« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

РОБОЧЕ МІСЦЕ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ

РОБОЧЕ МІСЦЕ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ

Чи має право роботодавець офіційно працевлаштувати неповнолітню особу? Якщо так, то якими нормативними актами регулюється порядок надання робочого місця мо­лоді, і як здійснюється опла­та праці таких працівників?

П орядок застосування праці не­повнолітніх визначено стаття­ми 187–200 Кодексу законів про працю України.

Так, неповнолітні, тобто особи, що не досягли 18 років, у трудових правовідно­синах прирівнюються у правах до по­внолітніх, а в питаннях охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких ін­ших умов праці користуються пільга­ми, встановленими законодавством України. Працевлаштування обов’язково здійснюється на підставі письмо­вого трудового договору лише після по­переднього медичного огляду й надалі, до досягнення 21 року, такі особи щоріч­но підлягають обов’язковому медич­ному огляду.

Трудове законодавство не до­пускає прийняття на роботу осіб молодше 16 років. Проте, за згодою одного з батьків або особи, що його замінює, мо­жуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли 15 років.

Для підготовки молоді до продуктивної праці допускаєть­ся прийняття на роботу учнів за­гальноосвітніх шкіл, професійно- технічних і середніх спеціальних на­вчальних закладів для виконання лег­кої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю та не порушує процесу на­вчання, у вільний від навчання час по досягненні ними 14-річного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

На кожному підприємстві, в устано­ві, організації має вестися спеціальний облік працівників, які не досягли 18 ро­ків, із зазначенням дати їх народження.

Забороняється застосування праці осіб молодше 18 років на важких робо­тах і на роботах з шкідливими або не­безпечними умовами праці, а також на підземних роботах.

Забороняється також залучати та­ких осіб до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встанов­лені для них граничні норми, а також до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні.

Для робітників віком до 18 років норми виробітку встановлюються ви­ходячи з норм виробітку для дорослих робітників пропорційно скороченому робочому часу для осіб, що не досягли 18 років.

Для молодих робітників, які прихо­дять на підприємство, в організацію після закінчення загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчаль­них закладів, курсів, а також для тих, що пройшли навчання безпосередньо на виробництві, в передбачених законо­давством випадках і розмірах та на ви­значені ним строки можуть затверджу­ватися знижені норми виробітку. Ці норми затверджуються власником або уповноваженим ним органом за пого­дженням з профспілковим комітетом.

Заробітна плата працівникам мо­лодше 18 років при скороченій трива­лості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як і працівникам відповідних категорій при повній три­валості щоденної роботи.

Праця працівників молодше 18 ро­ків, допущених до відрядних робіт, оплачується за відрядними розцінка­ми, встановленими для дорослих пра­цівників, з доплатою за тарифною ставкою за час, на який тривалість їх щоденної роботи скорочується порів­няно з тривалістю щоденної роботи дорослих працівників.

Оплата праці учнів загальноосвіт­ніх шкіл, професійно-технічних і се­редніх спеціальних навчальних за­кладів, які працюють у вільний від навчання час, провадиться пропо­рційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Підприєм­ства можуть встановлювати учням доплати до заробітної плати.

Щорічні відпустки працівникам ві­ком до 18 років надаються у зручний для них час, відпустки повної тривалос­ті у перший рік роботи надаються за їх заявою до настання 6-місячного термі­ну безперервної роботи на даному під­приємстві, в установі, організації.

Працездатній молоді – громадянам України віком від 15 до 28 років після за­кінчення або припинення навчання у загальноосвітніх, професійних на­вчально-виховних і вищих навчальних закладах, завершення професійної під­готовки і перепідготовки, а також звіль­нення із строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, вій­ськової служби за призовом осіб офі­церського складу або альтернативної (невійськової) служби надається перше робоче місце на строк не менше 2 років.

Батьки, усиновителі і піклувальни­ки неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких по­кладено нагляд і контроль за додер­жанням законодавства про працю, ма­ють право вимагати розірвання трудо­вого договору з неповнолітнім, у тому числі й строкового, коли продовження його чинності загрожує здоров’ю не­повнолітнього або порушує його за­конні інтереси.

 

ДОДАТКОВІ ПІДСТАВИ ДЛЯ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

За яких умов власник може розірвати трудовий договір з окремими категоріями працівників?

В ідповідно до ст. 41 КЗпПУ трудовий договір з ініціативи власника або упо­вноваженого ним органу може бути розірваний, зокрема, у випадках:

1) одноразового грубого порушення трудових обов’язків керівником підприємства, устано­ви, організації всіх форм власності, його за­ступниками, головним бухгалтером підпри­ємства, установи, організації, його заступни­ками, а також службовими особами органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання, і службовими особами центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державного фі­нансового контролю та контролю за цінами;

1-1 винних дій керівника підприємства, уста­нови, організації, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в роз­мірах, нижчих від установленого законом розміру мінімальної зарплати;

2) винних дій працівника, який безпосеред­ньо обслуговує грошові, товарні або культур­ні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір’я до нього з боку власника або уповноваженого ним органу;

3) вчинення працівником, який виконує ви­ховні функції, аморального проступку, не су­місного з продовженням даної роботи;

4) перебування всупереч вимогам ЗУ «Про за­побігання корупції» у прямому підпорядку­ванні в близької особи;

5) припинення повноважень посадових осіб.

Власник або уповноважений ним орган з власної ініціативи зобов’язаний розірвати трудовий договір з посадовою особою в разі повторного порушення нею вимог законодав­ства у сфері ліцензування, з питань видачі до­кументів дозвільного характеру або у сфері надання адміністративних послуг, передба­чених ст. 16610, 16612, 18844 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Розірвання договору у випадках, передбаче­них ч. 1, 2 цієї статті, провадиться з додер­жанням вимог ч. 3 ст. 40, а у випадках, перед­бачених п. 2, 3 ч. 1 цієї статті, також вимог ст. 43 цього Кодексу.

Розірвання договору у випадку, передбаче­ному п. 4 ч. 1 цієї статті, провадиться, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу.

17.07.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання