« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

Захист трудових прав працівників в умовах надзвичайної ситуації – важливе завдання профспілок

Захист трудових прав працівників в умовах надзвичайної ситуації – важливе завдання профспілок

У зв’язку із запровадженням режиму надзви­чайної ситуації на всій території України на телефонну гарячу лінію ФПУ надходять звер­нення громадян щодо фактів примусу з боку окремих роботодавців до написання праців­никами заяв про відпустку без збереження заробітної плати або звільнення з роботи за власним бажанням. Такі дії роботодавців є порушенням законодавства і потребують від­повідного реагування профспілок.

П ри цьому слід зауважити, що Кодекс цивільного захисту України визначає надзвичай­ну ситуацію як обстановку на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, що характеризується порушенням нормальних умов життє­діяльності населення, спричинена ка­тастрофою, аварією, пожежею, стихій­ним лихом, епідемією, епізоотією, епі­фітотією, застосуванням засобів ура­ження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до ви­никнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних ма­теріальних збитків, а також до немож­ливості проживання населення на та­кій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності.

Режим надзвичайної ситуації (див. інфографіку) зобов’язує суб’єктів гос­подарювання, розташованих на тери­торіях запровадження надзвичайної ситуації, зупинити свою діяльність. У таких випадках, вирішуючи питання щодо зайнятості персоналу на цей час, роботодавці мають обов’язково додер­жуватись законодавства про працю.

Зокрема, їм слід враховувати, що відпустка без збереження заробітної плати відповідно до статті 26 Закону України «Про відпустки» надається лише за згодою сторін. Тобто, для її оформлення роботодавцю необхідно мати особисту заяву працівника. При­мушування працівників писати таку заяву є порушенням законодавства.

З метою захисту прав членів проф­спілок, у разі їх звернення про спону­кання до написання заяв про безоплатні відпустки, профспілковим комітетам слід реагувати на такі фак­ти і вимагати від роботодавців при­пинення порушення трудового зако­нодавства.

Також рекомендуємо профспілко­вим комітетам пропонувати робото­давцям оголошувати простій на тих підприємствах, в установах та органі­заціях, які зупиняють свою роботу в зв’язку із карантином. Відповідно до статті 34 Кодексу законів про працю України простій – це зупинення робо­ти, викликане відсутністю організа­ційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. За­провадження простою не вимагає зго­ди працівника. Це питання вирішуєть­ся роботодавцем за погодженням з пер­винною профспілковою організацією або з представником трудового колек­тиву, у разі її відсутності.

Згідно з частиною третьою статті 113 КЗпП за час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я працівника або для людей, які його оточують, і навколиш­нього природного середовища не з його вини, за ним зберігатиметься середній заробіток.

На тих підприємствах, робота на яких не зупинятиметься на час каран­тину (з безперервним циклом), проф­спілкові комітети мають пропонувати роботодавцям застосовувати, за мож­ливості, дистанційну форму праці та (або) гнучкий режим робочого часу, за­проваджувати режим роботи на умо­вах скороченого та неповного робочого часу з урахуванням вимог, визначених законодавством, а також максимально надавати сприяння реалізації права працівників на отримання, за їх про­ханням, оплачуваних відпусток.

Також важливо вимагати від робо­тодавця безоплатного забезпечення працівників, які залишатимуться на роботі, засобами індивідуального та колективного захисту, зокрема захис­ними масками та рукавичками, мий­ними та знешкоджувальними, анти­септичними та дезінфікуючими засо­бами, поінформувати працівників про необхідні профілактичні заходи, орга­нізувати максимально безпечну до­ставку працівників до місця роботи та у зворотному напрямку тощо.

Принагідно інформуємо, що згідно з підпунктом 4 пункту 2 Прикінцевих положень Закону України «Про внесен­ня змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронаві­русної хвороби (COVID-19)» від 17 берез­ня 2020 року, на період встановлення карантину або обмежувальних захо­дів, пов’язаних із поширенням корона­вірусної хвороби (COVID-19), проведен­ня органами Державної служби Украї­ни з питань праці планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської ді­яльності заборонено. У зв’язку із ситу­ацією, що склалась, на жаль, не прово­дяться також і позапланові заходи на­гляду (контролю).

ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ АПАРАТУ ФПУ

  • До теми

У разі необхідності, в інтересах членів профспілок профспілкові комітети мо­жуть звертатися за консультаціями до Держпраці за тел.: (044) 288-10-00 або до територіальних управлінь Держпраці.

 

Ринок праці на карантині

Як зазначає Міжнародна організація праці, сотні тисяч робочих місць нині перебувають під загрозою закриття. При цьому в усьому світі лише кожен п’ятий безробітний може розраховува­ти на допомогу по безробіттю.

Т ак, з урахуванням поточних світових тенденцій та пандемії COVID-19, уряд України переглянув припущення та прогноз економічного та соціаль­ного розвитку України на 2020 рік. Як результат, прогноз ВВП України на цей рік було перегляну­то: наразі очікується падіння на 3,9% порівняно із зростан­ням на 3,7%, яке прогнозувалося раніше, до початку світо­вої кризи. Рівень безробіття становитиме 9,4% проти про­гнозованого 8,1%, а падіння реальної заробітної плати складе 0,3%.

Також внесено наступні зміни до законодавства:

– Прийнято постанову «Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу» .

– Затверджено бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на 2020 рік. Відтак, бюджет збільшується майже на 500 млн грн, що дозволить збільшити кількість клієнтів державної служби зайнятості, які можуть скористатись со­ціальними програмами, що є важливим для підтримки без­робітних.

– Прийнято Закон України «Про внесення змін до дея­ких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення до­даткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)», яким розширено сферу дії поняття «часткове безробіття» на вжиття роботодавцем заходів щодо профілактики та запо­бігання поширенню епідемії на виконання відповідного рішення місцевої державної адміністрації, а також визна­чено процедуру його набуття.

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ АПАРАТУ ФПУ

  • КОМЕНТАР

Ольга МАКОГОН, директор Державного центру зайнятості:

«Прийнято закон, який змінює правила роботи Державної служби зайнятості на період каран­тину та запровадження надзвичайної ситуації, – Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпе­чення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірус­ної хвороби (COVID-19)».

Удосконалено загальні підходи до надання до­помоги по частковому безробіттю та запрова­джено окремо допомогу по частковому безро­біттю на період здійснення заходів щодо запо­бігання виникненню та поширенню коронаві­русної хвороби (COVID-19) для малого та се­реднього бізнесу.

Державному центру зайнятості надано право визначати особливості реєстрації, перереє­страції, надання статусу безробітного та при­значення виплати допомоги по безробіттю, від­мінні від встановленого порядку. Статус безро­бітного надається особам з першого дня реє­страції їх у центрах зайнятості за їх особистою заявою без вимог до наявності підходящої ро­боти. Допомога по безробіттю призначається з першого дня надання статусу безробітного. Виплата допомоги по безробіттю може здій­снюватися без особистого відвідування безро­бітним центру зайнятості за умови підтвер­дження безробітним наміру перебування у статусі безробітного будь-якими засобами ко­мунікації (телефонний зв’язок, електронні за­соби тощо)».

06.04.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання