« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРВИНОК НА ПІДПРИЄМСТВІ, В УСТАНОВІ, ОРГАНІЗАЦІЇ

ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРВИНОК НА ПІДПРИЄМСТВІ, В УСТАНОВІ, ОРГАНІЗАЦІЇ

Які повноваження мають первинні профспілкові орга­нізації на підприємстві, в установі, організації? Які функції вони виконують у вирішенні питань соціально- економічного захисту прав працівників?

П овноваження виборного орга­ну первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації визначе­но в статті 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гаран­тії діяльності».

Виборний орган первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі або організації:


– укладає та контролює ви­конання колективного догово­ру, звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимо­гою до відповідних органів про притягнення до відповідальнос­ті посадових осіб за невиконання умов колективного договору;

– разом з роботодавцем вирішує питання запровадження, перегляду та змін норм праці;

– разом з роботодавцем вирішує пи­тання оплати праці працівників під­приємства, форм і систем оплати пра­ці, розцінок, тарифних сіток, схем по­садових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат;

– разом з роботодавцем вирішує пи­тання робочого часу і часу відпочин­ку, погоджує графіки змінності та на­дання відпусток, запровадження під­сумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних ро­біт, робіт у вихідні дні тощо;

– разом з роботодавцем вирішує пи­тання соціального розвитку підпри­ємства, поліпшення умов праці, мате­ріально-побутового, медичного обслу­говування працівників;

– бере участь у вирішенні соціаль­но-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг;

– бере участь у розробці правил вну­трішнього трудового розпорядку під­приємства, установи або організації;

– представляє інтереси працівни­ків за їхнім дорученням при розгляді трудових індивідуальних спорів та в колективному трудовому спорі, спри­яє його вирішенню;

– приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий до­говір (контракт) з керівником підпри­ємства, установи, організації, якщо він порушує цей Закон, законодавство про працю, ухиляється від участі у пе­реговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не виконує зобов’язань за колективним догово­ром, допускає інші порушення зако­нодавства про колективні договори;

– надає згоду або відмовляє у на­данні згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з працівником, який є членом діючої на підприємстві, в установі, організації профспілки, у випадках, передбаче­них законом;

– бере участь у розслідуванні не­щасних випадків, професійних захво­рювань і аварій, роботі комісії з пи­тань охорони праці;

– здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законо­давства про працю та про охорону праці, за забезпеченням на підприєм­стві, в установі або організації безпеч­них та нешкідливих умов праці, ви­робничої санітарії, правильним засто­суванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків;

– здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їхніх сімей;

– здійснює контроль за надан­ням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працюва­ли на підприємстві, в установі або організації, права користування нарівні з його працівниками наяв­ними можливостями щодо медично­го обслуговування, забезпечення жит­лом, путівками до оздоровчих і профі­лактичних закладів та іншими соціаль­ними послугами і пільгами згідно із статутом підприємства, установи або організації та колективним договором;

– представляє інтереси застрахова­них осіб у комісії із соціального стра­хування, направляє працівників на умовах, передбачених колективним договором або угодою, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочин­ку, туристичних комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряє орга­нізацію медичного обслуговування працівників та членів їхніх сімей;

– разом з роботодавцем відповідно до колективного договору визначає розмір коштів, що будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію, утри­мання житла, здійснює облік грома­дян, які потребують поліпшення жит­лових умов, розподіляє у встановле­ному законодавством порядку жилу площу в будинках, збудованих за ко­шти або за участю підприємства, установи, організації, а також ту жилу площу, яка надається робото­давцеві у розпорядження в інших бу­динках, контролює житлово-побутове обслуговування працівників;

– представляє інтереси працівників підприємства-боржника у ході проце­дури банкрутства.

Виборні органи профспілкової ор­ганізації, що діють на підприємстві, в установі або організації, мають та­кож інші права, передбачені законо­давством України.

 

СТАТУС БЕЗРОБІТНОГО

Які документи, окрім трудової книжки, підтверджують, що особа не працює?

П ідтвердженням припинення діяльності, пов’язаної з отриманням доходу, що є ба­зою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, можуть бути індивідуальні відо­мості про застраховану особу, які надає відділ персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України, а також інформація про відсутність дер­жавної реєстрації фізичної особи – підприємця за даними, наявними в органі, що призначає пенсію.

 

ГАРАНТІЇ ДЛЯ ПОТЕРПІЛОГО ПРАЦІВНИКА

Які соціальні гарантії зберігаються за потерпілим працівником, тимча­сово переведеним на легшу, нижче оплачувану роботу?

В ідповідно до ч. 1 ст. 39 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соці­альне страхування» від 23.09.1999 № 1105- XIV за потерпілим, тимчасово переведе­ним на легшу, нижче оплачувану роботу, збері­гається його середньомісячний заробіток на строк, визначений лікарсько-консультативною комісією (ЛКК), або до встановлення стійкої втрати професійної працездатності.

Стійкою втратою професійної працездатності вважається будь-яка втрата професійної пра­цездатності, визначена медико-соціальною експертною комісією (МСЕК).

Потребу перевести потерпілого на іншу робо­ту, її тривалість і характер установлює ЛКК або МСЕК.

За згодою потерпілого роботодавець зобов’язаний надати йому рекомендовану ЛКК або МСЕК роботу, якщо є відповідні вакансії.

Якщо у встановлений ЛКК або МСЕК строк ро­ботодавець не забезпечує потерпілого відпо­відною роботою, ФСС сплачує потерпілому страхову виплату в розмірі його середньомі­сячного заробітку.

 

ДОВІДКУ ПРО ВАГІТНІСТЬ НАДАВАТИ НЕ ПОТРІБНО

Чи має право керівник підприємства при укладенні трудового договору вимагати від працівників довідки про стан сім’ї та від­сутність вагітності у жінок?

В ідповідно до ст. 25 КЗпПУ при укладенні трудового договору забороняється вимага­ти від осіб, які поступають на роботу, відо­мостей про їх партійну і національну при­належність, походження, реєстрацію місця прожи­вання чи перебування та документи, подання яких не передбачено законодавством. Надання довідки про стан сім’ї та про відсутність вагітності у жінок законодавством не передбачено.

19.09.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання