« на головну 24.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПЕРВИНКИ

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПЕРВИНКИ

Які права та обов’язки має первинна профспілкова організація?

П ервинна профспілкова організація має право:

– обирати (делегувати) своїх пред­ставників до профспілкових органів, відкликати та замінювати їх;

– брати участь в роботі колегіальних проф­спілкових органів через своїх представників;

– входити до складу координаційної ради ор­ганізацій профспілок (за її наявності);

– вносити проекти документів і пропозиції на розгляд профспілкових органів, отримувати ін­формацію про результати їх розгляду;

– звертатися до вищих профспілкових органів із клопотанням про захист прав і інтересів чле­нів профспілки в органах представницької, ви­конавчої та судової влади;

– брати участь у розробці пропозицій проф­спілки до проектів законів та інших норматив­них правових актів, які захищають соціально- трудові права працівників;

– представляти інтереси працівників при про­веденні колективних переговорів, укладенні та зміні колективного договору, здійсненні контро­лю за його виконанням, а також при реалізації права на участь в управлінні організацією, розгля­ді трудових спорів працівників із роботодавцями;

– звертатися до відповідних органів держав­ної і виконавчої влади, місцевого самоврядуван­ня або в суд для вирішення спорів, пов’язаних з діяльністю первинної профорганізації та захис­том прав і інтересів членів профспілки;

– вносити пропозиції і брати участь у діяль­ності територіальної організації профспілки з розробки та укладення регіональної галузевої угоди, інших угод;

– звертатися до профспілкових органів з пропо­зиціями про організацію масових акцій, в тому числі проведення мітингів, демонстрацій, ходи, пікетування, оголошення страйку, а також про під­тримку профспілкою колективних дій, що прово­дяться первинною профспілковою організацією;

– звертатися в територіальну організацію профспілки та територіальні об’єднання органі­зацій профспілок для отримання консультацій, допомоги та підтримки, використовувати їхні можливості для навчання профспілкових кадрів і активу, отримання і поширення інформації, необхідної для своєї діяльності;

– користуватися майном профспілки в уста­новленому порядку;

– брати участь у розробці різних програм і створенні фондів профспілки;

– вносити пропозиції про нагородження членів профспілки відзнаками профспілки, територіальної організації профспілки, а та­кож об’єднань, до яких входить профспілка та її організації.

Первинна профспілкова організація зобов’язана:

– виконувати Положення про первинну профспілкову організацію, Статут і рішення профспілкових органів, прийняті відповідно до Статуту;

– підтримувати діяльність профспілки та бра­ти активну участь у реалізації її цілей і завдань, виявляти солідарність у захисті прав та інтере­сів членів профспілки;

– вступати у переговори з роботодавцями, укладати колективний договір і контролювати його виконання, сприяти укладенню, контролю за виконанням галузевої та територіальної угод;

– входити до складу територіального об’єднання організацій профспілок у разі відсут­ності відповідної територіальної організації профспілки;

– проводити роботу із зміцнення профспілки та залучення до неї нових членів;

– здійснювати контроль за повнотою та своє­часністю перерахування профспілкових внесків роботодавцем, виконувати фінансові зобов’язання перед вищими профспілковими ор­ганами відповідно до встановленого порядку, термінами та розмірами;

– інформувати відповідні вищі профспілкові органи про прийняті принципові рішення та дії, зміни в складі керівних кадрів;

– надавати вищим профспілковим органам дані про чисельність членів профспілки, інші статистичні відомості, фінансову звітність та іншу інформацію;

– вносити на розгляд загальних зборів (конфе­ренції), колегіальних органів питання, запропо­новані вищими профспілковими органами;

– виявляти солідарність і брати участь в органі­зації та проведенні колективних дій профспілок;

– не допускати дій, що завдають шкоди і збит­ків профспілці та іншим профорганізаціям.

 

ПРИТЯГНЕННЯ КЕРІВНИКА ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗГОДОЮ ПРОФСПІЛКИ

Як можна притягнути до відпові­дальності керівника підприємства, на якому постійно порушуються норми трудового законодавства? Які права в цьому випадку має профспілкова організація?

В ідповідно до статті 33 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» профспілкові органи мають пра­во вимагати розірвання трудово­го договору (контракту) з керівником під­приємства, установи або організації, якщо він порушує цей Закон, законодавство про працю, про колективні договори й угоди.

Вимога профспілкових органів про ро­зірвання трудового договору (контракту) є обов’язковою для розгляду і виконання. У разі незгоди з нею керівник, стосовно якого прийнято рішення, або орган чи особа, від яких залежить звільнення ке­рівника, можуть у 2-тижневий строк оскаржити рішення профспілкового ор­гану до місцевого суду. У цьому разі ви­конання вимоги про розірвання трудово­го договору зупиняється до винесення судом рішення.

 

ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ

Яку дисциплінарну відпо­відальність несуть держ­службовці за порушення правил етичної поведінки, та які існують види дисци­плінарних стягнень?

В ідповідно до ст. 64 Закону Укра­їни «Про державну службу» дисциплінарна відповідаль­ність державного службовця за невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначе­них цим Законом та іншими нормативно- правовими актами у сфері державної служби, посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни держслужбовець притягається до дисци­плінарної відповідальності у порядку, встановленому цим Законом.

Відповідно до ст. 65 ЗУ «Про державну службу» підставою для притягнення держслужбовця до дисциплінарної відпо­відальності є вчинення ним дисциплінар­ного проступку, тобто протиправної ви­нної дії або бездіяльності, чи прийняття рішення, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні держслужбов­цем своїх посадових обов’язків та інших вимог, встановлених цим Законом та ін­шими нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути застосоване дис­циплінарне стягнення.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 65 ЗУ «Про державну службу» одним із дисциплінар­них проступків є порушення правил етич­ної поведінки держслужбовців.

Держслужбовець не може бути притяг­нутий до дисциплінарної відповідальнос­ті, якщо минуло 6 місяців з дня, коли ке­рівник державної служби дізнався або мав дізнатися про вчинення дисциплінар­ного проступку, не враховуючи час тим­часової непрацездатності держслужбов­ця чи перебування його у відпустці, або якщо минув 1 рік після його вчинення або постановлення відповідної окремої ухва­ли суду.

Відповідно до ст. 66 ЗУ «Про державну службу» до держслужбовців застосову­ється один з таких видів дисциплінарно­го стягнення:

– зауваження;

– догана;

– попередження про неповну службо­ву відповідність;

– звільнення з посади державної служби.

 

Уряд удосконалив механізм забезпечення чорнобильців оздоровчими путівками

6 червня на засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-ку­рортним закладам та закладам відпочинку, здій­снення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постражда­ли внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Зазначене рішення спрости­ло механізм забезпечення пу­тівками на санаторно-курорт­не лікування та відпочинок громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської ка­тастрофи, у частині необов’язкової наявності відбитка печатки на документі сана­торно-курортного закладу, з яким органами соціального захисту населення укладаєть­ся договір про виплату ком­пенсації вартості путівки шляхом надання грошової допомоги.

17.06.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання