« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛОК: ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛОК: ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Громада збирається створити профспілкову організацію. Яким чином має відбуватися її легалі­зація, і з якого моменту профспілка набуває ста­тусу юридичної особи?

В ідповідно до статті 16 За­кону України «Про профе­сійні спілки, їх права та гарантії діяльності» профспілки, їхні об’єднання легалізуються шляхом повідомлення на відповідність чин­ному законодавству.

Легалізація всеукраїнських профспілок, їх об’єднань здійсню­ється Міністерством юстиції Украї­ни, інших профспілок – відповідно Головним управлінням Міністер­ства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними Київ­ським та Севастопольським міськи­ми, районними, районними у міс­тах, міськими (міст обласного зна­чення) управліннями юстиції.

Для легалізації профспілок, об’єднань профспілок їхні засновни­ки або керівники виборних органів подають заяви. До заяви додаються статут (положення), протокол з’їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки з рішенням про його затвердження, відомості про виборні органи, наяв­ність організацій профспілки у від­повідних адміністративно-терито­ріальних одиницях, про засновни­ків об’єднань.

На підставі поданих профспіл­кою, об’єднанням профспілок доку­ментів легалізуючий орган у місяч­ний термін підтверджує заявлений статус за ознаками, визначеними статтею 11 цього Закону, включає профспілку, об’єднання профспілок до реєстру об’єднань громадян і ви­дає профспілці, об’єднанню проф­спілок свідоцтво про легалізацію із зазначенням відповідного статусу.

Легалізуючий орган не може від­мовити в легалізації профспілки, об’єднання профспілок.

У разі невідповідності поданих документів профспілки, об’єднання профспілок зазначеному статусу ле­галізуючий орган пропонує проф­спілці, об’єднанню профспілок на­дати додаткову документацію, не­обхідну для підтвердження статусу.

Статус організацій всеукраїн­ської профспілки чи профспілки іншого статусу визначається ста­тутом цієї профспілки. Про належ­ність до певної профспілки, органі­зації, які діють на підставі статуту цієї профспілки, надсилають лега­лізуючому органу за місцем свого знаходження повідомлення з поси­ланням на свідоцтво про легаліза­цію профспілки, на підставі якого вони включаються до реєстру об’єднань громадян. Первинні профспілкові організації також письмово повідомляють про це ро­ботодавця.

Профспілка підприємства, уста­нови, організації, яка діє на підставі власного статуту, легалізується в порядку, визначеному цією статтею.

Профспілка, об’єднання проф­спілок набувають права юридич­ної особи з моменту затвердження статуту (положення). Статусу юри­дичної особи набувають також ор­ганізації профспілки, які діють на підставі її статуту.

Профспілка, організації , об’єднання профспілок здійснюють свої повноваження, набувають ци­вільних прав і беруть на себе цивільні обов’язки через свої виборні органи, які діють у межах прав, наданих їм за законом та статутом (положенням).

За подання на легалізацію недо­стовірних відомостей особи, які їх підписують, несуть відповідаль­ність згідно із законодавством.

 


ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ ПРИ ШКІДЛИВИХ УМОВАХ ПРАЦІ


Яка норма робочого часу для працюючих у шкідли­вих умовах?

П раво на скорочену три­валість робочого тижня для працівників, зайня­тих на роботах із шкід­ливими і важкими умо­вами, визначено статтею 7 Закону України «Про охорону праці». Для таких працівників встановлюють скорочену тривалість робочого часу – не більше 36 годин на тиж­день (ст. 51 Кодексу законів про працю України).

Перелік виробництв, цехів, про­фесій і посад із шкідливими умова­ми праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2001 № 163.

Пільги за роботу в шкідливих умовах, зокрема скорочену трива­лість робочого часу, встановлюють за результатами атестації робочих місць. Без атестації робочого місця надання будь-яких пільг буде непра­вомірним, навіть якщо виконувані роботи є в зазначеному порядку, за яким визначають право на пільгу.

Скорочену тривалість робочого тижня за роботу в шкідливих умо­вах встановлюють колективним договором, залежно від результа­тів атестації робочих місць за умо­вами праці. За атестацію робочих місць відповідальна служба охо­рони праці.

На підставі атестації атеста­ційна комісія підприємства за по­годженням з профспілковим орга­ном складає перелік робочих місць, виробництв, робіт, профе­сій і посад, працівникам яких під­тверджено право на пільги та ком­пенсації.

Якщо атестація робочих місць не проведена, працівник не має права на пільги і компенсації, в тому числі на скорочену тривалість робочого часу, передбачені чинним законодав­ством за роботу в шкідливих умовах.

 


УКРАЇНЦЯМ ПОВЕРНУЛИ ПРАВО НА ДОСТРОКОВУ ПЕНСІЮ У РАЗІ СКОРОЧЕННЯ

22 травня ц. р. Конститу­ційний Суд України ухвалив рішення № 5-р/2018, яким визнав неконституційним підпункт 3 пункту 12 розділу І ЗУ «Про внесен­ня змін та визнання таки­ми, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 № 76-VIII (Закон № 76).

Д о 01.01.2015 громадяни, звільнені з роботи за іні­ціативою роботодавця (реорганізація, ліквіда­ція, перепрофілювання, скорочення чисельності або штату, невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я) за півтора року до досягнення пенсійного віку, які мали необхідний стаж для пенсії, могли оформити пенсію (ст. 21 Закону України «Про основні засади соціаль­ного захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 № 3721-ХІІ (Закон № 3721)).

Закон № 76 виключив статтю 21 із Закону № 3721.

Конституційний Суд перевірив підпункт 3 пункту 12 розділу І Зако­ну № 76 на відповідність конститу­ційним принципам, а також наголо­сив, що принцип верховенства права передбачає внесення законодавчих змін з визначенням певного перехід­ного періоду (розумного часового проміжку між оприлюдненням за­кону та набранням ним чинності), який дасть особам час для адаптації до нових обставин.

Перехідний період між оприлюд­ненням Закону № 76 та набранням чинності підпунктом 3 пункту 12 розділу І Закону № 76 (менше одного дня) був явно недостатнім для того, щоб суб’єкти права змогли адапту­ватися до законодавчих новел та ко­ригувати свої дії для реалізації пра­ва на достроковий вихід на пенсію. У такий спосіб парламент знівелю­вав сутність такого елемента кон­ституційного принципу верховен­ства права, як юридична визначе­ність. Ця норма Закону № 76 визнана неконституційною та втрачає чин­ність з дня ухвалення Конституцій­ним Судом цього рішення.

 


Оплата роботи в святковий день при змінному графіку

Я влаштувався працювати на підприємство, на якому діє позмінний графік роботи. Згідно із календарним графі­ком час моєї зміни припадає на святковий день. Як має оплачуватися моя робота?

Відповідно до частини 4 статті 73 Кодексу законів про працю України роботу в святковий і неробочий день оплачують у подвійно­му розмірі, згідно із статтею 107 Кодексу законів про працю України.

Якщо робоча зміна є «пере­хідною», тобто починається однієї доби, а закінчується іншої, то робочий час однієї зміни відображають у табелі обліку робочого часу двома частинами: кількість фак­тично відпрацьованих годин за кожну добу окремо. Ро­бочий час, фактично від­працьований у святковий день, потрібно оплатити в подвійному розмірі.

01.06.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання