« на головну 24.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ПРАВОМІРНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НАДУРОЧНИХ РОБІТ

ПРАВОМІРНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НАДУРОЧНИХ РОБІТ

У яких випадках керівник під­приємства має право викорис­товувати надурочні роботи? Хто дає дозвіл на їхнє проведення?

В ідповідно до статті 62 Кодексу зако­нів про працю України надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік. Власник або уповноважений ним орган повинен вести облік надурочних робіт кожного працівника.

Надурочні роботи можуть провадитися лише з дозволу виборного органу первинної профспіл­кової організації (профспілкового представни­ка) підприємства, установи, організації.


Власник або уповноважений ним орган може застосовувати надурочні роботи лише у виняткових випадках, що визначаються за­конодавством:

– при проведенні робіт, необхідних для обо­рони країни, а також відвернення громадсько­го або стихійного лиха, виробничої аварії і не­гайного усунення їх наслідків;

– при проведенні громадських необхідних робіт з водопостачання, газопостачання, опа­лення, освітлення, каналізації, транспорту, зв’язку – для усунення випадкових або неспо­діваних обставин, які порушують правильне їх функціонування;

– за необхідності закінчити розпочату робо­ту, яка внаслідок непередбачених обставин чи випадкової затримки з технічних умов вироб­ництва не могла бути закінчена в нормальний робочий час, коли припинення її може призвес­ти до псування або загибелі державного чи гро­мадського майна, а також у разі необхідності невідкладного ремонту машин, верстатів або іншого устаткування, коли несправність їх ви­кликає зупинення робіт для значної кількості трудящих;

– за необхідності виконання вантажно-роз­вантажувальних робіт з метою недопущення або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення;

– для продовження роботи при нез’явленні працівника, який заступає, коли робота не до­пускає перерви; в цих випадках власник або уповноважений ним орган зобов’язаний не­гайно вжити заходів до заміни змінника ін­шим працівником.

Статтею 63 КЗпПУ залучати до надуроч­них робіт забороняється вагітних жінок і жі­нок, які мають дітей віком до 3 років; осіб мо­лодше 18 років; працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і професійно-тех­нічних училищах без відриву від виробни­цтва, в дні занять.

Законодавством можуть бути передбачені й інші категорії працівників, що їх забороня­ється залучати до надурочних робіт.

Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 ро­ків або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їх згодою. Залу­чення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

Робота за сумісництвом для безробітного


Чи можна прийняти на роботу за су­місництвом працівника, який не має основного місця роботи? Ні, не можна. Згідно з пунктом 1 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників дер­жавних підприємств, установ, організацій, затвер­дженого наказом Міністерства праці України, Мі­ністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 року № 43, сумісни­цтвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної ро­боти на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації чи у громадя­нина (підприємця, приватної особи) за наймом.

Для роботи за сумісництвом згоди власника або уповноваженого ним органу за місцем основної роботи не потрібно.

Відповідно до частини 3 статті 24 Кодексу законів про працю України укладення трудового договору за сумісництвом оформляється наказом чи розпо­рядженням власника або уповноваженого ним ор­гану про прийняття працівника на роботу.

 

ОХОРОНА ПРАЦІ: СКІЛЬКИ ВЧИТИСЯ?

Яку кількість годин має навчатися працівник питанням охорони праці, і хто має це навчання оплачувати?

В ідповідно до статті 18 ЗУ «Про охорону праці» пра­цівники під час прийнят­тя на роботу і в процесі ро­боти повинні проходити за рахунок роботодавця інструк­таж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за раху­нок роботодавця спеціальне на­вчання і перевірку знань відповід­них нормативно-правових актів з охорони праці.

Перелік робіт з підвищеною не­безпекою затверджується централь­ним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.

Посадові особи, діяльність яких пов’язана з організацією безпечно­го ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на 3 роки, проходять навчання, а та­кож перевірку знань з питань охо­рони праці за участю профспілок.

Порядок проведення навчання та перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці визначається типовим положенням, що затвер­джується центральним органом ви­конавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.

Не допускаються до роботи пра­цівники, в тому числі посадові осо­би, які не пройшли навчання, ін­структаж і перевірку знань з охоро­ни праці.

У разі виявлення у працівників, у тому числі посадових осіб, незадо­вільних знань з питань охорони праці, вони повинні у місячний строк пройти повторне навчання і перевірку знань.

25.06.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання