« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ЯКІ ВАКАНСІЇ Є ЗАРАЗ АКТУАЛЬНИМИ НА РИНКУ ПРАЦІ?

ЯКІ ВАКАНСІЇ Є ЗАРАЗ АКТУАЛЬНИМИ НА РИНКУ ПРАЦІ?

Тенденції, які склада­ються на ринку праці в поточному році, свід­чать про поступове відновлення малого та середнього бізнесу та зростання ділової ак­тивності насамперед у тих галузях економіки, які важливі для країни у стані війни.

Одним із маркерів, які найкраще характери­зують наявність за­значених вище проце­сів, є збільшення попи­ту на працівників від­повідних професій.

Отже, топ 10 професій за кількістю наявних пропози­цій роботи на Єдиному порта­лі вакансій виглядає так:

1. Продавець-консультант – 15323 вакансії;

2. Водій – 8409;

3. Менеджер із продажу – 7350;

4. Бухгалтер – 5793;

5. Кухар – 5553;

6. Інженер – 4742;

7. Лікар – 3390;

8. Вантажник – 3268;

9. Швачка – 2693;

10. Фармацевт – 2432.

Максимальний розмір за­робітної плати в запропоно­ваних вакансіях становить:

продавець-консультант – 100 тис. грн; менеджер із про­дажу – 275 тис. грн; водій – 120 тис. грн; бухгалтер – 107,5 тис. грн; кухар – 115 тис. грн; інже­нер – 140 тис. грн; лікар – 100 тис. грн; вантажник – 35 тис. грн; швачка – 54 тис. грн; фар­мацевт – 64 тис. грн.

Щодо вакансій, які пода­ють роботодавці безпосеред­ньо до Державної служби за­йнятості, то ситуація така.

У регіональному розрізі найбільша кількість вакан­сій зареєстрована у м. Київ, Львівській, Дніпропетров­ській, Одеській та Київській областях. У професійному розрізі вже традицій но най­більше вакансій роботодавці подали для працевлаштуван­ня:

• кваліфікованих робітни­ків з інструментом – 21% усіх поданих вакансій (швачка, електромонтер із ремонту та обслуговування електроус­таткування, слюсар-ремонт­ник, слюсар-сантехнік, елек­трогазозварник, слюсар із ре­монту колісних транспорт­них засобів, пекар, слюсар- електрик із ремонту електро­устаткування);

• робітників з обслугову­вання, експлуатації устатку­вання та машин – 16% (водій, тракторист, токар, оператор заправних станцій, дорожній робітник, машиніст екскава­тора, водій навантажувача, фрезерувальник, оператор верстатів, кранівник);

• працівників сфери торгів­лі та послуг – 15% (продавець, кухар, охоронник, офіціант, соціальний робітник, бармен, перукар, молодша медична сестра, поліцейський).

Середній розмір заробіт­ної плати у вакансіях, що по­дають до Служби зайнятості, становить 11 тис. грн, зокре­ма для:

• керівників, менеджерів – 12 тис. грн;

• професіоналів – 12 тис. грн;

• робітників з обслугову­вання устаткування та ма­шин – 12 тис. грн;

• працівників сфери торгів­лі та послуг – 11 тис. грн;

• кваліфікованих робітників з інструментом – 11 тис. грн.

При цьому в базі даних Служби зайнятості є окремі пропозиції роботи з відносно високою заробітною платою, наприклад: фахівець із розро­блення комп’ютерних про­грам – 110 тис. грн, інженер- програміст – 90 тис. грн, ли­варник металів та сплавів – 70 тис. грн, слюсар-інстру­ментальник – 60 тис. грн, во­дій – 60 тис. грн, агроном – 52 тис. грн, модельєр-кон­структор – 45 тис. грн, кухар – 43 тис. грн, токар – 40 тис. грн, фрезерувальник – 40 тис. грн.

Слід зазначити, що висо­кий рівень оплати праці робо­тодавці пропонують високок­валіфікованим працівникам із досвідом роботи за вико­нання склад них завдань або за роботу в особливих умо­вах. Також часто роботодавці вимагають наявності у пре­тендентів таких навичок, як знання іноземної мови, вмін­ня працювати у стресових си­туаціях, гнучкість, комуніка­бельність, мобільність та адаптивність.

Нагадуємо, що ви можете самостійно здійснювати по­шук роботи через Єдиний портал вакансій, а через боти у Telegram та Viber оформи­ти підписку на вакансії за га­луззю та регіоном або зверну­тися до найближчого центру зайнятості. За допомогою Служби зайнятості громадя­ни також можуть здійснити підвищення кваліфікації або змінити професію, зокрема через професійне навчання або отримання безкоштовно­го ваучера на навчання. Тож чекаємо на вас. Служба за­йнятості готова вам допомог­ти у вдалому працевлашту­ванні!

УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЙ ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ

 

ВИПЛАТА МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НА ОЗДОРОВЛЕННЯ

Чи матиму право на отримання мате­ріальної допомоги на оздоровлення за новим місцем роботи в органах місцевого самоврядування після 5 листопада 2023 р. (6 місяців роботи на посаді) відповідно до Закону України «Про службу в органах міс­цевого самоврядування»?

О. Дем’яненко, Київська обл.

Статтею 21 Закону України «Про службу в ор­ганах місцевого самоврядування» (далі – За­кон) передбачено, що посадовим особам міс­цевого самоврядування надають щорічну відпустку тривалістю 30 календарних днів, якщо законами України не передбачено три­валішої відпустки, з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу.

Також постановою Кабінету Міністрів Укра­їни від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкуван­ня структури та умов оплати праці працівни­ків апарату органів виконавчої влади, орга­нів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами, да лі – постанова № 268) визначено умови оплати праці працівників органів міс­цевого самоврядування.

На підставі пп. 3 п. 2 постанови № 268 керів­ники відповідних органів у межах установ­леного фонду оплати праці мають право на­давати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не переви­щує середньомісячної заробітної плати пра­цівника.

Допомога для оздоровлення повинна випла­чуватися при наданні щорічної відпустки у розмірі не менше ніж посадовий оклад, а за наявності коштів – у розмірі, що не переви­щує середньомісячної заробітної плати пра­цівника.

При цьому допомога до щорічної основної відпустки є обов’язковою виплатою та ко­шти на її виплату необхідно передбачати в кошторисі органу місцевого самоврядуван­ня. Під час формування фонду оплати праці на відповідний бюджетний рік для кожного працівника передбачається одна така допо­мога.

Отже, якщо працівнику надають щорічну основну оплачувану відпустку, виплата до­помоги для оздоровлення до неї є обов’язковою (один раз на рік).

Виходячи з викладеного, посадова особа міс­цевого самоврядування має право на отри­мання допомоги для оздоровлення на новому місці роботи, оскільки вона її буде отримува­ти на підставі Закону та/або постанови № 268.

ОКСАНА РІЗНІЧУК, ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ДЕПАРТАМЕНТУ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 

НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТА ЄДИНОГО ВНЕСКУ

За яких умов фізичні особи – підприємці (крім е-резидентів) можуть бути платниками єди­ного податку першої-третьої груп?

Згідно з пп. 1 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) до платників єдиного податку, які відносяться до першої групи, належать фізичні особи – підприємці (далі – ФОП), які не використовують праці найманих осіб, здійснюють виключно роз­дрібний продаж товарів із торгових місць на ринках та/або провадять господарську ді­яльність із надання побутових послуг насе­ленню і обсяг доходу яких протягом кален­дарного року не перевищує 167 розмірів мі­німальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

До платників єдиного податку, які відно­сяться до другої групи, згідно з пп. 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ належать ФОП, які здійснюють господарську діяльність із надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/ або продаж товарів, діяльність у сфері рес­торанного господарства, за умови, що про­тягом календарного року відповідають су­купності таких критеріїв:

• не використовують праці найманих осіб або чисельність осіб, які перебувають із ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

• обсяг доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Дія пп. 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ не поширюєть­ся на ФОП, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання не­рухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), послуги з надання доступу до ме­режі Інтернет, а також здійснюють діяльність із виробництва, постачання, продажу (реалі­зації) ювелірних та побутових виробів із доро­гоцінних металів, дорогоцінного каміння, до­рогоцінного каміння органогенного утворен­ня та напівдорогоцінного каміння. Такі ФОП належать виключно до третьої групи платни­ків єдиного податку, якщо відповідають вимо­гам, установленим для такої групи.

До платників єдиного податку, які відно­сяться до третьої групи, належать Ф?

25.09.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання