« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР: ПРИПИНЕННЯ ВІДНОСИН

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР: ПРИПИНЕННЯ ВІДНОСИН

Усіх працівників нашого підприємства примушують писати заяви про звільнен­ня у зв’язку з його реоргані­зацією. Чи правомірні дії адміністрації, і за яких об­ставин можливе припинен­ня трудового договору між працівником і власником підприємства?

Відповідно до статті 36 Кодек­су законів про працю Украї­ни підставами припинення трудового договору є:

1) угода сторін;

2) закінчення строку (п. 2, 3 ст. 23), крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не висунула вимо­гу про їх припинення;

3) призов або вступ працівника чи власника – фізичної особи на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім випадків, коли за працівником зберігаються місце роботи, посада відповідно до час­тин третьої та четвертої статті 119 КЗпПУ;

4) розірвання трудового догово­ру з ініціативи працівника (ст. 38, 39), з ініціативи власника або упо­вноваженого ним органу (ст. 40, 41), або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колек­тивом органу (ст. 45);

5) переведення працівника, за його згодою, на інше підприєм­ство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду;

6) відмова працівника від пере­ведення на роботу в іншу місце­вість разом з підприємством, уста­новою, організацією, а також від­мова від продовження роботи в зв’язку із зміною істотних умов праці;

7) набрання законної сили виро­ком суду, яким працівника засу­джено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випро­буванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виклю­чає можливість продовження да­ної роботи;

71) укладення трудового догово­ру (контракту), всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», встановленим для осіб, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протя­гом року з дня її припинення;

72) підстави, передбачені ЗУ «Про очищення влади»;

8) підстави, передбачені контрактом;

9) підстави, передбачені інши­ми законами.

У випадках, передбачених пунк­тами 7 і 71 частини першої цієї статті, особа підлягає звільненню з посади у триденний строк з дня отримання органом державної влади, органом місцевого само­врядування, підприємством, установою, організацією копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили, а у випадку, передбаченому пунк­том 72, особа підлягає звільненню з посади у порядку, визначеному ЗУ «Про очищення влади».

Зміна підпорядкованості підпри­ємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору.

У разі зміни власника підприєм­ства, а також його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виді­лення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжуєть­ся. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповнова­женого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ч. 1 ст. 40).

 

ВСТАНОВЛЕННЯ ГРУПИ ІНВАЛІДНОСТІ

Який порядок встановлення групи інвалід­ності довічно?

Порядок встанов­лення груп інва­лідності, критерії, за якими визнача­ють ступінь обмеження життєдіяльності, терміни переоглядів інвалідів вре­гульовані Інструкцією про встановлення груп ін­валідності, затвердженою наказом Міністерства охо­рони здоров’я України від 7 квітня 2004 року № 183 (Інструкція). Медико-соці­альні експертні комісії (МСЕК) при проведенні експертиз щодо визначен­ня ступеня обмеження життєдіяльності людей, причин, часу настання, груп інвалідності керу­ються Положенням про медико-соціальну експер­тизу, затвердженим по­становою Кабінету Міні­стрів України від 22 люто­го 1992 року № 83.

Згідно з пунктом 1.2 Ін­струкції інвалідність у по­внолітніх осіб визначаєть­ся шляхом експертного обстеження медико-соці­альними експертними комісіями.

Група інвалідності без за­значення строку переогля­ду встановлюється грома­дянам при анатомічних дефектах і прирівняних до них станах, стійких необо­ротних морфологічних змінах та порушеннях функцій органів і систем організму, неефективнос­ті реабілітаційних захо­дів, неможливості віднов­лення соціальної адапта­ції, несприятливому про­гнозі динаміки працездат­ності з урахуванням ре­альних соціально-еконо­мічних обставин у районі проживання інваліда, а та­кож чоловікам старше 60 років і жінкам старше 55 років, інвалідам, у яких строк переогляду настає: у чоловіків після досягнен­ня 60 років, жінок – 55 ро­ків. Але в будь-якому разі група інвалідності без за­значення строку переогля­ду встановлюється після огляду особи МСЕК, за ре­зультатами вказаних вище висновків.

 

ВІДКЛИКАННЯ ПРАЦІВНИКА З ВІДПУСТКИ

Чи має право роботодавець відкликати пра­цівника із щорічної відпустки? Які є в нього на те підстави та чим він керується?

Законом України «Про відпустки» передбачено тільки відкликання із щорічної відпустки, яке допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства.

У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахова­на на оплату невикористаної частини відпустки.

 

ТРУДОВИЙ СТАЖ І ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

Як підтвердити пільговий стаж, якщо підприєм­ство було лікві­довано кілька років тому? Які документи по­трібно подавати до Пенсійного фонду?

Постановою правління Пенсійного фонду Украї­ни від 10.11.2006 № 18-1 затверджено Порядок підтвердження періодів роботи, які зарахову­ються в трудовий стаж для призначення пенсій на пільгових умовах або за вислугу років, зареєстрова­ний в Міністерстві юстиції України 24.11.2006 за № 1231/1310 (зі змінами та доповненнями), яким визна­чено механізм підтвердження періодів роботи, що за­раховуються до трудового стажу для призначення пен­сії на пільгових умовах або за вислугу років, у випадку ліквідації підприємств, установ або організацій без ви­значення правонаступника.

Згідно із пунктом 11 Порядку, для підтвердження стажу роботи до органів Пенсійного фонду України за місцем проживання необхідно надати наступні документи:

1) заяву про підтвердження стажу роботи;

2) документи, які підтверджують факт припинення підприємства, установи, організації в результаті їх ліквідації (у тому числі архівні) – щодо підприємств, установ, організацій, ліквідованих до 01.07.2004 та/або щодо яких відсутні дані про проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фі­зичних осіб – підприємців та громадських формувань;

3) трудову книжку;

4) документи, видані архівними установами, зокрема:

– довідку про заробітну плату;

– копії документів про проведення атестації робочих місць;

– копії документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати (у разі відсутності – довідка про їх відсутність).

У разі необхідності заявник може подавати інші доку­менти, які можуть підтверджувати виконання робіт, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.

18.02.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання