« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

СУДОВИЙ ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ: ПРАВА ПРОФСПІЛОК

СУДОВИЙ ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ: ПРАВА ПРОФСПІЛОК

Чи матимуть право профспілки, їх об’єднання представляти інтереси членів профспілок в суді у трудових спорах після змін у законодавстві у зв’язку із судовою реформою?

З аконом України «Про внесен­ня змін до Конституції Укра­їни (щодо правосуддя)», який набрав чинності 30 ве­ресня 2016 року, запроваджено про­фесійну правничу допомогу. Так, відповідно до ч. 1 ст. 131-2 Конститу­ції України для надання професій­ної правничої допомоги в Україні діє адвокатура. При цьому ч. 3 цієї статті передбачено, що виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення.

Разом із тим, ч. 4 ст. 131-2 Консти­туції України встановлено, що зако­ном можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у трудо­вих спорах, спорах щодо захисту со­ціальних прав, щодо виборів і рефе­рендумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва ма­лолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатни­ми чи дієздатність яких обмежена.

Слід зазначити, що згідно з абза­цом 1 пп. 11 п. 16-1 Перехідних поло­жень із дня набрання чинності пред­ставництво відповідно до ст. 131-2 цієї Конституції виключно адвока­тами у Верховному Суді та судах ка­саційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної інстанції – з 1 січня 2018 року; у судах першої інстанції – з 1 січня 2019 року.

Реформування судової гілки вла­ди продовжилося прийняттям 3 жов­тня 2017 року ЗУ «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного проце­суального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих ак­тів» № 2147-VIII, що набирає чиннос­ті 15.12.2017, крім окремих поло­жень, які вводяться в дію з ура­хуванням визначених у Прикін­цевих положеннях дат та на­станням визначених у Перехід­них положеннях особливостей.

Частиною 2 ст. 16 Господар­ського процесуального кодексу України, ч. 2 ст. 15 Цивільного про­цесуального кодексу України, ч. 2 ст. 16 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що представництво у суді як вид правничої допомоги здійснюється виключно адвокатом (професійна правнича допомога), крім випад­ків, встановлених законом.

Таким законом, зокрема, є За­кон України «Про професійні спіл­ки, їх права та гарантії діяльнос­ті», в якому у ч. 3, 4 ст. 19 та ч. 1 ст. 26 зазначено, що профспілки, їх об’єднання мають право представ­ляти інтереси своїх членів при ре­алізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також міжнародних судових установ.

Слід також зазначити, що згід­но із ст. 59 Конституції України ко­жен є вільним у виборі захисника своїх прав.

Закріпивши право будь-якої фі­зичної особи на правову допомогу, цей конституційний припис за своїм змістом є загальним і стосується не лише підозрюваного, обвинувачено­го чи підсудного, а й інших фізич­них осіб, яким гарантується право вільного вибору захисника з метою захисту своїх прав та законних ін­тересів, що виникають із цивільних, трудових, сімейних, адміністратив­них та інших правовідносин, а не тільки з кримінальних. Право на за­хист, зокрема, може бути реалізова­не фізичною особою у цивільному, арбітражному, адміністративно­му та кримінальному судочин­стві. Про це зазначено у Рішенні Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Солда­това Геннадія Івановича щодо офі­ційного тлумачення положень ст. 59 Конституції України, ст. 44 Кримі­нально-процесуального кодексу України, ст. 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушен­ня (справа про право вільного вибо­ру захисника) від 16 листопада 2000 року по справі № 1-17/2000 №13- рп/2000.

Враховуючи зазначене, після змін у законодавстві у зв’язку із судовою реформою профспілки, об’єднання профспілок як сьогодні, так і згодом мають і матимуть право представля­ти інтереси членів профспілок в суді у трудових спорах та спорах щодо за­хисту соціальних прав.

Щодо інших спорів, то з 1 січня 2019 року при їх розгляді у судах першої інстанції членам профспі­лок необхідно буде звертатися виключно до адвокатів.

 

ХТО МАЄ ПРОВОДИТИ «ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ» ДІЯЛЬНОСТІ ФПУ?

Чи мають право партії чи громадські організації порушувати в засобах масової інформації питання про проведення «інвентаризації» діяльності Федерації профспілок України?


П артії та громадські організації не вправі у будь-який спосіб пору­шувати зазначене питання, оскільки згідно із ст. 12 ЗУ «Про про­фесійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (Закон про проф­спілки) професійні спілки, їх об’єднання у своїй діяльності неза­лежні від державних органів та органів місцевого самоврядування, робо­тодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвіт­ні і не підконтрольні.

Діяльність профспілок та їх об’єднань в Україні регулюється Конституці­єю України, нормами міжнародного права, Кодексом законів про працю України, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії ді­яльності», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповід­но до них, та відповідними статутами.

Згідно із ст. 15 Закону про профспілки порядок здійснення контролю за ді­яльністю об’єднання профспілок, порядок і терміни звітності його вибор­них органів перед профспілками, які створили це об’єднання, визнача­ються його статутом.

Федерація профспілок України (ФПУ) є всеукраїнським добровільним об’єднанням всеукраїнських профспілок та профоб’єднань Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя.

Відповідно до ст. 52 Статуту ФПУ контроль за виконанням рішень виборних органів ФПУ, проведення документальних ревізій фінан­сово-господарської діяльності виборних органів ФПУ, а також ство­рених нею юридичних осіб, здійснення контролю за виконанням бю­джету ФПУ, виділених асигнувань для виконання цільових програм, повнотою відрахувань від членських внесків членських організацій до ФПУ, використанням профспілкової власності, майна, збережен­ня грошових і матеріальних цінностей, достовірністю бухгалтер­ського обліку, фінансової і статистичної звітності, веденням діло­водства, фінансовою і штатною дисципліною, реалізацією критич­них зауважень і пропозицій, висловлених делегатами З’їзду, здій­снюється Контрольно-ревізійною комісією ФПУ. Зазначена комісія обирається З’їздом і підзвітна йому.

 


ПОДВІЙНЕ ЧЛЕНСТВО У ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Чи може громадянин бути одночасно членом декількох профспілок?

З гідно зі ст. 36 Конституції України гро­мадяни України мають право на свободу об’єднання у громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соці­альних, культурних та інших інтересів.

Тому обрати, до якої саме громадської органі­зації, у тому числі профспілки, для реалізації своїх прав та інтересів, повинен особисто гро­мадянин України. Однак, мають місце випад­ки, коли громадянин перебуває членом різних профспілок одночасно. Продовжуючи перебу­вати в членстві однієї профспілки, вступає до новоствореної або іншої профспілки.

Статтею 7 ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» подвійне членство не забороняється, водночас передбачається, що для таких випадків самі профспілки можуть визначити в своїх статутах обмеження, в тому числі і відповідальність за порушення норми статуту, яка забороняє подвійне членство.

Так, у статуті може бути передбачено норму щодо виключення з профспілки особи, яка про­тягом визначеного у статуті часу не припини­ла членство в іншій профспілці.

 

ГАРАНТІЇ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ, ОБРАНИХ ДО ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІВ

Мене обрано до складу профспілко­вого комітету. Маю постійні конфлік­ти з безпосереднім керівником, який відмовляється відпускати мене для виконання громадських обов’язків. Як можна забезпечити моє право як члена профкому на вільний від ро­боти час для їх виконання?

В ідповідно до ст. 41 ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльнос­ті», ч. 6 ст. 252 КЗпП України членам ви­борних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов’язків, надається на умовах, передбачених колективним договором чи угодою, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов’язків в ін­тересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових орга­нів, але не менш як 2 години на тиждень.

Разом з тим зазначені члени виборних проф­спілкових органів як працівники зобов’язані додержуватися трудової і технологічної дис­ципліни, працювати чесно і сумлінно, своє­часно і точно виконувати розпорядження ро­ботодавця.

Для забезпечення додержання на підприємстві, в установі, організації законодавства, умов кол­договору та трудової дисципліни доцільно ви­значити відповідний порядок надання членам профкому вільного від роботи часу для вико­нання громадських обов’язків. Такий порядок має готуватися за участю виборного профспіл­кового органу, затверджуватися окремим нака­зом (розпорядженням) роботодавця, включати­ся як додаток до колдоговору. Він дозволить членам профкому повною мірою реалізувати своє право на вільний від роботи час для вико­нання громадських обов’язків і запобігти кон­фліктним ситуаціям.

17.12.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання