« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОТОДАВЦЯ ЗА ЗАТРИМКУ РОЗРАХУНКУ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОТОДАВЦЯ ЗА ЗАТРИМКУ РОЗРАХУНКУ

Яка адміністративна відпо­відальність роботодавця за затримку розрахунку при звільненні працівника?

В ідповідно до статті 116 Кодексу законів про працю України при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник у день звільнення не працю­вав, то зазначені суми мають бути ви­плачені не пізніше наступного дня піс­ля пред’явлення звільненим працівни­ком вимоги про розрахунок. Про нара­ховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідоми­ти працівника перед виплатою зазначе­них сум.

У разі спору про розмір сум, належ­них працівникові при звільненні, влас­ник або уповноважений ним орган у будь-якому випадку повинен в зазначе­ний у цій статті строк виплатити не оспорювану ним суму.

Статтею 117 КЗпПУ передбачено, що в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу на­лежних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 КЗпПУ, за відсутності спору про їхній розмір підприємство, установа, органі­зація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час за­тримки по день фактичного розрахунку.

За наявності спору про розміри на­лежних звільненому працівникові сум власник або уповноважений ним орган повинен сплатити зазначене в цій статті відшкодування в тому разі, коли спір ви­рішено на користь працівника. Якщо спір вирішено на користь працівника частково, то розмір відшкодування за час затримки визначає орган, який ви­носить рішення по суті спору.

Порушення вимог вищезазначених статей кваліфікуються за частиною пер­шою статті 41 Кодексу України про адмі­ністративні правопорушення (КУпАП).

Відповідно до статті 9 КУпАП про­типравна дія чи бездіяльність робото­давця, яка посягає на права громадян, надані їм Конституцією України, ви­знається адміністративним правопо­рушенням.

Згідно із статтею 14 КУпАП власник підлягає адміністративній відповідаль­ності за адміністративні правопорушен­ня, пов’язані з недодержанням установ­лених правил у сфері охорони порядку управління, державного та громадсько­го порядку, природи, здоров’я населення та інших правил, забезпечення виконан­ня яких входить до його службових обов’язків.

 

ОПЛАТА НАДУРОЧНОЇ РОБОТИ

Як оплачується надурочна робота працівників у разі підсумованого робочого часу та за погодин­ною, відрядною системами оплати праці?

У листі від 24.04.2017 № 1264/0/101- 17/282 Міністерство соціальної політики України роз’яснює, що оплата роботи в надурочний час відбувається таким чином:

– за погодинною системою оплати праці; – в подвійному розмірі годинної ставки;

– за відрядною системою оплати праці; – доплата у розмірі 100% тарифної ставки працівника відповідної квалі­фікації, оплата праці якого здійсню­ється за погодинною системою, – за всі відпрацьовані надурочні години;

– у разі підсумованого обліку робочого часу оплачуються як надурочні всі го­дини, відпрацьовані понад встановле­ний робочий час в обліковому періоді.

Режим підсумованого обліку робочо­го часу може вводитись на безперерв­но діючих підприємствах, в устано­вах, організаціях, а також на окремих виробництвах, у цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для даної категорії працівників що­денна або щотижнева тривалість ро­бочого часу.

У випадку застосування підсумова­ного обліку робочого часу розпоря­док робочого дня і графіки змінності мають бути побудовані таким чином, щоб робочий час, який зобов’язані відпрацювати працівники за обліко­вий період, встановлений у колектив­ному договорі, відповідав установле­ній законодавством нормі робочих годин, що припадає на цей період.

Годинна ставка для оплати надуроч­ної роботи при обліковому періоді три­валістю рік обчислюється шляхом ді­лення окладу (місячної тарифної став­ки), встановленого працівникові на момент нарахування зазначеної опла­ти (у кінці року), на середньомісячне число годин за обліковий період (рік), яке має обчислюватися з урахуванням норми тривалості робочого часу за рік.

 

УРЯД ЗВІЛЬНИВ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ВІД ОБОВ’ЯЗКОВОГО ВІДПРАЦЮВАННЯ

Кабінет Міністрів України прийняв поста­нову, що остаточно скасувала обов’язкове працевлаштування студентів. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Уряду 31 травня 2017 року.

«О бов’язкове працевлаштування для решти студентів було скасовано ще минулого року, однак саме працевлаштування студентів-медиків за­лишили у зв’язку з позицією профільних установ. Тепер і студенти-медики можуть розпоряджатися собою після випуску та реалізувати своє конститу­ційне право на вільний вибір місця подальшої ро­боти», – пояснила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Рішення було прийнято у зв’язку із змінами в зако­нодавстві. Так, раніше Законом України «Про вне­сення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо працевлаштування випускників» було скасо­вано норми щодо обов’язковості працевлаштуван­ня випускників вищих навчальних закладів.

Раніше студенти, які навчалися за державним за­мовленням, повинні були відпрацювати 3 роки на тому підприємстві, куди їх направив навчальний заклад за розподілом. У випадку, якщо випускник не мав бажання працювати, йому надавалося пра­во відшкодувати гроші за навчання. Відпрацюван­ня контролювалося фінансовою інспекцією.

 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР – РЕГУЛЯТОР ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Чи обов’язково укладати колективний договір на підприємстві, в установі чи організації?

В ідповідно до чинного законодавства колектив­ний договір має бути укладений між членами трудового колективу і керівником для врегу­лювання трудових відносин.

Згідно із статтею 10 Кодексу Законів про працю України колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, тру­дових і соціально-економічних відносин і узгоджен­ня інтересів трудящих, власників та уповноваже­них ними органів.

Колдоговір укладається на підприємствах, в уста­новах, організаціях, незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману пра­цю і мають права юридичної особи.

Документ може укладатися в структурних підрозді­лах підприємства, установи, організації в межах компетенції цих підрозділів.

Колективні договори підлягають повідомній реє­страції місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

10.06.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання