« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

КОНСИЛІАЦІЯ: ДОСУДОВЕ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

КОНСИЛІАЦІЯ: ДОСУДОВЕ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

У яких випадках врегулювання спорів засто­совується консиліація та в чому її переваги? Які бувають види консиліації?

О сновними перева­гами досудового врегулювання спорів є вирішен­ня спорів мирним шляхом, забезпечення якомога швидшого відновлення по­рушених прав суб’єктів гос­подарювання, конфіденцій­ність інформації про сторо­ни при вирішенні спорів, збереження ділових відно­син між сторонами, вияв­лення й усунення причин та умов виникнення право­порушень, прийняття рі­шення, яке надалі викону­ється сторонами конфлікту і задовольняє інтереси всіх сторін, надає можливість впливу на виконання рі­шення третьою стороною.

Досудове врегулювання спорів застосовується при ви­рішенні комерційних спорів і конфліктів у господарській діяльності; міжкорпоратив­них та внутрішньокорпора­тивних спорів; спорів у стра­ховій, банківській та трудо­вій сферах; спорів у галузі зе­мельного права; сімейних конфліктів та ін.

Консиліація, або узгоджу­вальне примирення, – це один з методів позасудового врегу­лювання конфлікту. Консилі­ація є добровільною, конфі­денційною, гнучкою, зорієн­тованою на інтереси сторін процедурою примирного ви­рішення спору за участю ней­тральної особи – консиліато­ра (примирника).

Суттєва відмінність кон­силіації від медіації полягає саме у ролі, яку виконує при­мирник у врегулюванні спо­ру: у ході узгоджуваного при­мирення сторони звертають­ся до консиліатора з прохан­ням запропонувати їм варі­ант рішення, в той час як ме­діатор, як правило, не пропо­нує й не ухвалює жодних рі­шень.

Консиліація – процедура добровільна, тобто сторони самі вирішують, скористати­ся нею чи ні. Гнучкість проце­дури узгоджувального при­мирення дозволяє сторонам самостійно визначати її структуру, зміст та час прове­дення. Як правило, консиліа­ція має конфіденційний ха­рактер й дуже рідко прово­диться публічно. Вона не об­межена правовим предметом спору, тому консиліатор (примирник), пропонуючи варіант рішення, спирається не тільки на правові рамки спору, а й враховує економіч­ні, фінансові та/або приватні інтереси сторін.

Остаточне рішення про зміст досягнутих домовле­ностей, як і під час медіації, приймають сторони.

Переваги консиліації:

– гарантує автономію й са­мовизначеність сторін. Сто­рони можуть самі визначати структуру, зміст, час та три­валість проведення узгоджу­вального примирення;

– гарантує компетентну допомогу і кваліфіковане рі­шення. Сторони самі обира­ють примирника для врегу­лювання спору. Критерії від­бору можуть бути довільни­ми: компетентність, досвід­ченість, володіння інозем­ними мовами та/або нави­чками ведення міжкультур­ної комунікації, достатній обсяг знань і досвіду в про­фесійній та/або особистій сфері життя тощо. Консилі­атор має бути неупередже­ним і незалежним у веденні процедури примирення та розробці варіантів рішення;

– гарантує збереження часу і коштів. Завдяки гнуч­кості й неформальному ха­рактеру процедури проведен­ня консиліації оптимізує час та заощаджує кошти сторін;

– гарантує приватність. На початку консиліації сто­рони домовляються про кон­фіденційність. Таким чи­ном, у рамках цієї процеду­ри можна обговорювати та вирішувати різні питання у приватній атмосфері, не по­боюючись розголошення ко­мерційних таємниць чи ін­ших подробиць.

 

ВІДКЛИК ЗАЯВИ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ

Мого чоловіка примусили написати заяву про звільнення за власним бажанням. Чи може він через 2 тижні відкликати її?

В ідповідно до статті 38 Кодек­су законів про працю Украї­ни працівник має право розі­рвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмо­во за 2 тижні. У разі, коли заява пра­цівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена не­можливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможли­вість проживання у даній місцевос­ті, підтверджена медичним висно­вком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган пови­нен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розі­рвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган не вправі звільнити його за поданою ра­ніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого праців­ника, якому відповідно до законодав­ства не може бути відмовлено в укла­денні трудового договору.

Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не вико­нує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору.

 

ЯК ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ПЕРІОД ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ?

Який порядок визначення періоду про­ходження вій­ськової служ­би за призо­вом під час мобілізації?

В ідповідно до ч. 2 ст. 24 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу», для громадян, призваних на військову службу під час мобі­лізації, на особливий період, та на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, по­чатком проходження військової служби вважається день відправлення у військову частину з районного (міського) військового комісаріату.

Закінченням проходження військової служби вва­жається день виключення військовослужбовця із списків особового складу військової частини (вій­ськового навчального закладу, установи тощо) в по­рядку, встановленому положеннями про прохо­дження військової служби громадянами України.

 

ПОДОВЖЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Як оформити трудові відносини після закінчен­ня трудового договору, якщо жодна із сторін не вимагає їх припинення?

В ідповідно до статті 39-1 КЗпПУ, якщо після закінчення строку трудового договору (п. 2 і 3 ст. 23) трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається про­довженою на невизначений строк.

Трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів, за винятком випадків, передбаче­них ч. 2 ст. 23 КЗпПУ, вважаються такими, що укладені на невизначений строк.

 

ВІДПУСТКА НА ЧАС ЛІКАРНЯНОГО

Під час відпустки моя колега захворіла. Відомо, що відпустка продовжується на дні лікарняного. А чи може вона потім взяти ці дні окремо?

З гідно із ст. 11 ЗУ «Про відпустки» (Закон про від­пустки) щорічна відпустка має бути перенесена на інший період або продовжена в разі тимчасо­вої непрацездатності працівника, засвідченої в установленому порядку. Якщо непрацездатність наста­ла в період відпустки, то відпустка підлягає продовжен­ню на кількість календарних днів, упродовж яких пра­цівник відповідно до листка непрацездатності хворів.

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і роботодавцем. Якщо причини, що зумовили перенесен­ня відпустки на інший період, настали під час її вико­ристання, то невикористана частина щорічної відпуст­ки надається після закінчення дії причин, які її пере­рвали, або за згодою сторін переноситься на інший пері­од з дотриманням вимог ст. 12 Закону про відпустки.

Таким чином, вашій колезі слід звернутися з відпо­відною заявою до вашого керівника для вирішення цього питання.

25.03.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання