« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

Як оплатять тимчасову непрацездатність працівнику-суміснику?

Як оплатять тимчасову непрацездатність працівнику-суміснику?

За яким документом призна­чається допомога з тимчасо­вої втрати працездатності працівнику-суміснику?

Частиною 1 статті 31 Закону України «Про загальне обов’язкове державне соці­альне страхування» визна­чено документи, які необ­хідні для призначення мате­ріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою пра­цездатності. Підставою для призначення допомоги з тимчасової непрацездат­ності у разі роботи за су­місництвом є копія листка непрацездатності, засвідче­на підписом керівника та печаткою (за наявності) за основним місцем роботи.

Порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх видачі встановлюються централь­ним органом виконавчої влади, що забезпечує фор­мування державної політи­ки у сфері охорони здоров’я, за погодженням з Фондом соціального стра­хування України.

 

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДОВІДКИ МСЕК І ВИЗНАЧЕННЯ ГРУПИ ІНВАЛІДНОСТІ

Який порядок отриман­ня хворим довідки МСЕК, і які основні відомості містить цей документ?

Д окументом, що засвід­чує групу інвалідності та ступінь втрати пра­цездатності, є довідка медико-соціальної екс­пертної комісії. Довідка потрібна для отримання соціальних виплат, встановлених законом для осіб з ін­валідністю або частковою втратою працездатності без встановлення інвалідності. Медико-соціальну експертизу проводять медико-соці­альні експертні комісії (МСЕК).


МСЕК визначають:

– ступінь обмеження життєді­яльності осіб, які звертаються для встановлення інвалідності, потре­бу в сторонньому нагляді, догляді або допомозі, реабілітації, реабі­літаційний потенціал, групу інва­лідності, причину і час її настан­ня, професію, з якою пов’язане ушкодження здоров’я, а також ступінь втрати професійної пра­цездатності (у відсотках) праців­ників, які одержали ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням ними трудових обов’язків;

– потребу інвалідів у забезпе­ченні їх технічними та іншими за­собами реабілітації, виробами ме­дичного призначення на підставі медичних показань і протипока­зань, а також з урахуванням соці­альних критеріїв;

– потребу інвалідів із стійкою втратою працездатності в медичній та соціальній допомозі, в тому чис­лі в додатковому харчуванні, ліках, спеціальному медичному, постій­ному сторонньому нагляді, догляді або допомозі, побутовому обслуго­вуванні, протезуванні, санаторно- курортному лікуванні, придбанні спеціальних засобів пересування;

– медичні показання на право одержання інвалідами спеціаль­ного автотранспорту.

Також МСЕК повторно оглядає осіб, які оскаржили рішення об­ласних, міських комісій, переві­ряє якість розроблених ними інди­відуальних програм реабілітації, здійснює контроль за повнотою і якістю виконання програми.

Після проходження МСЕК ін­валід або особа, стосовно якої встановлено факт втрати профе­сійної працездатності, отримує довідку МСЕК, а також індивіду­альну програму реабілітації.

У довідці МСЕК зазначаються такі відмості:

– ступінь (у відсотках) втрати працездатності;

– встановлена група інвалід­ності;

– причинний зв’язок інвалід­ності або втрати працездатності

У разі незгоди з рішенням МСЕК хворий або особа з інвалідністю має право подати протягом місяця піс­ля одержання висновку комісії (ви­сновок комісії відображенний у до­відці) письмову заяву до:

– обласної, центральних місь­ких комісій;

– комісії, в якій він проходив огляд,

– відповідного управління охо­рони здоров’я (управління охоро­ни здоров’я міста, управління охо­рони здоров’я обласної державної адміністрації).

МСЕК, що проводила огляд, або управління охорони здоров’я надсилає у 3-денний строк після надходження відповідного запи­ту всі наявні документи на роз­гляд обласної, центральної місь­кої комісії, яка протягом місяця з дня подання зазначених доку­ментів проводить повторний огляд заявника і ухвалює відпо­відне рішення.

Рішення обласної, центральної міської комісії може бути оскар­жене до МОЗ України.

Рішення комісії може бути оскаржене в суді в установленому законодавством порядку. У разі судового оскарження необхідно звертатись до місцевого загально­го суду (районний, міський, ра­йонний у місті, міськрайонний суд) із позовом до МСЕК.

 

РОЗМІР ОДНОРАЗОВОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ВИРОБНИЧІЙ ТРАВМІ

Який розмір одноразової до­помоги виплачується потерпі­лому в разі ушкодження здоров’я на виробництві?

У разі стійкої втрати про­фесійної працездат­ності, встановленої Медико-соціальною експертною комісією, Фонд соціального страхування проводить одноразову страхову виплату потерпілому, розмір якої визначається відповідно до ступе­ня втрати професійної працездат­ності, виходячи з 17 розмірів про­житкового мінімуму для працез­датних осіб, встановленого зако­ном на день настання права по­терпілого на страхову виплату.

У разі, якщо при подальших обсте­женнях МСЕК потерпілому вста­новлено інший, вищий ступінь втрати стійкої професійної працездатності з урахуванням іншої професійної хвороби або іншого каліцтва, пов’язаного з виконанням трудових обов’язків, йому прова­диться одноразова виплата, розмір якої визначається відповідно до відсотка, на який збільшено сту­пінь втрати працездатності, щодо попереднього обстеження МСЕК, виходячи з розрахунку 17 розмірів прожиткового мінімуму для пра­цездатних осіб, встановленого за­коном на день настання права по­терпілого на страхову виплату.

Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров’я наста­ло не лише з вини роботодавця, а й внаслідок порушення потер­пілим нормативних актів про охорону праці, розмір одноразо­вої допомоги зменшується на підставі висновку МСЕК, але не більш як на 50%.

 

ЖІНКИ І ЧОЛОВІКИ МАТИМУТЬ РІВНІ ПРАВА

Уряд затвердив Держав­ну соціальну програ­му забезпечення рівних прав та можливостей жі­нок і чоловіків на пері­од до 2021 року. Реаліза­ція програми сприятиме утвердженню принци­пу рівності жінок і чо­ловіків у пріоритетних сферах соціального та економічного розвитку в Україні, ефективно­му розв’язанню проблем та усуненню диспропор­цій гендерного розвитку з чіткою орієнтацією на права людини.

П рограма враховує рекомен­дації ООН, Ради Європи, Європейського Союзу, ОБСЄ, міжнародних моні­торингових інституцій у галузі прав людини, а також поло­ження міжнародних договорів.

Програмою визначено основні за­вдання, спрямовані на підвищення рівня дотримання принципу забезпе­чення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя українського суспільства. Зокрема, передбачено:

– удосконалення нормативно-пра­вової бази;

– урахування гендерного компо­нента в програмах економічного та соціального розвитку;

– удосконалення механізму прове­дення гендерно-правової експертизи;

– розширення переліку статистич­них показників, диференційованих за статтю;

– зменшення гендерного дисбалан­су у сферах державної служби та управління людськими ресурсами;

– удосконалення механізмів реалі­зації права на захист від дискриміна­ції за ознакою статі;

– внесення гендерної складової до програми реформ.

До реалізації програми, крім орга­нів державної влади і місцевого само­врядування, передбачається залучи­ти міжнародні організації та громад­ські об’єднання, діяльність яких спря­мована на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

27.04.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання