« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Як правильно оформи­ти посадові інструкції працівників на підприємстві?

Хто їх затверджує і чи треба погоджувати з профспілками?

Т. Смолій, Закарпатська обл.

Згідно із Загальними по­ложеннями Довідника квалі­фікаційних характеристик професій працівників (далі – Загальні положення), які містяться у Випуску 1 «Про­фесії працівників, що є за­гальними для всіх видів еко­номічної діяльності», затвер­дженому наказом Міністер­ства праці України від 29.12.2004 р. № 336 (далі – Ви­пуск 1), посадові інструкції складають для працівників усіх посад, зазначених у штатному розписі. Виняток можуть становити окремі ке­рівники, правове положення яких визначено в Статуті (положенні) підприємства, установи, організації або від­повідного підрозділу, де за­значено основні завдання, обов’язки, права і відпові­дальність за виконання по­кладених на них функцій.

Посадові (робочі) інструк­ції працівників підприємств, установ, організацій розро­бляють із дотриманням ви­мог і норм щодо їх побудови, визначених п. 6 Загальних положень.

Посадова інструкція скла­дається з розділів: «Загальні положення», «Завдання та обов’язки», «Права», «Відпо­відальність», «Повинен зна­ти», «Кваліфікаційні вимо­ги» та «Взаємовідносини (зв’язки) за посадою».

У правому куті першої сторінки посадової інструк­ції розташовується слово «Затверджено», підпис керів­ника про її затвердження, вказується посада, ініціали та прізвище керівника, а та­кож дата затвердження.

У заголовку посадової ін­струкції наводиться повна назва посади (професії) в ро­довому відмінку (повинна відповідати професійній на­зві роботи, передбаченій у Класифікаторі професій ДК 003 зі змінами та доповне­ннями) та повна назва струк­турного підрозділу.

Конкретний перелік поса­дових обов’язків визначаєть­ся посадовими інструкціями працівників усіх категорій, які розробляє і затверджує роботодавець на основі типо­вої кваліфікаційної характе­ристики з урахуванням кон­кретних завдань та обов’язків, функцій, прав, відповідальності працівни­ків та особливостей штатно­го розпису підприємства, установи, організації.

Якщо виникає необхід­ність, завдання та обов’язки, включені до типової кваліфі­каційної характеристики тієї або іншої посади, мо­жуть бути розподілені між окремими виконавцями або коло завдань окремих пра­цівників може бути розшире­не з дорученням їм робіт, пе­редбачених для різних груп посад, рівних за складністю, виконання яких не потребує іншої спеціальності, квалі­фікації.

Посадова (робоча) ін­струкція складається на по­саду (професію), передбаче­ну у штатному розписі, а не на конкретну особу, яка буде обіймати цю посаду. Усі по­садові інструкції, що розро­бляють на підприємствах, в установах, організаціях, по­винні бути в з а є м о - пов’язаними, аби не допуска­ти дублювання в роботі пра­цівників.

Посадові інструкції після їх затвердження керівником підприємства, організації, установи або за дорученням його заступниками доводять до працівника під розписку.

Таким чином, посадові ін­струкції затверджує безпосе­редньо уповноважена поса­дова особа (вказується поса­да, ініціали та прізвище упо­вноваженої посадової особи (керівника), дата затвер­дження).

Порядок розроблення по­садових інструкцій може бути визначений положен­ням, що приймається як до­даток до колективного дого­вору чи затверджується ке­рівником, за погодженням із виборним органом первин­ної профспілкової організа­ції (профспілковим пред­ставником), а в разі відсут­ності первинної профспілко­вої організації – з вільно об­раними та уповноваженими представниками (представ­ником) працівників, у якому може бути, зокрема, передба­чено погодження посадових інструкцій профспілковим представником, скріплення печаткою.

ТЕТЯНА КОСУХІНА, ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ДИРЕКТОРАТУ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 

РОЗРАХУНОК СЕРЕДНЬОЇ ЗАРПЛАТИ ЗА ЧАС ВІДРЯДЖЕННЯ

Працівника прийнято на роботу 15 грудня, а 20 грудня на 2 ро­бочих дні його направлено у відрядження.

Як розрахувати середню заробітну плату працівнику, який перебував у відрядженні, а також чи є чинним лист Міністерства соціальної політики України від 24.04.2013 р. № 4566/0/14-13/13?

С. Панченко,

Київська обл.

Гарантії для працівників, яких направля­ють у відрядження, встановлено ст. 121 Ко­дексу законів про працю України, згідно з якою працівникам, яких направляють у служ­бове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, ви­значених трудовим або колективним догово­ром, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку.

Розрахунок середньої заробітної плати, яка зберігається за працівником у разі служ­бового відрядження, здійснюється відповід­но до Порядку обчислення середньої заробіт­ної плати, затвердженого постановою Кабі­нету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100 (зі змінами, далі – Порядок), виходячи з ви­плат за останні два календарних місяці робо­ти, що передують місяцю направлення у від­рядження.

Якщо у працівника відсутній розрахунко­вий період, то середня заробітна плата об­числюється відповідно до абзаців 3-5 п. 4 По­рядку (абзац 7 п. 2 Порядку).

Абзацом 3 п. 4 Порядку передбачено: якщо в розрахунковому періоді у працівника не було заробітної плати, розрахунки проводять з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Згідно з абзацом 4 п. 4 Порядку, якщо роз­мір посадового окладу є меншим від перед­баченого законодавством розміру мінімаль­ної заробітної плати, середня заробітна плата розраховується з установленого розміру міні­мальної заробітної плати на час розрахунку. У разі укладення трудового договору на умо­вах неповного робочого часу розрахунок проводять із розміру мінімальної заробітної плати, обчисленого пропорційно до умов укладеного трудового договору.

Якщо розрахунок середньої заробітної плати обчислюється виходячи з посадового окладу чи мінімальної заробітної плати, то її нарахування здійснюється множенням поса­дового окладу чи мінімальної заробітної пла­ти на кількість місяців розрахункового періо­ду (абзац 5 п. 4 Порядку).

Згідно з п. 8 Порядку нарахування виплат, що обчислюють із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, провадяться множенням середньоденного (годинного) за­робітку на число робочих днів (годин), які ма­ють бути оплачені за середнім заробітком.

При обчисленні середньої заробітної плати за два місяці, виходячи з посадового окладу чи мінімальної заробітної плати, середньо­денна заробітна плата визначається ділен­ням суми, розрахованої відповідно до абзацу 5 п. 4 цього Порядку, на число робочих днів за останні два календарних місяці, що переду­ють місяцю, в якому відбувається подія, з якою пов’язана відповідна виплата, згідно з графі­ком підприємства, установи, організації.

Щодо листа Мінсоцполітики України від 24.03.2013 р. № 4566/0/14-13/13, то на даний час він не є актуальним, оскільки постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. № 1213 «Про внесення змін до постанови Кабіне­ту Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100» внесено зміни, зокрема до п. 2 Порядку, якими змінено механізм обчислення середньої заробітної плати виходячи з виплат за два ка­лендарних місяці працівникам, які пропрацю­вали менше двох календарних місяців.

Оксана ГУЗЕНКО, головний спеціаліст Директорату праці та зайнятості Міністерства економіки України

 

ОБЧИСЛЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

З працівником, який у серпні 2022 р. відпрацював повний місяць, було при­зупинено трудовий договір на період вересень–листопад 2022 р. відповідно до ст. 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умо­вах воєнного стану».

З 1 грудня 2022 р. дію трудового дого­вору було поновлено, при цьому працівника переведено на нижчеопла­чувану роботу.

Як у даному випадку обчислювати середній заробіток із метою його збе­реження протягом двох тижнів із дня переведення для виконання вимог ч. 1 ст. 114 КЗпП України?

Т. Максименко,

м. Київ.

Як зазначено в частині 1 ст. 114 Кодексу законів про працю України, при переведенні працівника на іншу постійну нижчеоплачувану роботу за працівником зберігається його попередній середній заробіток протягом двох тижнів із дня пе­реведення. Середня заробітна плата обчислюється з урахуванням Порядку об­числення середньої заробітної плати, за­твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100 (зі змінами, далі – Порядок).

Відповідно до п. 2 Порядку в усіх інших ви­падках, крім оплати часу відпустки та компенсації за невикористану відпустку, середньомісячна заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за останні два календарних місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата.

Якщо протягом останніх двох календар­них місяців, що передують місяцю, в яко­му відбувається подія, з якою пов’язана відповідна виплата, працівник не працю­вав, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи.

Водночас норми Порядку не містять ви­мог, що розрахункові місяці необхідно повністю відпрацювати.

Враховуючи викладене, у зазначеному в запитанні випадку обчислення середньої заробітної плати слід здійснювати виходя­чи із заробітної плати працівника за сер­пень 2022 року.

Згідно з п. 8 Порядку нарахування виплат, що обчислюють із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, прова­дять множенням середньоденного (годин­ного) заробітку на число робочих днів (го­дин), які мають бути оплачені за се?

02.05.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання