« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД ЗАХИСТИВ ПРАВО НА СТРАЙК

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД ЗАХИСТИВ ПРАВО НА СТРАЙК

До Федерації профспілок України надійшов лист від Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Івана Лі­щини, в якому йдеться про ви­конання рішення зазначеного суду у справі «Веніамін Тимо­шенко та інші проти України».

«Відповідно до пункту 1 статті 46 Конвенції про захист прав людини і основоположних сво­бод (далі – Конвенція) та статті 2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав люди­ни» рішення Європейського суду є обов’язковим для виконання. Оста­точне рішення Європейського суду передається Комітету міністрів Ради Європи (далі – КМ РЄ), який здійснює нагляд за його виконанням і наділе­ний відповідними повноваженнями.

2 жовтня 2014 року Європейський суд ухвалив рішення у справі «Веніамін Тимошенко та інші проти України» (за­ява № 48408/12), яким констатував по­рушення статті 11 (свобода зібрань та об’єднання) Конвенції, з огляду на те, що національне законодавство стосов­но права на страйк є суперечливим і не передбачає однозначного переліку ви­падків, коли реалізацію права на страйк може бути обмежено або заборо­нено. Так, зокрема, Європейський суд звернув увагу на те, що стаття 18 Зако­ну України «Про транспорт» та стаття 24 Закону України «Про порядок вирі­шення колективних трудових спорів (конфліктів)» є суперечливими.

Наразі Комітет міністрів Ради Єв­ропи включив розгляд питання вико­нання Україною рішення Європей­ського суду у справі «Веніамін Тимо­шенко та інші проти України» до по­рядку денного 1294-го засідання КМ РЄ, яке відбудеться 6–8 червня 2017 року, що вимагає від України на­дання інформації щодо прогресу у вирішенні відповідних питань.

У зв’язку з цим та з метою забез­печення належного виконання рі­шення Європейського суду у справі «Веніамін Тимошенко та інші про­ти України» Урядовий уповноваже­ний у справах Європейського суду з прав людини просить ФПУ повідомити:

1. Чи проводилися страйки у період з 2015 року по сьогодні та на підставі яких положень нормативно-правових актів було реалізовано право на страйк.

2. У разі, якщо право на страйк пра­цівників сфери, яка регулюється, зокре­ма, Законом України «Про транспорт», було порушено, повідомити про такі випадки із зазначенням підстав відпо­відних заборон (проведення страйків).

«ПВ» публікують стислий виклад рішення.

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

СПРАВА «ВЕНІАМІН ТИМОШЕНКО ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(ЗАЯВА № 48408/12)

СТИСЛИЙ ВИТЯГ ОСТАТОЧНОГО РІШЕННЯ ВІД 2 ЖОВТНЯ 2016 РОКУ

9 вересня 2011 року працівники компанії «Аеросвіт», у тому числі заявники, оголосили про проведення 28 вересня 2011 року страйку з метою вирішення трудового спору, що виник з керівництвом компанії «Аеросвіт». Колективний трудовий спір було зареєстровано в Національній службі посередни­цтва і примирення. Відповідні органи влади були повідомле­ні про рішення щодо проведення страйку.

У жовтні 2011 року після розгляду позову, поданого керівни­цтвом авіакомпанії «Аеросвіт», Бориспільський міськрайон­ний суд Київської області визнав страйк незаконним та забо­ронив його проведення. При цьому суд посилався на статтю 44 Конституції, статтю 18 Закону України «Про транспорт», від­повідно до якої заборонено проведення страйків, пов’язаних з перевезенням пасажирів, обслуговуванням безперервно дію­чих виробництв, а також коли страйк становить загрозу жит­тю і здоров’ю людини, та на статтю 24 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфлік­тів)», якою забороняються страйки, якщо це створює загрозу життю і здоров’ю людей.

До Європейського суду з прав людини заявники скаржились за статтею 11 Конвенції на безумовну заборону державними органами влади страйку на тій єдиній підставі, що вони пра­цювали в секторі пасажирських авіаперевезень.

Розглянувши скарги заявників, Європейський суд зазначив, що хоча Прикінцевими положеннями Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфлік­тів)» передбачається, що інші закони та нормативно-правові акти мають застосовуватися тільки в тій частині, в якій вони не суперечать цьому Закону, а також що вони повинні бути приведені у відповідність із цим Законом, Закон України «Про транспорт», який передбачає більше обмежень прав на страйк, тим не менш, й досі продовжують застосовувати без внесення до нього змін. На цій підставі Європейський суд дійшов висновку, що втручання у права заявників за стат­тею 11 Конвенції не ґрунтувалося на сформульованих з до­статньою точністю передбачуваних законодавчих актах, а тому було порушення відповідного положення.

З ЦИХ ПІДСТАВ СУД:

1. Оголошує одноголосно скаргу прийнятною;

2. Постановляє одноголосно, що було порушення статті 11 Конвенції;

3. Постановляє шістьма голосами до одного, що:

(а) упродовж 3 місяців від дати, коли це рішення набуде ста­тусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна сплатити заявникам сукупно 20000 (двадцять тисяч) євро відшкодування моральної шкоди, вищезазначена сума має бути конвертована у валюту держа­ви-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(б) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного

розрахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток у розмір граничної позикової ставки Єв­ропейського центрального банку, яка діятиме на період не­сплати, до якої має бути додано три відсоткових пункти.

4. Відхиляє одноголосно решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.

 

ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИ ГРОМАДСЬКУ ОРГАНІЗАЦІЮ?

Ми з колегами хочемо зареєструвати громад­ську організацію. Що для цього потрібно?

Державна реєстрація громадського об’єднання здійснюється за місцезнахо­дженням об’єднання в порядку, передбаче­ному Законом України «Про громадські об’єднання». Для реєстрації керівник або особа (осо­би), яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій, про­тягом 60 днів з дня утворення громадського об’єднання подають (надсилають поштовим від­правленням) до відповідного управління юстиції заяву встановленої форми, примірник протоколу установчих зборів, статут, відомості про керівні ор­гани громадського об’єднання. Громадське об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність із статусом юридичної особи, підлягає реєстрації в по­рядку, визначеному ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

 

ТРИВАЛІСТЬ ВИРОБНИЧОГО ТИЖНЯ

У яких випадках на підприємствах встановлюєть­ся п’ятиденний і шестиденний робочий тиждень? Якою є тривалість щоденної роботи працівників?

Відповідно до статті 52 Кодексу законів про працю України для працівників установлю­ється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. При п’ятиденному робочо­му тижні тривалість щоденної роботи (зміни) визна­чається правилами внутрішнього трудового розпо­рядку або графіками змінності, які затверджує влас­ник або уповноважений ним орган за погодженням з виборним органом первинної профспілкової органі­зації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації з додержанням установленої тривалості робочого тижня (статті 50 і 51).

На тих підприємствах, в установах, організаціях, де за характером виробництва та умовами роботи за­провадження п’ятиденного робочого тижня є недо­цільним, встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем. При шестиденно­му робочому тижні тривалість щоденної роботи не може перевищувати 7 годин при тижневій нормі 40 годин, 6 годин при тижневій нормі 36 годин і 4 годин при тижневій нормі 24 години.

П’ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється власником або уповноваженим ним органом спільно з виборним органом первинної про­форганізації (профспілковим представником) з ура­хуванням специфіки роботи, думки трудового колек­тиву та за погодженням з місцевою радою.

18.03.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання