« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ПРО ОКРЕМІ ПОДАТКОВІ НОВОВВЕДЕННЯ У 2018 РОЦІ

ПРО ОКРЕМІ ПОДАТКОВІ НОВОВВЕДЕННЯ У 2018 РОЦІ

З 01.01.2018 набрали чинності норми Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансова­ності бюджетних надходжень в 2018 році» від 07.12.2017 № 2245-VIII.

Які основні зміни внесено до Податкового кодексу (ПКУ) цим Законом?

Звільнення від оподаткування путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, наданих роботодавцем

Починаючи з 1 січня 2018 року звільне­но від оподаткування вартість путівки на відпочинок, оздоровлення та лікуван­ня, в тому числі на реабілітацію інвалі­дів, на території України платника по­датку та/або членів його сім’ї першого ступеня споріднення, яка надана робото­давцем – платником податку на прибу­ток підприємств безоплатно або зі зниж­кою (у розмірі такої знижки) раз на ка­лендарний рік, за умови, якщо вартість путівки (розмір знижки) не перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року (пп. 165.1.35 ПКУ доповне­но абзацом 2).

Слід звернути увагу на умови, за яких така пільга застосовується:

– відпочинок, оздоровлення та ліку­вання здійснюється на території України;

– путівка надається роботодавцем – платником податку на прибуток підприємств, тобто працівники бю­джетної сфери, неприбуткових організа­цій, працюючі у підприємців - єдинників такої пільги не отримають;

– вартість путівки становить не біль­ше 18 615 грн у 2018 році, навіть якщо розмір мінімальної зарплати зросте про­тягом року, ця сума не зміниться;

– путівка надається працівнику та/ або членам його сім’ї першого ступе­ня споріднення, до яких, згідно пп. 14.1.263 ПКУ, належать батьки, чоло­вік або дружина, діти платника податку, в тому числі усиновлені;

– путівка надається вперше у цьому році, вартість наступної путівки, нада­ної протягом календарного року, оподат­ковується як додаткове благо.

Одночасно внесено зміни і до порядку обрахування податку на прибуток під­приємств. Підпункт 140.5.10 ПКУ допо­внено нормою щодо збільшення фінан­сового результату до оподаткування на суму повної або часткової компенса­ції раз на календарний рік вартості путі­вок на відпочинок, оздоровлення та ліку­вання. Тобто на суму наданої своєму працівникові пільгової путівки робото­давець збільшить об’єкт обкладення по­датком на прибуток.

Нагадаємо, що згідно пп. 140.5.9 ПКУ кошти, які роботодавець перераховує профспілковим організаціям на куль­турно - масову, фізкультурну і оздоровчу роботу відповідно до колективного дого­вору (у розмірі, що не перевищує 4% опо­датковуваного прибутку попереднього звітного року) не збільшують для під­приємства оподатковуваний фінансо­вий результат.

Крім того, відповідно до абзацу 1 пп. 165.1.35 ПКУ не оподатковується податком на доходи фізичних осіб повна вартість путівок на відпочинок, оздоров­лення та лікування, у тому числі на реа­білітацію інвалідів, на території Украї­ни платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі та­кої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку – члена такої профе­сійної спілки.

Податок від продажу нерухомого майна

Одне з нововведень ПКУ – створення Єдиної бази даних звітів про оцінку не­рухомого майна з метою запобігання за­ниженню бази оподаткування/оціночної вартості при продажу нерухомого май­на. Згідно змін до п. 172.3 ПКУ дохід фізособи від продажу об’єкта нерухомості визначається виходячи із ціни, зазначе­ної в договорі купівлі - продажу, але не нижче оціночної вартості цього об’єкта, розрахованої органом, уповно­важеним здійснювати таку оцінку відпо­відно до закону, та зареєстрованої в єдиній базі даних звітів про оцінку.

За результатами реєстрації звіту про оцінку нерухомого майна йому присво­юється унікальний реєстраційний но­мер. Звіт про оцінку, не зареєстрова­ний у єдиній базі даних звітів про оцін­ку, без присвоєного унікального номера є недійсним.

Нотаріус під час посвідчення догово­рів купівлі - продажу нерухомого майна перевірятиме реєстрацію такого звіту в єдиній базі даних звітів про оцінку та наявність присвоєного йому унікаль­ного номера. У разі відсутності тако­го номера нотаріус не зможе посвідчи­ти договір.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Законом встановлено, що якщо подат­ковий орган у визначений ПКУ строк не направив фізичній особі повідомлення-рішення на сплату податку на нерухоме майно, така фізична особа звільняєть­ся від відповідальності за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання. Згідно пп. 266.7.2 ПКУ податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізи­ти надсилаються органами податкової служби платни­кам за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухо­мості до 1 липня звітного року.

Крім того, встановлено, що податкове зобов’язання з цього податку може бути нараховане тільки за попе­редні 3 роки (1095 днів).

Земельний податок

Згідно нововведенням центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та мит­ну політику, зобов’язаний до 15 липня п. р. розміщувати на своєму веб - сайті зве­дену інформацію про розмір та дату встановлення ставок місцевих по­датків та зборів, а також інформацію про нормативну грошову оцінку (НГО) земельних ділянок на відповід­них територіях.

До 1 лютого 2018 року центральний ор­ган виконавчої влади, що реалізує дер­жавну політику у сфері земельних від­носин, має направити в електронній фор­мі інформацію про нормативну грошо­ву оцінку (НГО) земельних ділянок, яка проведена станом на зазначену дату, до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та мит­ну політику, який систематизує таку ін­формацію та розміщує її на своєму офі­ційному веб-сайті.

Встановлено, що якщо податковий ор­ган не направив фізичній особі повідо­млення-рішення на сплату земельного податку у строки, встановлені відповід­ними нормами податкового Кодексу, така фізична особа звільняється від від­повідальності за несвоєчасну сплату по­даткового зобов’язання. Нагадаємо, що згідно пп. 287.2, 287.5 ПКУ нарахування податку проводиться контролюючими органами за місцем знаходження зе­мельної ділянки щороку до 1 травня, а податок фізичними особами сплачуєть­ся протягом 60 днів з дня вручення по­даткового повідомлення - рішення.

З 1 січня п. р. скасовано обмеження за­стосування пільги до однієї ділянки із сплати земельного податку фізичним особам: відтепер звільнення від спла­ти за земельні ділянки для пільговиків, визначених у п. 281.1 ПКУ (пенсіонери, ветера­ни, чорнобильці, особи з інва­лідністю тощо), поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використан­ня в межах граничних норм (п. 281.2 ПКУ):

– для ведення особистого се­лянського господарства – у роз­мірі не більш як 2 гектари;

– для будівництва та обслуго­вування житлового будинку, гос­подарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;

– для індивідуального дачного будівни­цтва – не більш як 0,10 гектара;

– для будівництва індивідуальних га­ражів – не більш як 0,01 гектара;

– для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

Податок на прибуток підприємств

Законом звільняються від оподатку­вання кошти, направлені на допомогу суб’єктам сфери фізичної культури і спорту, а саме дитячо - юнацьким спор­тивним школам, центрам олімпійської підготовки, школам вищої спортивної майстерності, центрам фізичної культу­ри і спорту інвалідів, спортивним феде­раціям з олімпійських видів спорту, що є неприбутковими організаціями, внесе­ними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, у розмірі до 8% від опо­датковуваного прибутку попереднього року (пп. 140.5.14 ст. 140).

Податок на додану вартість

Поширено пільгову ставку ПДВ 7% на постачання на митній території Укра­їни та ввезення на митну територію України всіх медичних виробів, які вне­сені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призна­чення або відповідають вимогам відпо­відних технічних регламентів, що під­

31.01.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання