« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ЯК ВПО НАБУТИ СТАТУСУ БЕЗРОБІТНОГО АБО ПРАЦЕВЛАШТУВАТИСЯ?

ЯК ВПО НАБУТИ СТАТУСУ БЕЗРОБІТНОГО АБО ПРАЦЕВЛАШТУВАТИСЯ?

Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і сво­бод внутрішньо переміщених осіб», внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без грома­дянства, яка перебуває на тери­торії України на законних підста­вах та має право на постійне проживання в Україні, яку зму­сили залишити або покинути своє місце проживання у ре­зультаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та над­звичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Для отримання статусу ВПО необ­хідно звернутися із заявою до відпо­відних органів, а саме до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, або до центру надання адміністра­тивних послуг, або в структурні під­розділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміні­страцій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад та отримати довідку про взяття на облік ВПО.

ВПО мають право як на працевла­штування, так і на отримання допомо­ги по безробіттю у випадку відсутнос­ті можливості працевлаштуватися, адже відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», статусу безробітного може набути особа пра­цездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших пе­редбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до робо­ти. Проте, часто у ВПО відсутні відпо­відні документи, необхідні для по­дальшого працевлаштування або отримання статусу безробітного.

Зазвичай під час звільнення праців­ника з роботи КЗпП України передба­чено, що власник або уповноважений ним орган зобов’язаний в день звіль­нення видати працівникові копію на­казу (розпорядження) про звільнення, провести з ним розрахунок у строки, зазначені у КЗпП України, а також на вимогу працівника внести належні за­писи про звільнення до трудової книж­ки, що зберігається у працівника. Про­те, під час бойових дій таке практично неможливо.

Отже, згідно із Законом України про внутрішньо переміщених осіб, така особа, яка звільнилася з роботи (припинила інший вид зайнятості), за відсутності документів, що підтвер­джують факт звільнення (припинення іншого виду зайнятості), періоди тру­дової діяльності та страхового стажу, реєструється як безробітна та отримує допомогу по безробіттю, соціальні та інші послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття відповідно до законодавства. Внутрішньо переміще­на особа, яка не звільнилася з роботи (не припинила інший вид зайнятості), у разі неможливості продовження ро­боти (іншого виду зайнятості) за попе­реднім місцем проживання для набут­тя статусу безробітного й отримання допомоги по безробіттю та соціальних послуг за загальнообов’язковим дер­жавним соціальним страхуванням на випадок безробіття може припинити трудові відносини, надавши нотарі­ально посвідчену письмову заяву про припинення працівником трудових відносин з підтвердженням того, що ця заява таким громадянином надісла­на роботодавцю рекомендованим лис­том (з описом вкладеної до нього такої заяви). У разі припинення приймання поштових відправлень на/з території адміністративно-територіальної оди­ниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, визначеними у цьому Законі, така за­ява подається до відповідного район­ного, міськрайонного, міського, район­ного у місті центру зайнятості за міс­цем проживання внутрішньо перемі­щеної особи.

Взята на облік внутрішньо перемі­щена особа, яка не має документів, не­обхідних для надання статусу безро­бітного, отримує статус безробітного без вимог, що застосовуються за зви­чайної процедури. До отримання доку­ментів та відомостей про періоди тру­дової діяльності, заробітну плату (до­хід), страховий стаж допомога по без­робіттю таким особам призначається у мінімальному розмірі, встановлено­му законодавством на випадок безро­біття.

 

ДИСТАНЦІЙНЕ ПОДАННЯ ЗАЯВ – ЗА ДОПОМОГОЮ КЕП

Державна служба України з питань праці повідомляє, що заяви щодо прийняття на роботу, звільнення або переведення на іншу роботу тощо можна подати дистанційно за умови підтвердження факту осо­бистого написання заяви шляхом використання електронного цифро­вого підпису, шляхом поштового відправлення, іншим погодженим із роботодавцем засобом.

Д о відома, згідно із Законом України «Про електронні довірчі послуги», кваліфікований електронний підпис – це вдосконалений елек­тронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа (далі – КЕП). Отримати КЕП можна онлайн або офлайн.

Отже, власники ID -карток або закордонних біометричних паспортів отримати КЕП мо­жуть онлайн у додатку «Дія. Підпис» (Дія ID) за власним бажанням. «Дія.Підпис» (Дія ID) – це віддалений КЕП, який створюється за до­помогою додатку «Дія» без особистої присутності осіб за допомогою технології PhotoID «Дія.Підпис». PhotoID – технологія розпізнавання обличчя особи шляхом порівняння фотозображення особи.

Для отримання КЕП офлайн необхідно звер­нутися до будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів (далі – АЦСК) згідно з переліком та заповнити реєстраційну форму, надати паспортні дані та реєстраційний но­мер облікової картки платника податків. КЕП отримується особисто з паспортом гро­мадянина України або іншими документа­ми, які унеможливлюють виникнення сумнівів щодо особи – відповідно до законо­давства про Єдиний державний демографічний реєстр та про документи, що посвідчують особу, підтверджують грома­дянство України чи спеціальний статус осо­би.

При зверненні за отриманням КЕП до Інформаційно-довідкового департаменту Державної податкової служби, Міністерства внутрішніх справ України, ПриватБанку його можна отримати безоплатно. Інші надавачі довірчих послуг оформлюють елек­тронний підпис відповідно до власних тарифів. Кваліфіковані довірчі послуги, пов’язані з використанням віддаленого КЕП «Дія.Підпис» (Дія ID), надаються підписувачам безоплатно. Строк дії КЕП складає до 2 років із моменту його формуван­ня. Електронний ключ до підпису доцільно зберігати на змінному носії (наприклад, на флешці).

 

СТОРІНКУ ПІДГОТОВЛЕНО ДЕПАРТАМЕНТОМ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ АПАРАТУ ФПУ

30.04.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання