« на головну 24.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ЗАХИСТ ПРАВ У ПРОЦЕСІ ПРАЦІ

ЗАХИСТ ПРАВ У ПРОЦЕСІ ПРАЦІ

Які переваги можна запропонувати для мотива­ції профспілкового членства?

В ідповідно до статті 36 Конституції України гро­мадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економіч­них прав та інтересів. Професій­ні спілки є громадськими орга­нізаціями, що об’єднують грома­дян, пов’язаних спільними ін­тересами за родом їх професій­ної діяльності.

Мотивуючи працівника до вступу у профорганізацію, слід звернути його увагу на головне – участь у профспілці надає більше можливостей щодо за­хисту прав у процесі праці.

У профспілок чи не найбіль­ше прав серед інших об’єднань громадян. Держава визнає проф­спілки повноважними представ­никами працівників і захисни­ками їхніх трудових, соціально- економічних прав та інтересів. Права профспілок визначені та гарантуються Конституцією України, міжнародними акта­ми, ратифікованими Україною, Кодексом законів про працю України, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», іншими нормативно-правовими актами України, а також статутами профспілок, які, зокрема, визна­чають їх функції. Серед них – представницька, захисна, контрольна, соціально-економічна, гуманітарна, міжнародна.

Згідно із ст. 22 ЗУ «Про профе­сійні спілки, їх права та гарантії діяльності» профспілки мають повноваження в частині забез­печення захисту працівників від безробіття та його наслідків. Зокрема, в разі, якщо роботода­вець планує звільнення праців­ників з причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру або в зв’язку з ліквідацією, реорга­нізацією, зміною форми влас­ності підприємства, установи, організації, він повинен завчас­но, не пізніш як за 3 місяці до планованих звільнень нада­ти первинним профоргані­заціям інформацію щодо цих заходів, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії пра­цівників, яких це може сто­суватися, про терміни про­ведення звільнень, а також провести консультації з проф­спілками про заходи щодо запо­бігання звільненням чи зведен­ня їх кількості до мінімуму, або пом’якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень.

Згідно із ст. 43 КЗпПУ розі­рвання з працівником, який є членом профспілки, трудового договору з ініціативи робото­давця здійснюється за попере­дньою згодою профспілкового комітету. А це означає, що та­кий працівник може розрахову­вати на захист від незаконного звільнення.

Профспілки мають право вносити пропозиції державним органам, органам місцевого са­моврядування, роботодавцям, їх об’єднанням про перенесення термінів, тимчасове припинен­ня або скасування заходів, пов’язаних з вивільненням пра­цівників, які є обов’язковими для розгляду.

Крім того, профспілка може захистити інтереси працівників – членів профспілки шляхом здійснення громадського контролю з питань щодо:

– виконання колективного договору, який містить, зокре­ма, питання трудових відносин, оплати й умов праці, форм і сис­тем оплати праці, норм праці, розцінок, тарифної сітки, схеми посадових окладів, умов запро­вадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та ін­ших заохочувальних, компенса­ційних і гарантійних виплат;

– дотримання роботодавцем умов трудового договору члена профспілки;

– виплати роботодавцем своєчасно і в повному розмі­рі зарплати;

– додержання на підпри­ємстві законодавства про працю й охорону праці;

– створення безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих і сані­тарно-побутових умов;

– забезпечення спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту;

– проведення незалежної екс­пертизи умов праці та розсліду­вання причин нещасного випад­ку на виробництві.

Членам профспілки, у разі необхідності, забезпечується на­дання безоплатної правової до­помоги і представництво інтересів при розгляді трудових спо­рів у комісіях по трудових спо­рах і судових органах.

У разі виявлення порушення прав членів профспілки проф­спілкові органи мають право вносити роботодавцю, органам виконавчої влади й органам міс­цевого самоврядування подання про їх усунення, які є обов’язковими для розгляду, а також отримувати аргументовану, в місячний термін, відповідь.

 

ЯК ПОНОВИТИСЯ У ПРОФСПІЛКОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ?

Чи є поновлення на роботі судом працівника підставою для понов­лення членства у профспілковій організації?

В ідповідно до ст. 14 ЗУ «Про профе­сійні спілки, їх права та гарантії діяльності» умови прийняття в члени профспілки та вибуття з неї, порядок та підстави виключення з членів профспілки регулюються виключно стату­том профспілки.

Згідно із ст. 7 ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» членами профспілок можуть бути особи, які працю­ють на підприємстві, в установі або орга­нізації незалежно від форм власності і ви­дів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, а також особи, які забезпечують себе роботою са­мостійно, особи, які навчаються в на­вчальному закладі.

Громадяни України вільно обирають профспілку, до якої вони бажають вступи­ти. Підставою для вступу є заява громадя­нина (працівника), подана в первинну ор­ганізацію профспілки.

Статутом (положенням) профспілки може бути передбачено членство у профспілці осіб, які звільнилися з роботи чи служби у зв’язку з виходом на пенсію або тимчасово не працюють. Можливе також збереження профспілкового членства за особами, які не згодні із звільненням і відстоюють свої права в судових органах.

Коли ж у статуті (положенні) при звіль­ненні працівника – члена профспілки збе­реження членства не передбачається, то такий працівник при його звільненні в установленому порядку вибуває із проф­спілки та знімається з профспілкового об­ліку. При поновленні на роботі та в разі ба­жання стати членом профспілки такому працівнику необхідно подати відповідну заяву до первинної профорганізації, що діє на підприємстві, а також заяву до робо­тодавця про забезпечення відрахування із заробітної плати профспілкових внесків у порядку та розмірі, передбаченому стату­том (положенням) профспілки.

 

РОБОТОДАВЦЯМ НЕ ПІДЗВІТНІ

Чи зобов’язана первинна профорганізація надавати адміністрації підприєм­ства відомості про загальну кількість і склад членів організації, а також доку­менти про створення профкому?

В ідповідно до ст. 14 ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 № 1045-ХІУ (Закон про профспілки) профспіл­ки діють відповідно до законодавства та сво­їх статутів.

Згідно із ст. 2 Конвенції МОП про свободу асоціації та захист права на організацію № 87 (яка ратифікова­на і є частиною законодавства України) працівники без будь-якої різниці мають право створювати на свій вибір організації без попереднього на те дозво­лу, а також право вступати в такі організації з єди­ною умовою підлягати статутам цих останніх.

У ст. 3 зазначеної Конвенції визначено, що організа­ції працівників мають право опрацьовувати свої ста­тути і адміністративні регламенти, вільно обирати своїх представників, організовувати свій апарат і свою діяльність та формулювати свою програму дій.

Ст. 2 Конвенції МОП про застосування принципів права на організацію і ведення колективних перего­ворів № 98 також передбачено, що організації трудів­ників і підприємців мають належний захист проти будь-яких актів втручання з боку один одного чи з боку їхніх агентів або членів у створення й діяль­ність організацій і керування ними.

Відповідно до ст. 2 Закону про профспілки професій­ні спілки створюються з метою здійснення представ­ництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. Діяльність профспілок будується на принципах законності та гласності. Інформація щодо їх статутних і програм­них документів є загальнодоступною.

Згідно із ст. 246 Кодексу законів про працю України та ст. 37 Закону про профспілки первинні профорга­нізації на підприємствах, в установах, організаціях та їх структурних підрозділах представляють інтереси своїх членів і захищають їхні трудові, соціаль­но-економічні права та інтереси. Свої повноваження вони здійснюють через утворені відповідно до стату­ту (положення) виборні органи (як правило, проф­спілкові комітети), а в організаціях, де виборні орга­ни не утворюються, – через профспілкового пред­ставника, уповноваженого згідно із статутом на представництво інтересів членів професійної спіл­ки, який діє в межах прав, наданих Законом про профспілки та статутом професійної спілки.

Ст. 16 Закону про профспілки визначено, що первинні профорганізації мають письмово повідомляти робото­давців про належність до певної профспілки, на підста­ві статуту якої вони діють. Закон не містить обов’язку первинних профорганізацій щодо надання роботодав­цю відомостей про загальну кількість і склад членів ор­ганізації, а також документів про створення профкому.

Відповідно до ст. 12 зазначеного Закону профспілки (організації профспілок) не залежні від роботодав­ців, їм не підзвітні і не підконтрольні. Втручання ро­ботодавців у статутну діяльність профспілок, їх ор­ганізацій та об’єднань забороняється.

Отже, роботодавець не вправі вимагати від первинної профорганізації інформацію про склад та її чисель­ність, а також документи про створення профкому.

Разом із тим, з метою забезпечення належного захисту прав членів профспілки, а також працівників, обраних до складу виборних профспілкових органів, дотриман­ня гарантій для здійснення ними відповідних повнова­жень, передбачених Законом про профспілки, профком може надавати адміністрації підприємства відповідну інформацію про членів профспілки та свій склад.

Про належність працівника до профспілкової орга­нізації роботодавець може також дізнатися з його за­яви про забезпечення відрахування із зарплати профспілкових внесків.

31.12.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання