« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ПРО ВІДПУСТКУ У ЗВ’ЯЗКУ З ВАГІТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ

ПРО ВІДПУСТКУ У ЗВ’ЯЗКУ З ВАГІТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ

Чи маю я право продо­вжити працювати і піти у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами пізніше, ніж вказано у медичному висновку (лікарняно­му)?

Ю. Рудковська, Полтавська обл.

Статтею 2 Закону України «Про відпустки» (далі – За­кон) визначено, що право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах із під­приємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої на­лежності, а також працюють за трудовим договором у фі­зичної особи. Право на від­пустки забезпечується га­рантованим наданням від­пустки визначеної трива­лості зі збереженням на її період місця роботи (поса­ди), заробітної плати (допо­моги).

Відповідно до ст. 17 Закону на підставі медичного висно­вку жінкам надають оплачу­вану відпустку у зв’язку з ва­гітністю та пологами трива­лістю: до пологів – 70 кален­дарних днів; після пологів – 56 календарних днів (70 ка­лендарних днів – у разі наро­дження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів) починаючи з дня пологів.

Як вбачається з вищезаз­наченого, на підставі медич­ного висновку роботодавець оформляє відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами че­рез видання наказу (розпоря­дження).

При цьому вихід працівни­ці у відпустку у зв’язку з ва­гітністю та пологами є пра­вом, а не обов’язком. Тому за­значену відпустку надають за бажанням працівниці в межах періоду, визначеного у медичного висновку.

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соці­альне страхування» допомо­гу по вагітності та пологах надають застрахованій особі у формі страхових виплат, які повністю або частково компенсують втрату заробіт­ної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітніс­тю та пологами.

Допомогу по вагітності та пологах застрахованій особі виплачують за весь період відпустки у зв’язку з вагітніс­тю та пологами, тривалість якої становить 70 календар­них днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або на­родження двох чи більше ді­тей – 70) календарних днів після пологів.

Розмір допомоги по вагіт­ності та пологах обчислюєть­ся сумарно за всі дні відпуст­ки по вагітності та пологах та надається в повному обсязі застрахованій особі незалеж­но від кількості використа­них днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами до по­логів.

Чинним законодавством не передбачено права одно­часного отримання працівни­ком виплат за загальнообов’язковим соціальним страхуванням та заробітної плати за виконану роботу.

Отже, якщо працівниця продовжує працювати, то до­помога по вагітності та поло­гах має бути обчислена за час фактичного перебування у відпустці по вагітності та пологах у межах періоду, вказаного у медичному ви­сновку, без урахування днів, за які їй нараховано заробіт­ну плату.

 

НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВІДПУСТОК БАТЬКУ ДВОХ АБО БІЛЬШЕ ДІТЕЙ ВІКОМ ДО 15 РОКІВ

Чоловік звернувся із заявою про надання відпустки як одному з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років. До заяви додав копії свідоцтв про народження дітей, а також довідку з місця роботи дружи­ни, в якій зазначено, що:

1) дружина працює та на даний час перебуває у відпустці по до­гляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

2) дружина працює та на даний час перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами;

3) дружина звільнена з роботи 10.12.2022 р., відпустку на дітей віком до 15 років у 2022 р. не ви­користала та при звільненні не отримувала грошової компенса­ції за відпустку одному з бать­ків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, згідно зі ст. 24 Закону України «Про від­пустки»;

4) дружина у трудових відноси­нах не перебуває.

Чи має право чоловік на відпуст­ку як одному з батьків, які ма­ють двох або більше дітей віком до 15 років, за цих обставин?

І. Савенко, м. Черкаси.

Згідно з частиною 1 ст. 19 Закону України від 15.11.96 р. № 504/96_ВР «Про відпустки» (далі – Закон) та ст. 1821 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) одному з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дити­ну з інвалідністю, або які усиновили дитину, мате­рі (батьку) особи з інвалідністю з дитинства під­групи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувально­му закладі), а також особі, яка взяла під опіку ди­тину або особу з інвалідністю з дитинства підгру­пи А I групи, чи одному з прийомних батьків нада­ють щорічно додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП).

Тобто при розгляді питання щодо надання соціальної відпустки за підставою «одному з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років» одному з батьків може бути надано таку відпустку у разі документального підтвер­дження того, що інший із батьків у поточному ка­лендарному році не скористався такою відпуст­кою.

Оскільки законодавством не визначено кон­кретного переліку таких документів, в даному випадку роботодавцю може бути надано будь- який документ, у якому з достатньою достовір­ністю підтверджується, що іншому з батьків ді­тей у поточному році така соціальна відпустка не надавалася. Рішення про надання зазначеної соціальної відпустки приймає керівник з ураху­ванням наданих документів.

Слід зауважити, що у ст. 19 Закону не перед­бачено обмежень щодо надання зазначеної від­пустки батькові дітей, мати яких перебуває у від­пустці у зв’язку з вагітністю та пологами чи від­пустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Також батько (мати) дитини має право на таку відпустку, в тому числі й у випадку, коли ви­ховує двох або більше дітей віком до 15 років від різних жінок (чоловіків).

З урахуванням того, що відповідно до части­ни 1 ст. 2 Закону право на відпустки мають гро­мадяни України, які перебувають у трудових від­носинах із підприємствами, установами, органі­заціями незалежно від форм власності, виду ді­яльності та галузевої належності чи працюють за трудовим договором у фізичної особи, батько двох або більше дітей віком до 15 років може скористатися наведеною відпусткою, якщо їх мати є безробітною.

Відповідно до частини 1 ст. 24 Закону у разі звільнення працівника йому виплачують гро­шову компенсацію за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової від­пустки працівникам, які мають дітей або повно­літню дитину – особу з інвалідністю з дитин­ства підгрупи А I групи.

За даних умов, ураховуючи норми ст. 19 За­кону, таку грошову компенсацію виплачують од­ному з батьків у разі підтвердження, що інший із батьків не скористався правом на цю додаткову соціальну відпустку.

Тому у випадку, коли матір дітей було звіль­нено протягом поточного року, для надання батькові такої відпустки не вбачається достат­ніх правових підстав, оскільки при звільненні їй мали виплатити грошову компенсацію за неви­користані дні цієї відпустки.

Добірку підготувала Оксана РІЗНІЧУК, головний спеціаліст Директорату праці та зайнятості Міністерства економіки України

 

ПРО ПЕРЕХІД НА ОПОДАТКУВАННЯ ЯК РЕЗИДЕНТА ДІЯ СІТІ

– Яким способом платник податку може отримати Рішення про пого­дження (відмову у погодженні) Заяви про перехід юридичної особи на опо­даткування як резидента Дія Сіті?

– Для переходу на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умо­вах або відмови від такого оподаткування юридична особа подає до контролюючого ор­гану за своєю податковою адресою відповідну Заяву.

Форму Заяви, порядок її подання та розгляду контролюючим органом установлює цен­тральний орган виконавчої влади, що забезпе­чує формування та реалізує державну фінан­сову політику (п. 141.10 ст. 141 Податкового ко­дексу України від 02.12.2010 р. № 2755 V І, зі змі­нами та доповненнями).

Порядок подання та розгляду Заяви про пере­хід юридичної особи на оподаткування як ре­зидента Дія Сіті – платника податку

21.07.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання