« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ ДО ПІЛЬГОВОГО СТАЖУ

ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ ДО ПІЛЬГОВОГО СТАЖУ

 
Окремих працівників нашого підприємства , які працювали на роботах у шкідливих і важких умовах праці , було мобілізовано до лав Зброй ­ них Сил України в особливий період .

Чи зараховується час прохо ­ дження військової служби в особливий період до стажу роботи , що дає право на при ­ значення пенсії за віком на пільгових умовах ?

Ю . Ткаченко ,

Київська обл .

Як зазначено в ст. 114 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», право на пенсію за віком на пільго­вих умовах незалежно від місця останньої роботи мають особи, які працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умова ми праці за Списком № 1 та на інших роботах зі шкідливими і важ­кими умовами праці за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, що затверджує Кабі­нет Міністрів України, та за резуль­татами атестації робочих місць.

Атестація робочих місць за умо­вами праці проводиться згідно з По­рядком проведення атестації робо­чих місць за умовами праці (далі – Порядок), затвердженим постано­вою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 р. № 442 (зі змінами), та Ме­тодичними рекомендаціями для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженими постановою Міністерства праці України від 01.09.92 р. № 41 (зі зміна­ми, далі – Методичні рекомендації).

Пунктом 1 Порядку встановлено, що атестація робочих місць за умо­вами праці проводиться на підпри­ємствах і організаціях незалежно від форми власності й господарю­вання, де технологічний процес, ви­користовуване обладнання, сирови­на та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпеч­них виробничих факторів, що мо­жуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Пунктом 6.7 Методичних реко­мендацій установлено, що за ре­зультатами атестації складається, зокрема, перелік робочих місць, ви­робництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, пе­редбачені законодавством.

До стажу роботи, який дає право на пільги та компенсації за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці працівникам, зараховується лише той період, коли вони фактич­но були зайняті на роботах, перед­бачених Списками № 1 і № 2 вироб­ництв, робіт, професій, посад і по­казників, зайнятість в яких дає пра­во на пенсію за віком на пільгових умовах (далі – Списки), затвердже­ними постановою Кабінету Міні­стрів України від 24.06.2016 р. № 461 (зі змінами), повний робочий день.

Відповідно до п. 2 Порядку засто­сування Списків при об численні стажу роботи, що дає право на пен­сію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Міністер­ства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 р. № 383, за ре­єстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.2005 р. за № 1451/11731 (зі змінами), під повним робочим днем тре ба вважати виконання ро­біт в умовах, передбачених Списка­ми, не менше ніж 80% робочого часу, установленого для працівни­ків даного виробництва, професії чи посади, з урахуванням підготовчих, допоміжних, поточних ремонтних ро біт, пов’язаних із виконанням своїх трудових обов’язків.

Частиною 3 ст. 119 Кодексу зако­нів про працю України встановлено, що за працівниками, призваними на строкову військову службу, військо­ву службу за призовом осіб офіцер­ського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на осо­бливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі через укладення ново­го контракту на проходження вій­ськової служби, під час дії особли­вого періоду на строк до його закін­чення або до дня фактичного звіль­нення (далі – військо ва служба), зберігаються місце роботи і посада на підприємстві, в установі, органі­зації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробни­чому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власнос­ті і у фізичних осіб – підприємців, у яких вони працювали на час призо­ву.

Враховуючи викладене, вважає­мо, що законодавством не передба­чено вищезазначеним працівникам, призва ним на військову службу, право на пільговий стаж за ро боту зі шкідливими і важкими умовами праці на робочих місцях, виробни­цтвах, роботах, професіях і посадах відповідно до Списків, затвердже­них постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. № 461 (зі змі­нами).

ТЕТЯНА КАНЕВЕЦЬ 27.06.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання