів, а та­кож доходи, отримані від прода­жу рухомого та нерухомого май­на, яке належить на праві влас­ності фізичній особі та викорис­товується в її господарській ді­яльності (пп. 1 п. 292.1 ст. 292. ПКУ).

Пунктом 292.11 ст. 292 ПКУ ви­значено суми коштів, які не включають до складу доходу платника єдиного податку.

Суми коштів у вигляді бону­сів, які надходять на розрахун­ковий рахунок ФОПа – платника єдиного податку, не віднесено до переліку коштів, які не вклю­чаються до складу доходу плат­ників єдиного податку.

Отже, суми коштів, отрима­них ФОПом – платником єдино­го податку у вигляді бонусів за придбання товарів чи надання послуг, включають до складу до­ходу такого платника.

Чи має право фізична осо­ба – платник єдиного по­датку здійснювати види діяльності, які не зазначені в його облікових даних?

Відповідно до ст. 42 Господар­ського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-І V (зі змінами та доповненнями, далі – ГКУ) підприємництво – це самостій­на, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досяг­нення економічних і соціальних результатів та одержання при­бутку.

Згідно зі ст. 42 Конституції України від 28.06.96 р. № 254к/96- ВР (зі змінами та доповнення­ми) кожен має право на підпри­ємницьку діяльність, яка не за­боронена законом.

Пунктом 291.3 ст. 291 Податко­вого кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755- VI (зі змінами та доповненнями, далі – ПКУ) ви­значено, що фізична особа – під­приємець може самостійно обра­ти спрощену систему оподатку­вання, якщо така особа відпові­дає вимогам, установленим гла­вою 1 розділу XIV ПКУ, та реє­струється платником єдиного по­датку в порядку, визначеному главою 1 розділу XIV ПКУ.

Спрощена система оподатку­вання, обліку та звітності – це особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, установлених п. 297.1 ст. 297 ПКУ, на сплату єдиного по­датку в порядку та на умовах, визначених главою 1 розділу ХІ V ПКУ, з одночасним веден­ням спрощеного обліку та звіт­ності (п. 291.2 ст. 291 ПКУ).

Отже, фізична особа – підпри­ємець – платник єдиного подат­ку не має права здійснювати в межах підприємницької діяль­ності такі види діяльності, які не зазначені в його облікових да­них.

Чи має право фізична осо­ба – підприємець на загальній системі оподат­кування включити до складу витрат суму спла­ченого єдиного внеску?

Фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткуван­ня мають право включити до складу витрат суму сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Відповідно до пп. 177.4.3 п. 177.4 ст. 177 Податкового кодексу України до переліку витрат, без­посередньо пов’язаних з отри­манням доходів фізичною осо­бою – підприємцем від прова­дження господарської діяльнос­ті на загальній системі оподат­кування належать, зокрема, суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмі­рах і порядку, встановлених За­коном України від 08.07.2010 р. № 2464- VI «Про збір та облік єдино­го внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання».

ВІКТОРІЯ КОВАЛЬЧУК, ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ВЕДЕННЯ ОБЛІКОВИХ СПРАВ ПЛАТНИКІВ ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДПС У м. КИЄВІ

 

МІКРОГРАНТИ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ: ЧОМУ РІШЕННЯ МОЖУТЬ ПРИЙМАТИСЯ ДОВШЕ?

Власний бізнес ближче, ніж здається! Свою мрію українці можуть втілити за допомогою мікрогрантів. Охочі мо­жуть отримати від держави до 250 тис. грн на започаткування або розви­ток уже діючого бізнесу.

За час роботи програми «Власна справа» ух­валено вже понад 6 тисяч рішень, а це, у свою чергу, передбачає створення понад 14 тисяч нових робочих місць.

Враховуючи факт подання великої кількості заяв на отримання мікрогранту, поданих у межах одного періоду або хвилі, відповідно до абзацу 2 п. 18 Порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, затвердженого постано­вою Кабінету Міністрів України від 21.06.2022 р. № 738, Державний центр зайнятості приймає рішення з урахуванням рейтингу заявок.

Тобто рішення про надання гранту приймається по тих заявках, які набрали максимальну кількість балів у цьому періоді.

Якщо ж кількість ухвалених рішень у поточній хвилі перевищує визначений для неї розмір фінансування, то такі заяви авто­матично переходять на розгляд до наступно­го періоду.

Прийняття рішення за такими заявами буде здійснюватися у наступних періодах у ме­жах кінцевого терміну дії програми, без по­вторного їх оцінювання.

Слід зазначити, що така ситуація тимчасова і склалася внаслідок великої кількості охо­чих, адже протягом року дії програми все більше людей переконуються в дієвості цьо­го урядового проєкту.

Програма довела свою надійність і ефективність, українці починають та розви­вають власний бізнес і чи не найголовніше – створюють робочі місця в Україні.

УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЙ ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ

 

ПРАВО ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НА ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ

– Чи має право фізична особа за підсумками звітного податкового року на податкову знижку, якщо податко­вий агент утримав, але не перерахував ПДФО до бюджету?

– Головне управління ДПС у м. Києві повідомляє, що фі­зична особа не має права на податкову знижку, якщо по­датковий агент утримав, але не перерахував податку на доходи фізичних осіб до бю­джету.

Для розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб, які підлягають поверненню платнику податку з бюджету у зв’язку з реалі?

09.10.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання