« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОФСПІЛОК ЩОДО ПРАВА ГРОМАДЯН НА ПРАЦЮ

ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОФСПІЛОК ЩОДО ПРАВА ГРОМАДЯН НА ПРАЦЮ

Які повноваження мають профспіл-

ки, їхні об’єднання щодо захисту

прав громадян на працю та здійснен-

ня громадського контролю за додер-

жанням законодавства про працю?

В ідповідно до статті 21 Закону України

«Про професійні спілки, їх права та га-

рантії діяльності» профспілки, їх

об’єднання захищають право грома-

дян на працю, беруть участь у розро-

бленні та здійсненні державної політики у галу-

зі трудових відносин, оплати праці, охорони пра-

ці, соціального захисту.

Проекти законів з питань формування та реа-

лізації державної соціальної та економічної по-

літики, регулювання трудових, соціальних, еко-

номічних відносин подаються відповідними ор-

ганами виконавчої влади з урахуванням пропо-

зицій всеукраїнських профспілок, їх об’єднань.

Проекти нормативно-правових актів, які

стосуються регулювання трудових, соціаль-

них, економічних відносин, розглядаються ор-

ганами виконавчої влади та органами місцево-

го самоврядування з урахуванням думки від-

повідних профспілок, об’єднань профспілок.

Профспілки, їх об’єднання мають право вно-

сити пропозиції суб’єктам права законодавчої

ініціативи і відповідним державним органам

про прийняття або внесення змін до законів і ін-

ших нормативно-правових актів з питань форму-

вання та реалізації державної соціальної та еко-

номічної політики, регулювання трудових, соці-

альних, економічних відносин.

Профспілки, їх об’єднання мають право бра-

ти участь у розгляді органами виконавчої вла-

ди та органами місцевого самоврядування, а

також роботодавцями, їх об’єднаннями, інши-

ми об’єднаннями громадян своїх пропозицій.

Форми і системи оплати праці, норми праці,

розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окла-

дів, умови запровадження та розміри надбавок,

доплат, премій, винагород та інших заохочуваль-

них, компенсаційних і гарантійних виплат вста-

новлюються в колективному договорі з додержан-

ням норм і гарантій, передбачених законодав-

ством, генеральною, галузевими (міжгалузевими)

або територіальними угодами. Якщо колдоговір

не укладено, роботодавець зобов’язаний погодити

зазначені питання з профспілковим органом.

У разі загрози життю або здоров’ю працівни-

ків профспілки мають право вимагати від робо-

тодавця негайного припинення робіт на робо-

чих місцях, виробничих дільницях, у цехах та

інших структурних підрозділах або на підпри-

ємстві в цілому на час, необхідний для усунен-

ня загрози життю або здоров’ю працівників.

Профспілки мають право на проведення неза-

лежної експертизи умов праці, а також об’єктів

виробничого призначення, що проектуються, бу-

дуються чи експлуатуються, на відповідність їх

нормативно-правовим актам із питань охорони

праці, брати участь у розслідуванні причин не-

щасних випадків і профзахворювань на виробни-

цтві та давати свої висновки про них.

Для здійснення цих функцій профспілки, їх

об’єднання можуть створювати служби право-

вої допомоги та відповідні інспекції, комісії,

затверджувати положення про них. Уповнова-

жені представники профспілок мають право

вносити роботодавцям, органам виконавчої

влади та органам місцевого самоврядування

подання про усунення порушень законодав-

ства про працю, які є обов’язковими для розгля-

ду, та в місячний термін одержувати від них

аргументовані відповіді.

У разі ненадання аргументованої відповіді у

зазначений термін дії чи бездіяльність посадових

осіб можуть бути оскаржені до місцевого суду. __

 

ДЕКРЕТНА ВІДПУСТКА ДЛЯ ДІДУСЯ

Моя донька раніше стро-

ку вийшла з декретної

відпустки на роботу.

Чи можу я, дідусь, офор-

мити лікарняний листок

по догляду за онукою,

котрій виповнилося

1,5 року? Працюю в кому-

нальній установі. Якщо

так, то які документи

потрібно подавати?

В ідповідно до ч. 7 ст. 179

КЗпПУ визначено, що від-

пустки по догляду за дити-

ною можуть бути викорис-

тані батьком дитини, ба-

бою, дідом або іншими родичами, ко-

трі фактично доглядають за дитиною.

Для цього до відділу кадрів під-

приємства потрібно надати наступні

документи:

– заяву про надання відпустки по

догляду за дитиною;

– документи, що підтверджують

родинні стосунки (копія свідоцтва

про народження доньки);

– довідку з місця роботи доньки

про те, що остання дійсно працює з

такого-то то числа по теперішній час

на такій-то посаді (компанії, відом-

ства, підприємства, тощо);

– довідку з місця роботи батька ди-

тини про те, що останній дійсно пра-

цює з такого-то числа по теперішній

час на такій-то посаді.

За бажанням жінки або осіб, зазначе-

них у ч. 7 ст. 179 КЗпПУ, в період перебу-

вання їх у відпустці для догляду за дити-

ною вони можуть працювати на умовах

неповного робочого часу або вдома.

 


РОБОТА У ВИХІДНІ

ЖІНОК, ЩО МАЮТЬ

НЕПОВНОЛІТНІХ

ДІТЕЙ

Чи можна жінку, яка має

двох неповнолітніх дітей,

примусити вийти у її вихід-

ний на «суботник», мотивую-

чи розпорядженням «звер-

ху», при цьому діти повинні

залишитися самі, так як бать-

ко працює в іншому місті?

Т рудовим законодавством визна-

чено, що робота у вихідні дні за-

бороняється. Залучення окре-

мих працівників до роботи у ці

дні допускається тільки з дозво-

лу виборного органу первинної профорга-

нізації (профспілкового представника)

підприємства, установи, організації і

лише у виняткових випадках, що визнача-

ються законодавством.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 71 КЗпПУ за-

лучення окремих працівників до роботи у

вихідні дні допускається в таких винятко-

вих випадках:

1) для відвернення або ліквідації на-

слідків стихійного лиха, епідемій, епізо-

отій, виробничих аварій і негайного усу-

нення їх наслідків;

2) для відвернення нещасних випадків,

які ставлять або можуть поставити під за-

грозу життя чи нормальні життєві умови

людей, загибелі або псування майна;

3) для виконання невідкладних, наперед

не передбачених робіт, від негайного вико-

нання яких залежить у дальшому нормаль-

на робота підприємства, установи, органі-

зації в цілому або їх окремих підрозділів;

4) для виконання невідкладних вантаж-

но-розвантажувальних робіт з метою запо-

бігання або усунення простою рухомого

складу чи скупчення вантажів у пунктах

відправлення і призначення.

Залучення працівників до роботи у ви-

хідні дні провадиться за письмовим нака-

зом (розпорядженням) власника або уповно-

важеного ним органу. Ці норми стосуються

всіх працівників, у тому числі жінок, що ма-

ють неповнолітніх дітей. Відповідно до ст. 6

Сімейного кодексу України неповнолітніми

вважаються діти у віці від 14 до 18 років.

Забороняється залучення до робіт у ви-

хідні дні жінок, що мають дітей віком до 3

років (ст. 176 КЗпПУ).

Отже, посилання на розпорядження

«зверху» не може бути підставою для за-

лучення до роботи у вихідний день.

 

Укладення трудового договору при поворотному прийнятті на роботу

Працівник – батько трьох непо-

внолітніх дітей, з яким було розі-

рвано трудовий договір через

скорочення штату, подав заяву

на повторне прийняття на робо-

ту на аналогічну посаду. Які пе-

реваги він матиме перед іншими

кандидатами?

Відповідно до ст. 42 -1 КЗпПУ, пра-

цівник, з яким розірвано трудо-

вий договір із підстав, передба-

чених п. 1 ст. 40 КЗпПУ (крім ви-

падку ліквідації підприємства,

установи, організації), протягом

1 року має право на укладення

трудового договору у разі пово-

ротного прийняття на роботу,

якщо власник або уповноваже-

ний ним орган проводить при-

йняття на роботу працівників

аналогічної кваліфікації.

Переважне право на укладен-

ня трудового договору у разі

11.06.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання