« на головну 21.08.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (963)
16
Серпень
 
Інтерв’ю
 
Юрій Піжук: «Ключовим при проведенні реформ має бути принцип справедливості»

Юрій Піжук: «Ключовим при проведенні реформ має бути принцип справедливості»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОФСПІЛОК ЩОДО ПРАВА ГРОМАДЯН НА ПРАЦЮ

ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОФСПІЛОК ЩОДО ПРАВА ГРОМАДЯН НА ПРАЦЮ

Які повноваження мають профспіл-

ки, їхні об’єднання щодо захисту

прав громадян на працю та здійснен-

ня громадського контролю за додер-

жанням законодавства про працю?

В ідповідно до статті 21 Закону України

«Про професійні спілки, їх права та га-

рантії діяльності» профспілки, їх

об’єднання захищають право грома-

дян на працю, беруть участь у розро-

бленні та здійсненні державної політики у галу-

зі трудових відносин, оплати праці, охорони пра-

ці, соціального захисту.

Проекти законів з питань формування та реа-

лізації державної соціальної та економічної по-

літики, регулювання трудових, соціальних, еко-

номічних відносин подаються відповідними ор-

ганами виконавчої влади з урахуванням пропо-

зицій всеукраїнських профспілок, їх об’єднань.

Проекти нормативно-правових актів, які

стосуються регулювання трудових, соціаль-

них, економічних відносин, розглядаються ор-

ганами виконавчої влади та органами місцево-

го самоврядування з урахуванням думки від-

повідних профспілок, об’єднань профспілок.

Профспілки, їх об’єднання мають право вно-

сити пропозиції суб’єктам права законодавчої

ініціативи і відповідним державним органам

про прийняття або внесення змін до законів і ін-

ших нормативно-правових актів з питань форму-

вання та реалізації державної соціальної та еко-

номічної політики, регулювання трудових, соці-

альних, економічних відносин.

Профспілки, їх об’єднання мають право бра-

ти участь у розгляді органами виконавчої вла-

ди та органами місцевого самоврядування, а

також роботодавцями, їх об’єднаннями, інши-

ми об’єднаннями громадян своїх пропозицій.

Форми і системи оплати праці, норми праці,

розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окла-

дів, умови запровадження та розміри надбавок,

доплат, премій, винагород та інших заохочуваль-

них, компенсаційних і гарантійних виплат вста-

новлюються в колективному договорі з додержан-

ням норм і гарантій, передбачених законодав-

ством, генеральною, галузевими (міжгалузевими)

або територіальними угодами. Якщо колдоговір

не укладено, роботодавець зобов’язаний погодити

зазначені питання з профспілковим органом.

У разі загрози життю або здоров’ю працівни-

ків профспілки мають право вимагати від робо-

тодавця негайного припинення робіт на робо-

чих місцях, виробничих дільницях, у цехах та

інших структурних підрозділах або на підпри-

ємстві в цілому на час, необхідний для усунен-

ня загрози життю або здоров’ю працівників.

Профспілки мають право на проведення неза-

лежної експертизи умов праці, а також об’єктів

виробничого призначення, що проектуються, бу-

дуються чи експлуатуються, на відповідність їх

нормативно-правовим актам із питань охорони

праці, брати участь у розслідуванні причин не-

щасних випадків і профзахворювань на виробни-

цтві та давати свої висновки про них.

Для здійснення цих функцій профспілки, їх

об’єднання можуть створювати служби право-

вої допомоги та відповідні інспекції, комісії,

затверджувати положення про них. Уповнова-

жені представники профспілок мають право

вносити роботодавцям, органам виконавчої

влади та органам місцевого самоврядування

подання про усунення порушень законодав-

ства про працю, які є обов’язковими для розгля-

ду, та в місячний термін одержувати від них

аргументовані відповіді.

У разі ненадання аргументованої відповіді у

зазначений термін дії чи бездіяльність посадових

осіб можуть бути оскаржені до місцевого суду. __

 

ДЕКРЕТНА ВІДПУСТКА ДЛЯ ДІДУСЯ

Моя донька раніше стро-

ку вийшла з декретної

відпустки на роботу.

Чи можу я, дідусь, офор-

мити лікарняний листок

по догляду за онукою,

котрій виповнилося

1,5 року? Працюю в кому-

нальній установі. Якщо

так, то які документи

потрібно подавати?

В ідповідно до ч. 7 ст. 179

КЗпПУ визначено, що від-

пустки по догляду за дити-

ною можуть бути викорис-

тані батьком дитини, ба-

бою, дідом або іншими родичами, ко-

трі фактично доглядають за дитиною.

Для цього до відділу кадрів під-

приємства потрібно надати наступні

документи:

– заяву про надання відпустки по

догляду за дитиною;

– документи, що підтверджують

родинні стосунки (копія свідоцтва

про народження доньки);

– довідку з місця роботи доньки

про те, що остання дійсно працює з

такого-то то числа по теперішній час

на такій-то посаді (компанії, відом-

ства, підприємства, тощо);

– довідку з місця роботи батька ди-

тини про те, що останній дійсно пра-

цює з такого-то числа по теперішній

час на такій-то посаді.

За бажанням жінки або осіб, зазначе-

них у ч. 7 ст. 179 КЗпПУ, в період перебу-

вання їх у відпустці для догляду за дити-

ною вони можуть працювати на умовах

неповного робочого часу або вдома.

 


РОБОТА У ВИХІДНІ

ЖІНОК, ЩО МАЮТЬ

НЕПОВНОЛІТНІХ

ДІТЕЙ

Чи можна жінку, яка має

двох неповнолітніх дітей,

примусити вийти у її вихід-

ний на «суботник», мотивую-

чи розпорядженням «звер-

ху», при цьому діти повинні

залишитися самі, так як бать-

ко працює в іншому місті?

Т рудовим законодавством визна-

чено, що робота у вихідні дні за-

бороняється. Залучення окре-

мих працівників до роботи у ці

дні допускається тільки з дозво-

лу виборного органу первинної профорга-

нізації (профспілкового представника)

підприємства, установи, організації і

лише у виняткових випадках, що визнача-

ються законодавством.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 71 КЗпПУ за-

лучення окремих працівників до роботи у

вихідні дні допускається в таких винятко-

вих випадках:

1) для відвернення або ліквідації на-

слідків стихійного лиха, епідемій, епізо-

отій, виробничих аварій і негайного усу-

нення їх наслідків;

2) для відвернення нещасних випадків,

які ставлять або можуть поставити під за-

грозу життя чи нормальні життєві умови

людей, загибелі або псування майна;

3) для виконання невідкладних, наперед

не передбачених робіт, від негайного вико-

нання яких залежить у дальшому нормаль-

на робота підприємства, установи, органі-

зації в цілому або їх окремих підрозділів;

4) для виконання невідкладних вантаж-

но-розвантажувальних робіт з метою запо-

бігання або усунення простою рухомого

складу чи скупчення вантажів у пунктах

відправлення і призначення.

Залучення працівників до роботи у ви-

хідні дні провадиться за письмовим нака-

зом (розпорядженням) власника або уповно-

важеного ним органу. Ці норми стосуються

всіх працівників, у тому числі жінок, що ма-

ють неповнолітніх дітей. Відповідно до ст. 6

Сімейного кодексу України неповнолітніми

вважаються діти у віці від 14 до 18 років.

Забороняється залучення до робіт у ви-

хідні дні жінок, що мають дітей віком до 3

років (ст. 176 КЗпПУ).

Отже, посилання на розпорядження

«зверху» не може бути підставою для за-

лучення до роботи у вихідний день.

 

Укладення трудового договору при поворотному прийнятті на роботу

Працівник – батько трьох непо-

внолітніх дітей, з яким було розі-

рвано трудовий договір через

скорочення штату, подав заяву

на повторне прийняття на робо-

ту на аналогічну посаду. Які пе-

реваги він матиме перед іншими

кандидатами?

Відповідно до ст. 42 -1 КЗпПУ, пра-

цівник, з яким розірвано трудо-

вий договір із підстав, передба-

чених п. 1 ст. 40 КЗпПУ (крім ви-

падку ліквідації підприємства,

установи, організації), протягом

1 року має право на укладення

трудового договору у разі пово-

ротного прийняття на роботу,

якщо власник або уповноваже-

ний ним орган проводить при-

йняття на роботу працівників

аналогічної кваліфікації.

Переважне право на укладен-

ня трудового договору у разі

11.06.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

18.08.2018 23:39

18.08.2018 23:37

18.08.2018 23:29

18.08.2018 23:28

05.08.2018 00:18

22.07.2018 00:58

22.07.2018 00:39

08.07.2018 02:28

08.07.2018 02:28

08.07.2018 02:27

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання