« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ: ДЛЯ КОГО І ЧОМУ

АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ: ДЛЯ КОГО І ЧОМУ

Що таке атестація робо­чих місць і хто має право здійснювати перевірку умов трудового процесу? Яка відповідальність ке­рівника підприємства у разі її непроведення?

А тестація робочих місць за умо­вами праці проводиться на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть не­сприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Головна мета атестації полягає в ре­гулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і праців­никами у галузі реалізації прав на здо­рові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та ком­пенсації за роботу в несприятливих умовах. Крім того, атестація передба­чає виявлення на робочому місці пра­цівника шкідливих і небезпечних ви­робничих факторів, причин їх виник­нення та розроблення заходів щодо поліпшення умов праці і оздоров­лення працівників.

Атестація проводиться згід­но з Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, що затвердже­ний постановою Кабінету Мі­ністрів України від 01.08.1992 № 442 (Порядок № 442) та Мето­дичними рекомендаціями для проведення атестації робочих місць за умовами праці, що за­тверджені постановою Мінпраці і МОЗ від 01.09.1992 № 41.

Відповідно до абзацу 2 пункту 4 По­рядку № 442 відповідальність за своє­часне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприєм­ства, організації.

До проведення атестації можуть залу­чатися проектні та науково-дослідні ор­ганізації, технічні інспекції праці проф­спілок, територіальні органи Держпраці.

Атестація робочих місць передбачає:

– установлення факторів і причин ви­никнення несприятливих умов праці;

– санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці;

– комплексну оцінку факторів ви­робничого середовища та характеру праці на відповідальність їхніх харак­теристик стандартам безпеки праці, бу­дівельним та санітарним нормам і пра­вилам;

– установлення ступеня шкідливості й небезпечності праці та її характеру за гігієнічною класифікацією;

– обґрунтування віднесення робочо­го місця до категорії із шкідливими (особливо шкідливими), важкими (осо­бливо важкими) умовами праці;

– визначення (підтвердження) права працівників на пільгове пенсійне за­безпечення за роботу в несприятливих умовах;

– складання переліку робочих місць, виробництв, професій та посад з піль­говим пенсійним забезпеченням пра­цівників;

– аналіз реалізації технічних і орга­нізаційних заходів, спрямованих на оптимізацію рівня гігієни, характеру та безпеки праці.

Непроведення атестації може загро­жувати адміністративною відповідаль­ністю за статтею 41 Кодексу України про адміністративні порушення. По­рушення терміну проведення атес­тації робочих місць за умовами праці та її порядку тягнуть за со­бою накладення штрафу на по­садових осіб підприємств, уста­нов і організацій незалежно від форми власності та грома­дян – суб’єктів підприємниць­кої діяльності від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян.

У випадку, якщо непроведення атестації призвело до порушення норм охорони праці, до підприємства може бути застосована санкція у вигля­ді призупинення його роботи до усу­нення порушень у сфері охорони праці.

У разі, якщо непроведення атестації мало своїм наслідком заподіяння шко­ди здоров’ю працівнику керівника може бути притягнуто до кримінальної відповідальності за статтею 271 Кримі­нального кодексу України.

 

ТИМЧАСОВЕ ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ІНШУ РОБОТУ


Чи можуть перевести праців­ника на іншу роботу без його згоди, і якщо так, то в яких ви­падках і на який термін?

В ідповідно до статті 33 КЗпПУ тимчасове переведення пра­цівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим дого­вором, допускається лише за його згодою.

Власник або уповноважений ним ор­ган має право перевести працівника строком до 1 місяця на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, якщо вона не протипо­казана працівникові за станом здоров’я, лише для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих ава­рій, а також інших обставин, які став­лять або можуть поставити під загро­зу життя чи нормальні життєві умови людей, з оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою роботою.

У випадках, зазначених у частині 2 цієї статті, забороняється тимчасо­ве переведення на іншу роботу ва­гітних жінок, жінок, які мають ди­тину-інваліда або дитину віком до 6 років, а також осіб віком до 18 років без їхньої згоди.

 

ЗВІЛЬНЕННЯ БЕЗ ЗГОДИ ПРОФСПІЛКИ

У яких випадках можливе розірвання трудо­вого договору з ініціативи роботодавця без погодження з профспілковою організацією?

В ідповідно до статті 43-1 Кодексу законів про працю України розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу без згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представ­ника) допускається у випадках:

– ліквідації підприємства, установи, організації;

– незадовільного результату випробування, обумовле­ного при прийнятті на роботу;

– звільнення з суміщуваної роботи у зв’язку з при­йняттям на роботу іншого працівника, який не є су­місником, а також у зв’язку з обмеженнями на роботу за сумісництвом, передбаченими законодавством;

– поновлення на роботі працівника, який раніше вико­нував цю роботу;

– звільнення працівника, який не є членом первинної профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі, організації;

– звільнення з підприємства, установи, організації, де немає первинної профспілкової організації;

– звільнення керівника підприємства, установи, орга­нізації (філіалу, представництва, відділення та іншо­го відокремленого підрозділу), його заступників, го­ловного бухгалтера підприємства, установи, організа­ції, його заступників, а також службових осіб органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання, і службових осіб центральних органів виконавчої вла­ди, що реалізують державну політику у сферах дер­жавного фінансового контролю та контролю за ціна­ми; керівних працівників, які обираються, затверджу­ються або призначаються на посади державними ор­ганами, органами місцевого самоврядування, а також громадськими організаціями та іншими об’єднаннями громадян;

– звільнення працівника, який вчинив за місцем робо­ти розкрадання (в тому числі дрібне) майна власника, встановлене вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або засто­сування заходів громадського впливу;

– призову або мобілізації власника – фізичної особи під час особливого періоду.

Законодавством можуть бути передбачені й інші ви­падки розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу без згоди відповідного виборного органу первинної профорга­нізації (профспілкового представника).

27.05.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання