« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ЗБЕРЕЖЕННЯ СЕРЕДНЬОГО ЗАРОБІТКУ ПРАЦІВНИКАМ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ, ПРИЗВАНИМ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ

ЗБЕРЕЖЕННЯ СЕРЕДНЬОГО ЗАРОБІТКУ ПРАЦІВНИКАМ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ, ПРИЗВАНИМ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ

Окремі працівники за­кладу фахової перед­вищої освіти коледжу вступили до лав Зброй­них Сил України. До 19 липня 2022 року за ними зберігався серед­ній заробіток. Проте з прийняттям Закону України від 01.07.2022 р. № 2352-ІХ «Про вне­сення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин» ці виплати було призупинено.

Враховуючи роз’яснення Міністер­ства освіти і науки України щодо збере­ження середнього за­робітку педагогічним, науково-педагогічним працівникам закладів освіти, які призвані на військову службу, від­повідні виплати були відновлені з 19 липня 2022 року.

Чи відновлено виплати середнього заробітку іншим працівникам за­кладів освіти?

С. Маломужко, Тернопільська обл.

Статтею 2 Закону України «Про фахову передвищу осві­ту» (далі – Закон) установле­но, що законодавство Украї­ни про фахову передвищу освіту базується на Консти­туції України і складається із Закону України «Про осві­ту», цього Закону та інших нормативно-правових актів, міжнародних договорів України.

Права закладу фахової пе­редвищої освіти, що визнача­ють його автономію, встанов­лені цим Законом, не можуть бути обмежені іншими зако­нами чи нормативно-право­вими актами.

Заклад фахової передви­щої освіти має право само­стійно ухвалювати рішення з будь-яких питань у межах своєї автономії, визначеної законодавством та установ­чими документами, зокрема з питань, не врегульованих законодавством.

Державну політику у сфе­рі фахової передвищої освіти визначає Верховна Рада України, а формують і реалі­зують Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, інші державні органи та органи місцевого самоврядування (ст. 5 Зако­ну).

Частиною 3 ст. 63 Закону визначено державні гарантії педагогічним, науково-педа­гогічним та іншим працівни­кам закладів фахової перед­вищої освіти, які передбача­ють, зокрема, що у разі про­ходження військової служби за призовом під час мобіліза­ції, на особливий період або військової служби за призо­вом осіб із числа резервістів в особливий період за таким працівником зберігається по­передній середній заробіток.

Отже, на нашу думку, За­кон є спеціальним норматив­но-правовим актом і встанов­лює гарантії збереження по­переднього середнього заро­бітку педагогічним, науково- педагогічним та іншим пра­цівникам закладів фахової передвищої освіти, які прохо­дять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або вій­ськову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

Принагідно інформуємо, що Законом України «Про освіту» державну гарантію щодо збереження на час про­ходження військової служби за призовом під час мобіліза­ції, на особливий період або військової служби за призо­вом осіб із числа резервістів в особливий період попере­днього середнього заробітку прямо передбачено лише щодо педагогічних чи науко­во-педагогічних працівни­ків.

Також зазначаємо, що згідно з Положенням про Мі­ністерство освіти і науки України, затвердженим по­становою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 р. № 630 (зі змінами), МОН є голо­вним органом у системі цен­тральних органів виконавчої влади, що забезпечує форму­вання та реалізує державну політику у сфері освіти.

ОКСАНА РІЗНІЧУК, ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ДИРЕКТОРАТУ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ

Керівником закладу освіти на­казом було запроваджено для працівників дистанційну робо­ту з виплатою заробітної плати в середньому розмірі.

Чи не суперечить таке рішення чинному законодавству?

О. Соколенко, Одеська обл.

Статтею 602 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) установлено, що дис­танційна робота – це форма організації пра­ці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією власника або уповноваженого ним органу, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікацій­них технологій.

На час загрози поширення епідемії, пан­демії, необхідності самоізоляції працівника у випадках, установлених законодавством, та/або у разі виникнення загрози збройної агресії, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру дистанцій­на робота може запроваджуватися наказом (розпорядженням) власника або уповнова­женого ним органу без обов’язкового укла­дення трудового договору про дистанційну роботу в письмовій формі. З таким наказом (розпорядженням) працівник ознайомлю­ється протягом двох днів з дня його при­йняття, але до запровадження дистанційної роботи. У такому разі норми частини 3 ст. 32 КЗпП не застосовуються.

Виконання дистанційної роботи не пе­редбачає будь-яких обмежень трудових прав працівників, у тому числі в оплаті праці.

Тобто якщо працівник, який працює дис­танційно, виконує всю передбачену його по­садовими обов’язками роботу, то оплата здійснюється згідно з умовами трудового договору в межах фонду оплати праці.

Водночас суспільні відносини, що вини­кають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначен­ня компетенції державних органів та орга­нів місцевого самоврядування у сфері осві­ти, регулюються Законом України від 05.09.2017 р. № 2145- VIII «Про освіту» (зі змі­нами, далі – Закон).

Частиною 1 ст. 571 Закону працівникам закладів освіти, установ освіти, наукових установ, у тому числі тим, які в умовах воєн­ного стану, надзвичайної ситуації або над­звичайного стану в Україні чи окремих її міс­цевостях, оголошених у встановленому по­рядку (особливий період), були вимушені змінити місце проживання (перебування), залишити робоче місце, місце навчання, не­залежно від місця їх проживання (перебу­вання) на час особливого періоду гаранту­ється, зокрема, організація освітнього про­цесу в дистанційній формі або в будь-якій ін­шій формі, що є найбільш безпечною для його учасників; збереження місця роботи, середнього заробітку та інших виплат, пе­редбачених законом.

Оксана ГУЗЕНКО, головний спеціаліст Директорату праці та зайнятості Міністерства економіки України

 

ВИПЛАТА НАДБАВКИ ЗА ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ «ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР»

Лікарю комунального некомерційно­го підприємства присвоєно звання «Заслужений лікар України».

Чи маємо право на виплату лікарю надбавки до посадового окладу, пе­редбаченої Умовами оплати праці, затвердженими наказом Міністер­ства праці та соціальної політики та МОЗ України від 05.10.2005 р. № 308/519?

С. Ткаченко, Кіровоградська обл.

Статтею 15 Закону України «Про оплату пра­ці» (далі – Закон) установлено, що підприємства(в тому числі комунальні) са­мостійно визначають у колективному дого­ворі форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми поса­дових окладів, умови запровадження та роз­міри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат із дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, ге­неральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами.

Основні правові засади розробки, укладення і виконання колективного договору з метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів праців­ників і власників визначаються Законом України «Про колективні договори і угоди».

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про ко­лективні договори і угоди» колективний до­говір укладається на основі чинного законо­давства, прийнятих сторонами зобов’язань із метою регулювання виробничих, трудо­вих і соціально-економічних відносин і узго­дження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів.

Зміст колективного договору визначається сторонами в межах їхньої компетенції, зо­крема щодо нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів за­робітної плати (окладів, тарифних ставок) та інших видів трудових виплат – доплат, надбавок, премій тощо (ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди»).

Що стосується виплат, передбачених Умова­ми оплати праці працівників закладів охо­рони здоров’я та установ соціального захис­ту населення, затверджених спільним нака­зом Міністерства праці та соціальної полі­тики та Міністерства охорони здоров’я Укра­їни від 05.10.2005 р. № 308/519 «Про впорядку­вання умов оплати праці працівників закла­дів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (зі змінами), то такі ви­плати є обов’язковими лише для працівни­ків закладів охорони здоров’я та установ со­ціального захисту населення, що фінансу­ються з бюджету.

ОКСАНА ГУЗЕНКО, ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ДИРЕКТОРАТУ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

27.05.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання