« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

КОЛИ ВІДМОВА ВІД РОБОТИ НЕ Є ПОРУШЕННЯМ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

КОЛИ ВІДМОВА ВІД РОБОТИ НЕ Є ПОРУШЕННЯМ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

У яких випадках відмова пра­цівника від роботи не є пору­шенням трудової дисципліни?

Я к інформує Державне управлін­ня з питань праці в Хмельниць­кій області, дисциплінарне стяг­нення покладається на праців­ника за невиконання або неналежне ви­конання ним трудових обов’язків. Дисци­плінарний проступок – це протиправна дія чи бездіяльність працівника, що по­рушує встановлений на підприємстві, в установі, організації внутрішній трудо­вий розпорядок.


Дисциплінарна відповідальність поля­гає у застосуванні до працівника дисци­плінарних стягнень, якими, відповідно до статті 147 Кодексу законів про пра­цю України, можуть бути лише догана чи звільнення.

Законодавством, статутами і поло­женнями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій пра­цівників й інші дисциплінарні стягнення.

Перед тим, як застосувати до праців­ника якесь дисциплінарне стягнення, роботодавцю слід звернути увагу на пев­ні положення трудового законодавства, спрямовані на захист прав працівників і убезпечення їх від дій роботодавця.

Не є порушенням трудової дисциплі­ни відмова працівника від виконання роботи, якщо:

– така робота не передбачена трудо­вим договором – роботодавець не має права вимагати від працівника виконан­ня роботи, не обумовленої трудовим до­говором (ст. 31 КЗпПУ);

– виникла виробнича ситуація, небез­печна для життя чи здоров’я працівника або людей, які його оточують, і навколиш­нього середовища – за таких обставин пра­цівник має право відмовитися від доруче­ної йому роботи (ст. 153 КЗпП України);

– таку роботу відповідно до законо­давства роботодавець не вправі вимага­ти від певних категорій працівників – наприклад, заборонено залучати до ро­біт у нічний час та надурочних робіт ва­гітних, жінок, які мають дітей до 3 років, неповнолітніх працівників (ст. 55, 63 КЗпПУ) тощо.

При притягненні працівника до дис­циплінарної відповідальності робото­давцю слід враховувати, що такий захід стягнення, як звільнення не може бути застосовано за будь-який дисциплінар­ний проступок працівника – це можливо тільки за умови наявності встановлених у статтях 40 та 41 КЗпПУ підстав ро­зірвання трудового договору з іні­ціативи роботодавця, що пов’язані з дисциплінарною відповідальніс­тю працівника.

Накладення дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення є правомірним лише у разі:

– систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього тру­довим договором або правилами вну­трішнього розпорядку, якщо до праців­ника раніше застосовувались заходи дисциплінарного чи громадського стяг­нення (п. 3 ст. 40 КЗпПУ);

– прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше 3 годин протягом робочо­го дня) без поважних причин (п. 4 ст. 40 КЗпПУ);

– появи працівника на роботі в нетве­резому стані, стані наркотичного або токсичного сп’яніння (п. 7 ст. 40 КЗпПУ);

– вчинення працівником за місцем роботи розкрадання майна роботодавця (п. 8 ст. 40 КЗпПУ);

– одноразового грубого порушення трудових обов’язків працівниками, за­значеними у п. 1 ст. 41 Кодексу законів про працю України.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО НОВИЙ ПОРЯДОК ПЕРЕВІРОК ІНСПЕКТОРАМИ ПРАЦІ

Державне управління з питань праці України в листі від 22 червня 2017 року № 6827/1/4-ДП-17 детально роз’яснило порядок проведення перевірок виконавчими органами міських рад.


У листі йдеться про те, що з 1 січня 2017 року прово­дити перевірки у сфері праці та накладати штрафи можуть і органи місце­вого самоврядування. Відповід­ні зміни внесено Законом Украї­ни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6 грудня 2017 року № 1774-VIII до Закону України «Про місцеве са­моврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР.

З метою здійснення контроль­них повноважень Держпраці рекомендує міським радам міст обласного значення чи об’єднаним територіальним громадам забезпечити ство­рення нового або покладення контрольних повноважень на діючий виконавчий орган.

До посадових інструкцій ін­спекторів праці включають­ся, зокрема, такі обов’язки:

– складання у випадках, пе­редбачених законом, прото­колів про адміністративні правопорушення;

– видання в установленому порядку юридичним особам та фізичним особам, які вико­ристовують найману працю, обов’язкових до виконання приписів щодо усунення по­рушень законодавства з пи­тань, які належать до компе­тенції виконавчого органу, та внесення пропозицій щодо накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб;

– накладення в порядку, ви­значеному законодавством, штрафів за порушення законо­давства, повноваження із здій­снення державного контролю за яким віднесені до повнова­жень виконавчого органу;

– здійснення фіксації процесу інспекційного відвідування з використанням засобів аудіо-, фото- та відеотехніки.

 

ПРЕЗИДЕНТ ПІДПИСАВ ЗАКОН ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ ДИТЯЧИХ ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ

Президент Петро Порошенко підписав За­кон України № 2081-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації оздоровлення та відпочин­ку дітей, збереження мережі дитячих оздо­ровчих закладів». Закон було прийнято Вер­ховною Радою України 6 червня 2017 року.

Я к повідомляє прес-служба Глави держави, доку­мент удосконалює правове регулювання забез­печення реалізації прав дітей, передусім соці­ально вразливих категорій, на оздоровлення та відпочинок.

Законом розширюється перелік категорій дітей, які мають право на оздоровлення та відпочинок за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок та фондів, до­бровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел. Також документом уточнюються повноваження державних органів у сфері оздоровлення та відпочинку ді­тей, порядок утворення, реорганізації та ліквідації дитя­чих закладів оздоровлення та відпочинку, встановлюється відповідальність за неподання або подання не в повному обсязі відомостей для внесення до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей.

Реалізація положень Закону посилить контроль за діяль­ністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. До­кумент набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

 

ШТАТНО-ПОСАДОВА КНИГА

Що таке штатно-посадова книга? Хто має вести цей документ і які записи мають до нього вноситися?

Ш татно-посадова книга є робочим обліковим документом кадрової служби підприєм­ства, установи чи організації. З її допомо­гою можна оперативно отримувати потріб­ну інформацію щодо кількості працівників у структур­них підрозділах. Своєчасне заповнення штатно-поса­дової книги забезпечує належний облік кадрів, постій­ний контроль за комплектацією штату, розміщенням кадрів у структурних підрозділах, облік вакантних по­сад, допомагає у складанні службових документів, у тому числі звітності з персоналу, передусім довідок кадрового характеру.

Штатно-посадову книгу складають і ведуть працівники кадрової служби на підставі штатного розпису, затвер­дженого керівником підприємства. На відміну від штатного розпису, в ній зазначається не кількість штат­них одиниць, а які саме посади зайнято.

Книгу зазвичай ділять на розділи, назви яких мають відповідати назвам структурних одиниць, причому розміщують їх у тому ж порядку, в якому вони наведе­ні в штатному розписі.

Якщо до штатного розпису вносяться зміни чи допо­внення, одразу ж мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення до штатно-посадової книги.

29.07.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання