« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО: ВИДИ, ПРАВА УЧАСНИКІВ

ГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО: ВИДИ, ПРАВА УЧАСНИКІВ

Що означає поняття господар­ське товариство і які права ма­ють його учасники?

П оняття господарського товари­ства визначено у статті 113 Ци­вільного кодексу України (ЦКУ). Господарським товариством є юридична особа, статутний (складе­ний) капітал якої поділений на част­ки між учасниками.

Господарські товариства мо­жуть бути створені у формі по­вного товариства, командитно­го товариства, товариства з об­меженою або додатковою від­повідальністю, акціонерного товариства.

Відповідно до статті 114 ЦКУ учасником господарсько­го товариства може бути фізич­на або юридична особа.

Обмеження щодо участі у госпо­дарських товариствах може бути встановлено законом.

Господарське товариство, крім повно­го і командитного товариств, може бути створене однією особою, яка стає його єдиним учасником.

Відповідно до статті 115 ЦКУ госпо­дарське товариство є власником:

– майна, переданого йому учасника­ми товариства у власність як внесок до статутного (складеного) капіталу;

– продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності;

– одержаних доходів;

– іншого майна, набутого на підста­вах, що не заборонені законом.

Внеском до статутного (складено­го) капіталу господарського товари­ства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужу­вані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.

Грошова оцінка внеску учасника господарського товариства здійсню­ється за згодою учасників товариства, а у випадках, встановлених Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяль­ність в Україні», вона підлягає неза­лежній експертній перевірці.

Відповідно до статті 116 ЦКУ учас­ники господарського товариства ма­ють право в порядку, встанов­леному установчим докумен­том товариства та ЗУ «Про гос­подарські товариства»:

– брати участь в управлінні то­вариством у порядку, визначеному в установчому документі, крім ви­падків, встановлених законом;

– брати участь у розподілі прибутку товариства й одержувати його части­ну (дивіденди);

– вийти у встановленому порядку з товариства;

– здійснити відчуження часток у статутному (складеному) капіталі то­вариства, цінних паперів, що засвідчу­ють участь у товаристві, у порядку, встановленому законом;

– одержувати інформацію про ді­яльність товариства у порядку, вста­новленому установчим документом.

Учасники господарського товари­ства можуть також мати інші права, встановлені установчим документом товариства та законом.

 

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОКУМЕНТИ

Якими нормативними документами передбачена процедура зміни прізвища, ім’я та по-батькові ?

В ідповідно до статті 28 ЦКУ фізична особа набуває прав та обов’язків і здійснює їх під своїм ім’ям. Ім’я фізичної особи, яка є громадяни­ном України, складається з прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю націо­нальної меншини, до якої вона належить.

Відповідно до статті 295 ЦКУ фізична особа, яка досягла 16-річного віку, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та/або власне ім’я.

Фізична особа, яка досягла 14-річного віку, має право на зміну по батькові у разі зміни її батьком свого власного імені або виключення відомостей про нього як батька дитини з актового запи­су про її народження.

Прізвище, власне ім’я та по батькові фі­зичної особи можуть бути змінені у разі її усиновлення, визнання усинов­лення недійсним або його скасування відповідно до закону.

Прізвище фізичної особи може бути змі­нене в разі реєстрації шлюбу, розірван­ня шлюбу або визнання його недійсним.

Державна реєстрація зміни імені про­водиться відповідним органом держав­ної реєстрації актів цивільного стану за заявою фізичної особи, яка досягла віку, встановленого законом, за місцем її проживання. Згідно з абзацом дев’ятим пункту 12 Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власно­го імені, по батькові) фізичної особи, за­твердженого постановою Кабінету Мі­ністрів України від 11 липня 2007 року № 915, після державної реєстрації зміни імені в паспорті громадянина України робиться відмітка про те, що паспорт підлягає обміну протягом місяця. І тільки після обміну паспорта праців­ник відділу кадрів вносить зміни до об­лікових кадрових документів:

– подання працівником заяви про зміну даних;

– оформлення наказу;

– внесення змін до трудової книжки;

– внесення змін до особової картки пра­цівника;

– внесення змін до інших документів.

06.04.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання