« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ГРОМАДЯНИ, ПОСТРАЖДАЛІ ВІД ВІЙНИ, МАЮТЬ ПРАВО НА ЖИТЛО

ГРОМАДЯНИ, ПОСТРАЖДАЛІ ВІД ВІЙНИ, МАЮТЬ ПРАВО НА ЖИТЛО

 
Федерація профспілок України звернулась з ли­стом до Прем’єр-міністра Україна Дениса Шмигаля щодо необхідності вне­сення змін до Порядку використання коштів, пе­редбачених у державно­му бюджеті для надання пільгового довгостроко­вого державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам прове­дення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла.

У листі, зокрема, зазначено, що воєнна російська агресія ще більше загострила вже існуючу з 2014 року проблему із забезпе­ченням житлом переміщених громадян. Разом із запланова­ним державою відновленням зруйнованого житлового фонду вагомим та ефективним інстру­ментом вирішення житлових проблем внутрішньо переміще­них осіб є Програма пільгового кредитування внутрішньо пе­реміщених осіб, учасників про­ведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасни­ків проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на при­дбання житла, яка реалізується відповідно до постанови Кабі­нету Міністрів України від 27.11.2019 № 980.

Однак, ФПУ вважає, що окре­мі положення Порядку вико­ристання коштів, передбачених у державному бюджеті для на­дання пільгового довгостроко­вого державного кредиту, по­требують змін, зокрема щодо:

збільшення граничного віку нерухомості, на придбання якої можуть спрямовуватися кредитні кошти, та встановлен­ня максимального віку 50 років для збудованої та 35 років для реконструйованої житлової не­рухомості;

збільшення максимально­го строку надання кредиту до 30 років та збільшення віку пози­чальника для виконання зобов’язань за кредитним дого­вором до 65 або 70 років;

збільшення нормативної площі житла на одинокого гро­мадянина;

погашення кредиту за ра­хунок бюджетних коштів у разі загибелі позичальника – учас­ника бойових дій;

надання пільг сім’ям учас­ників бойових дій, які загину­ли, захищаючи територіальну цілісність України.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ АПАРАТУ ФПУ

 

ВИВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

На гарячу профспілкову лінію звертаються з пи­танням щодо терміну по­передження працівників при їх вивільненні під час воєнного стану.

Згідно з частинами першою і третьою статті 49-2 Кодексу зако­нів про працю України (далі – КЗпП), про наступне вивільнен­ня працівників персонально по­переджають не пізніше ніж за 2 місяці. При вивільненні праців­ників у випадках змін в організа­ції виробництва і праці врахову­ється переважне право на зали­шення на роботі, передбачене за­конодавством. Одночасно з попе­редженням про звільнення в зв’язку зі змінами в організації виробництва й праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу ро­боту на тому самому підприєм­стві, в установі, організації, крім випадків, визначених КЗпП.

Частиною четвертою статті 49-2 КЗпП передбачено, що вимо­ги частин першої – третьої цієї статті не застосовуються до пра­цівників, які вивільняються в зв’язку зі змінами в організації виробництва й праці, пов’язаними з виконанням заходів під час мобілізації, на особливий пе­ріод. Положення частини чет­вертої статті 49-2 КЗпП стосують­ся виключно тих працівників, зміна організації виробництва й праці яких безпосередньо пов’язана з виконанням заходів під час мобілізації, на особливий період.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про мобілізаційну під­готовку та мобілізацію», мобілі­зація – це комплекс заходів, здій­снюваних з метою планомірного переведення національної еко­номіки, діяльності органів дер­жавної влади, інших державних органів, органів місцевого само­врядування, підприємств, уста­нов і організацій на функціону­вання в умовах особливого пері­оду, а Збройних Сил України, ін­ших військових формувань, Опе­ративно-рятувальної служби ци­вільного захисту – на організа­цію й штати воєнного часу. Для працівників підприємств, уста­нов, організацій, у яких зміни в організації виробництва й праці не пов’язані з виконанням мобі­лізаційних завдань, які продо­вжують роботу під час воєнного стану та не залучаються до мобі­лізаційних заходів, вимоги час­тин першої – третьої статті 49-2 КЗпП застосовуються в повному обсязі.

З огляду на вищевикладене, у випадку вивільнення працівни­ків під час дії воєнного стану в зв’язку зі змінами в організації виробництва й праці, не пов’язаними з виконанням мобі­лізаційних завдань, застосову­ється порядок, передбачений Главою ІІІ-А КЗпП, за винятком вимог статті 43 щодо попере­дньої згоди виборного органу первинної профспілкової органі­зації на звільнення працівника. Оскільки відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про організацію трудових від­носин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 року № 2136-IX, у період дії воєнного стану нор­ми статті 43 КЗпП не застосову­ються, крім випадків звільнення працівників підприємств, уста­нов або організацій, обраних до профспілкових органів.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ АПАРАТУ ФПУ

 

СПЛАТА ПРОФВНЕСКІВ ПІД ЧАС ПРОСТОЮ

Відповідно до частини першої статті 34 Кодексу законів про працю України, простій – це зупинення ро­боти, викликане відсутніс­тю організаційних або тех­нічних умов, необхідних для виконання роботи, не­відворотною силою або ін­шими обставинами.

Згідно з частиною першою статті 113 КЗпП, час простою не з вини працівника, в тому числі на період ого­лошення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановле­ного працівникові розряду (окладу).

Слід зауважити, що відповідно до ча­стини четвертої статті 113 КЗпП, час простою з вини працівника не оплачується. Отже, працівник під час простою залишається у трудових відносинах, роботодавець зобов’язаний нараховувати такому працівникові заробітну плату у розмірі не нижче від двох третин тарифної ставки, проводи­ти з неї всі необхідні відрахування до бюджету і страхових фондів, а також утримувати членські профспілкові вне­ски та перераховувати їх на рахунок профспілки. Роботодавець не має права відмовитись утримувати або затриму­вати перерахування цих коштів, оскільки в нього відсутні для цього правові підстави. У відповідності до ча­стини 3 статті 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», за наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілки, роботодавець щомісячно та безоплатно утримує із зарплати й перераховує на рахунок профспілки членські профспілкові внески працівників відповідно до укладеного колективного договору або окремої уго­ди в терміни, визначені цим договором. Роботодавець не має права затримувати перерахування цих коштів.

Волевиявлення працівника викладено у заяві про відрахування членських профспілкових внесків.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ

25.06.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання