« на головну 24.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

НОВЕ В СТИПЕНДІАЛЬНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ

НОВЕ В СТИПЕНДІАЛЬНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ

У відповідь на численні звернення щодо порядку призначення стипендій та їх розміру в зв’язку із зміною законодавства про стипен­діальне забезпечення Профспілка працівників освіти і науки України на­дає роз’яснення.

Згідно з пунктом 4 статті 62 Закону України «Про вищу освіту» соці­альні стипендії призначаються студентам вищого навчального закладу в порядку, встановленому Кабі­нетом Міністрів України.

Порядок призначення і виплати стипен­дій (з урахуванням змін, внесених постано­вою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1050 «Деякі питання стипенді­ального забезпечення») затверджено поста­новою Уряду від 12.07.2004 № 882 (Порядок).

СОЦІАЛЬНА СТИПЕНДІЯ

Відповідно до зазначеної вище статті ЗУ «Про вищу освіту» студенти вишу з чис­ла дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать­ківського піклування, а також студенти (курсанти) вишу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без бать­ків, мають гарантоване право на отриман­ня соціальної стипендії, у тому числі в разі отримання академічної стипендії.

Норма щодо гарантованого права сту­дентів із числа дітей-сиріт, дітей, позбав­лених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також осіб, які в період навчан­ня у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, на отримання соціальної стипендії незалежно від отримання академічної передбачена пунктом 22 зазначеного Порядку із змінами.

Пунктом 2 постанови Уряду від 28.12.2016 № 1050 встановлено, що виші призначають стипендії відповідно до встановленого порядку з першого числа місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю за перший се­местр 2016/2017 навчального року.

Відповідно до пункту 20 Порядку соці­альна стипендія в обов’язковому порядку виплачується студентам вишів, зокрема з числа дітей-сиріт, які за результатами навчального семестру не мають акаде­мічної заборгованості, незадовільних ре­зультатів навчання, включені до рейтин­гу відповідно до цього Порядку.

Відповідно до пункту 6 Порядку сти­пендії студентам вишів виплачуються один раз на місяць і призначаються з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згід­но з навчальним планом, на період до ви­значення результатів наступного семе­стрового контролю.

Згідно з пунктом 13 Порядку для осіб, які протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрали меншу кількість балів, ніж визначена у навчальному за­кладі межа незадовільного навчання, за рішенням керівника навчального закла­ду може встановлюватися строк, протя­гом якого вони можуть покращити ре­зультати навчання, але не більш як до дати початку наступного навчального семестру згідно з навчальним планом за відповідною спеціальністю (напрямом підготовки). У разі коли у визначений строк академічна заборгованість не лік­відована, здобувач вищої освіти підля­гає відрахуванню з числа осіб, які навча­ються за державним замовленням.

Отже, оскільки стипендія, зокрема со­ціальна, відповідно до Порядку призна­чається на період до визначення резуль­татів наступного семестрового контро­лю, то студент, який отримував соцсти­пендію, не позбавляється такого права в період ліквідації академічної заборгова­ності, але не більш як до дати початку наступного навчального семестру.

Відповідно до пункту 5 Порядку для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних) наказом керівника навчального закладу утворю­ються стипендіальні комісії, до складу яких входять представники первинних профорганізацій осіб, які навчаються.

За поданням стипендіальної комісії ке­рівник навчального закладу затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипен­дії, в разі, коли рішення стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодав­ства та правилам призначення стипендій відповідного навчального закладу.

Якщо в листі йдеться про студентів, яким соціальна стипендія була призна­чена у 2016 році, то до першого числа мі­сяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю за перший се­местр 2016/2017 навчального року, продо­вжує діяти порядок призначення стипен­дій станом на 2016 рік.

Пунктом 18 Порядку передбачено, що студентам вишів, які вперше претендува­ли або поновлювали право на призначен­ня соціальної стипендії, подавали сти­пендіальній комісії документи, що під­тверджували їхнє право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забез­печення згідно з нормативно-правовими актами, стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів приймала рішення щодо призначення соцстипендії.

Тобто Порядком у попередній редак­ції не було обумовлено питання щодо ви­плати соціальної стипендії та термінів її призначення, зокрема за наявності у студентів академічної заборгованості.

Тому студентам із числа дітей-сиріт, які мали право на зазначені стипендії, до за­стосування нового Порядку має виплачу­ватися соцстипендія, зокрема й впродовж терміну ліквідації академзаборгованості.

Розміри соціальної стипендії затвер­джено постановою Уряду від 28.12.2016 № 1045 «Деякі питання виплати соціаль­них стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів».

Пунктом 2 постанови Кабміну № 1045 встановлено, що для студентів вишів, які звернуться в період із січня по квітень 2017 року за наданням соцстипендій, зазначені стипендії призначаються з 1 січня 2017 року на умовах, визначених у Порядку.

Відповідно до пункту 7 Порядку соці­альна стипендія призначається почина­ючи з місяця звернення за її наданням. Студентам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентам вишу, які в період на­вчання у віці від 18 до 23 років залишили­ся без батьків, соцстипендія виплачуєть­ся щомісяця у розмірі 2000 гривень.

АКАДЕМІЧНА СТИПЕНДІЯ

Стосовно розміру академічної стипен­дії студентів 6-го курсу, які закінчують навчання у лютому 2017 року та мали останній семестровий контроль у червні 2016 року, повідомляємо наступне.

Розміри стипендій учнів професійно- технічних закладів, студентів вищих на­вчальних закладів, наукових установ дер­жавної та комунальної форми власності, а також переможців, призерів та учасників інтелектуальних змагань затверджені по­становою Кабміну від 28.12.2016 № 1047.

Пунктом 11 зазначеної постанови (із змінами, внесеними постановою Уряду від 25.01.2017 № 32) встановлено, що ця постанова застосовується під час при­значення стипендій відповідно до По­рядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Уряду від 12 липня 2004 року № 882.

Оскільки виші призначають стипендії відповідно до нового порядку з першого числа місяця, наступного за датою закін­чення семестрового контролю за перший семестр 2016/2017 навчального року, то сту­дентам 6-го курсу до закінчення навчання в лютому 2017 року стипендія має виплачу­ватися в розмірах, встановлених відповід­но до постанови Уряду від 8.10.2015 № 797.

Відповідно до цієї постанови студентам вищих навчальних закладів III–IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо- кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» або «магістр», стипендія виплачується в роз­мірі 825 гривень на місяць, та, крім того, виплачується належна сума індексації.

Управління соціально- економічного захисту ЦК ППОіНУ

 

ЯК ОТРИМАТИ ОСОБОВУ СПРАВУ ПРАЦІВНИКА?

Мій батько був звільнений у липні 2014 року. Чи можна взяти у відділі ка­дрів підприєм­ства опис і копію його особової справи?

Особова справа – це су­купність документів, які містять найповні­ші відомості про пра­цівника та характеризують його біографічні, ділові, особисті якості. Вона посідає основне місце в систе­мі персонального обліку працівників. На підставі документів, що містяться в ній, проводиться ви­вчення, добір та використання кадрів управління. Заводяться особові справи на керівника підприєм­ства, його заступників, начальників відділів та служб, їхніх заступників, матеріально відповідаль­них осіб, спеціалістів тощо, а оформлюються після зарахування працівників на роботу.

Після звільнення працівника заяву про його звіль­нення, копію наказу (розпорядження) або витяг з нього, а також інші документи (лист про переведен­ня на іншу роботу, подання на звільнення тощо), на підставі яких видано наказ (розпорядження), під­шивають в особову справу та записують в опис. У додатку до особової справи працівника робиться за­пис про його звільнення. Після виконання цих про­цедур особова справа вилучається та зберігається у відділі кадрів протягом 2 років, потім здається на зберігання в архів організації до кінця загального строку зберігання – 75 років.

Доступ до особових справ повинен бути обмеженим. Вони перебувають на особливому зберіганні нарів­ні із секретними документами.

Особові справи розміщують у сейфах чи, в крайньо­му випадку, спеціально для цього пристосованих залізних шафах, що замикаються.

Відповідальність за зберігання особових справ несе начальник відділу кадрів, референт з персоналу або секретар.

Видаються особові справи для службового користу­вання лише особам, коло яких визначене керівни­ком установи. Не дозволяється затримувати особо­ву справу більш ніж на один день, виносити її за межі підприємства. У разі використання особової справи забороняється робити будь-які виправлення раніше зроблених записів або вносити нові, вилуча­ти документи чи долучати нові. Не дозволяється ви­давати особову справу особі, на яку вона заведена.

Щоб запобігти втраті особової справи, в ній необхід­но тримати контрольну картку, яку рекомендується вести за наведеною у додатку формою. Контрольна картка залишається у відділі кадрів на період вида­чі особової справи. Після повернення останньої в контрольній картці зазначається дата повернення. Особова справа повертається на своє місце.

У разі відправлення особової справи поштою вказу­ється дата відправлення, адресат, вихідний номер супровідного листа, дата повернення справи.

Дозволяється знімати копії особової справи з дозво­лу працівника відділу кадрів.

 

03.03.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання