« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ГАРАНТІЇ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ, ОБРАНИХ ДО ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІВ

ГАРАНТІЇ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ, ОБРАНИХ ДО ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІВ

На підприємстві відбулися збо­ри трудового колективу, на яких прийнято рішення про створен­ня первинної профспілкової ор­ганізації. Які права та гарантії матимуть працівники, що ввій­шли до складу виборного профспілкового органу?

В ідповідно до статті 252 Кодексу за­конів про працю України та статті 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяль­ності» працівникам підприємств, установ, організацій, обраним до складу виборних профспілкових органів, гарантуються мож­ливості для здійснення їхніх повноважень.

Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відпо­відальності працівників, які є членами вибор­них профспілкових органів, допускається лише за попередньою згодою виборного проф­спілкового органу, членами якого вони є.

Звільнення членів виборного профспіл­кового органу підприємства, установи, ор­ганізації (у тому числі структурних підроз­ділів), його керівників, профспілкового представника (там, де не обирається вибор­ний орган професійної спілки), крім випад­ків додержання загального порядку, допус­кається за наявності попередньої згоди ви­борного органу, членами якого вони є, а та­кож вищого виборного органу цієї професій­ної спілки (об’єднання професійних спілок).

Звільнення з ініціативи власника або упо­вноваженого ним органу працівників, які оби­ралися до складу профспілкових органів під­приємства, установи, організації, не допуска­ється протягом року після закінчення строку, на який обирався цей склад (крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, ор­ганізації, виявленої невідповідності праців­ника займаній посаді або виконуваній роботі у зв’язку із станом здоров’я, що перешкоджає продовженню да­ної роботи, або вчинення праців­ником дій, за які законом передба­чена можливість звільнення з робо­ти чи служби). Така гарантія не на­дається працівникам у разі дострокового при­пинення повноважень у цих органах у зв’язку з нена­лежним виконанням своїх обов’язків або за власним бажанням, за винятком випад­ків, якщо це пов’язано із станом здоров’я.

Працівникам, звільненим у зв’язку з об­ранням їх до складу виборних профспілко­вих органів, після закінчення строку їх по­вноважень надається попередня робота (по­сада) або, за згодою працівника, інша рівно­цінна робота (посада).

Членам виборних профспілкових орга­нів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов’язків, надається на умовах, передбачених колективним договором, вільний від роботи час із збереженням се­редньої заробітної плати для участі в кон­сультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов’язків в інтересах трудо­вого колективу, а також на час участі в ро­боті виборних профспілкових органів, але не менш як 2 години на тиждень.

На час профспіл­кового навчання працівникам, обра­ним до складу ви­борних профспіл­кових органів під­приємства, устано­ви, організації, нада­ється додаткова від­пустка тривалістю до 6 календарних днів із збере­женням середньої заробітної плати за рахунок власника або уповноваженого ним органу

За працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організа­ції, що діє на підприємстві, в установі, орга­нізації, зберігаються соціальні пільги та за­охочення, встановлені для інших працівни­ків за місцем роботи відповідно до законо­давства. На підприємстві за рахунок його коштів цим працівникам можуть бути на­дані додаткові пільги, якщо це передбачено колективним договором.

Положення цієї статті в частині особли­востей притягнення до дисциплінарної від­повідальності та звільнення не поширюють­ся на прокурорів, поліцейських і працівників Національної поліції, Служби безпеки Укра­їни, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро Укра­їни та органів, що здійснюють контроль за до­держанням податкового законодавства.

 

ЯКЩО СТРОКОВИЙ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ДОБІГАЄ КІНЦЯ…

У працівниці, дизайнера комп’ютерної графіки, закінчується термін дії трудового договору. Чи потрібно їй писати заяву для звільнення?

В ідповідно до пункту 2 статті 36 Кодексу законів про працю України підставою для припинення трудового договору є закінчення його строку. Укладаючи стро­ковий трудовий договір, працівник надає добровільну згоду на його припинення у визначений сторонами в трудо­вому договорі строк. Закінчення строку може припадати і на святковий чи неробочий день.

Отже, працівниця не повинна подавати заяву про звільнення. Підставою для звільнення у зв’язку із закінченням строку трудового договору буде наказ про прийняття її на роботу.

 


ЗА ПСИХОЛОГІЧНЕ НАСИЛЛЯ НА РОБОТІ – ШТРАФ І АРЕШТ

У Верховній Раді України зареєстро­вано проект закону № 7005 від 25.07.2017 «Про внесення змін до де­яких Законів України (щодо запобі­гання мобінгу)».

З аконопроектом пропонується імпле­ментувати європейське законодав­ство та ввести до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про зайнятість населення» та Криміналь­ного кодексу України поняття мобінг, вре­гулювати на законодавчому рівні права та гарантії для працівників, які постраждали від проявів мобінгу на робочому місці, а також передбачити кримінальну відпові­дальність за систематичне застосування елементів мобінгу, наслідком якого є звільнення працівника.

Зокрема, пропонується передбачити, що мо­бінг може бути причиною розірвання трудо­вого договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника. При припи­ненні трудового договору через мобінг пра­цівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного за­робітку. У разі ушкодження здоров’я пра­цівника, причиною якого став мобінг, запо­діяна шкода відшкодовується у розмірі по­несених витрат на лікування та грошової компенсації моральної шкоди, яка відпові­дає розміру заробітної плати працівника за час перебування на лікарняному.

Окрім того, пропонується за систематичне порушення прав працівника, шляхом засто­сування психологічного насилля та інших елементів мобінгу, а також незаконне звіль­нення працівника з роботи з особистих мо­тивів чи у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог Закону України «Про за­сади запобігання і протидії корупції» ін­шою особою, а також інше грубе порушення законодавства про працю, карати штрафом від 2 до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися пев­ною діяльністю на строк до 3 років, або ви­правними роботами на строк до 2 років.

Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері чи особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, караються штрафом від 3 до 5 тис. неоподатковуваних мініму­мів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців.

03.09.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання