« на головну 24.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

Яку відповідальність передба­чено за порушення роботодав­цями законодавства про працю?

В ідповідно до вимог статті 265 Кодексу законів про працю України посадові особи органів державної влади й орга­нів місцевого самоврядування, підпри­ємств, установ та організацій, винні у порушен­ні законодавства про працю, несуть відпові­дальність згідно з чинним законодавством.

Юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

– фактичного допуску працівника до ро­боти без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на не­повний робочий час у разі фактичного вико­нання роботи повний робочий час, установле­ний на підприємстві, та виплати заробітної пла­ти (винагороди) без нарахування та сплати єди­ного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків – у тридця­тикратному розмірі мінімальної заробітної пла­ти, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

– порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за 1 місяць, виплата їх не в повному об­сязі – у трикратному розмірі мінімальної заро­бітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

– недотримання мінімальних державних га­рантій в оплаті праці – у десятикратному розмі­рі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно пору­шення;

– недотримання встановлених законом га­рантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених Закона­ми України «Про війський обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мо­білізацію», – у десятикратному розмірі міні­мальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

– недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні – у три­кратному розмірі мінімальної заробітної пла­ти, встановленої законом на момент виявлен­ня порушення;

– вчинення дій, передбачених абзацом шос­тим цієї частини, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абза­ці другому цієї частини, – у стократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої за­коном на момент виявлення порушення;

– порушення інших вимог трудового зако­нодавства, крім передбачених абзацами 2–7 цієї частини, – у розмірі мінімальної заро­бітної плати.

Штрафи, накладення яких передбачено частиною другою цієї статті, є фінансовими санкціями і не належать до адміністративно- господарських санкцій, визначених главою 27 Господарського кодексу України.

Штрафи, зазначені у частині 2 цієї статті, на­кладаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законо­давства про працю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Штрафи, зазначені в абзаці 2 частини 2 цієї статті, можуть бути накладені центральним ор­ганом виконавчої влади, зазначеним у частині 4 цієї статті, без здійснення заходу державного нагляду (контролю) на підставі рішення суду про оформлення трудових відносин із працівни­ком, який виконував роботу без укладення тру­дового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи по­вний робочий час, установлений на підприєм­стві, в установі, організації.

Виконання постанови центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну полі­тику з питань нагляду та контролю за додержан­ням законодавства про працю, покладається на органи державної виконавчої служби.

Сплата штрафу не звільняє від усунення по­рушень законодавства про працю.

 

ДОПЛАТА ЗА ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКУ-ВІДРЯДНИКУ


Як має виплачуватися доплата за інтенсивність праці працівнику-відряднику?

В ідповідно до статті 97 КЗпПУ оплата праці пра­цівників здійснюється за погодинною, відрядною або іншими системами оплати праці. Оплата може провадити­ся за результатами індивідуаль­них і колективних робіт.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлю­ються підприємствами, устано­вами, організаціями самостійно в колективному договорі з до­триманням норм і гарантій, пе­редбачених законодавством, ге­неральною та галузевими (регіо­нальними) угодами. Якщо ко­лективний договір на підприєм­стві, в установі, організації не укладено, власник або уповнова­жений ним орган зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілко­вої організації (профспілковим представником), що представ­ляє інтереси більшості праців­ників, а в разі його відсутності – з іншим уповноваженим на представництво трудовим ко­лективом органом.

Конкретні розміри тарифних ста­вок (окладів) і відрядних розці­нок робітникам, посадових окла­дів службовцям, а також надба­вок, доплат, премій і винагород встановлюються власником або уповноваженим ним органом з урахуванням вимог, передбаче­них частиною 2 цієї статті.

Власник або уповноважений ним орган чи фізична особа не має права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погір­шують умови, встановлені за­конодавством, угодами, колек­тивними договорами.

Оплата праці працівників здій­снюється в першочерговому по­рядку. Всі інші платежі здій­снюються власником або упо­вноваженим ним органом після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

 

ДЛЯ ВСТУПУ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ МОЛОДЬ МОТИВУВАТИМУТЬ БЕЗКОШТОВНИМ НАВЧАННЯМ ЗА КОРДОНОМ

У Верховній Раді України зареєстро­вано проект закону № 7008 від 28.07.2017 про спонсорування на­вчання державних службовців у ви­щих навчальних закладах світу та га­рантії їх повернення на державну службу після закінчення навчання.

З окрема, в Законі України «Про державну служ­бу» пропонується визначити можливість на­дання стипендії за кошти державного бюдже­ту для осіб, які самостійно вступили на на­вчання у провідні навчальні заклади світу та готові після завершення навчання щонайменше 3 роки пра­цювати на державній чи патронатній службі в Україні.

З огляду на пріоритетні для України напрямки реформ та об’єктивні потреби державної та патронатної служб Кабінет Міністрів України визначатиме перелік спеці­альностей, які підтримуються в рамках стипендіаль­ної програми, та кількість таких стипендій.

Претенденти на стипендії будуть відібрані на конкурс­ній основі відповідно до порядку, затвердженого Кабі­нетом Міністрів України.

З такими особами укладатимуться договір про надан­ня стипендії, де чітко зафіксовано перелік зобов’язань стипендіата, та договір застави майна, який підтвер­джує повернення державі, яка надала кошти на на­вчання стипендіата, витрат у випадку невиконання стипендіатом умов договору про надання стипендії.

Договір про надання стипендії передбачатиме зобов’язання стипендіата успішно завершити курс на­вчання за фахом за кордоном; повернутись до України впродовж 3 місяців після завершення навчання; протя­гом 6 місяців після повернення в Україну працевла­штуватись на державну чи патронатну службу; звіту­вати до відповідного координаційного органу, визначе­ного Урядом, щодо успішного завершення курсу, дати повернення в Україну, успіхів у пошуку роботи на дер­жавній чи патронатній службах, місця та дати вступу на посаду державної чи патронатної служби.

Якщо протягом 6 місяців після повернення в Україну особа не змогла вступити на державну службу будь- якої категорії посад, координаційний орган пропонує їй на вибір дві посади категорії «В». Особа може один раз відмовитися від запропонованих посад.

Вступ на посади категорії «В» для осіб, які навчалися за кордоном за кошти державного бюджету, здійсню­ється без конкурсу.

Автори законопроекту переконані, що навчання у провідних університетах світу може істотно приско­рити процес оновлення державної служби та ініцію­вати необхідні реформи.

 

20.08.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання