« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ГАРАНТІЇ ТА ПРАВА ПРОФСПІЛКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ

ГАРАНТІЇ ТА ПРАВА ПРОФСПІЛКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ

Якими нормативно-право­вими актами передбачено гарантії та права працівни­ків, що були обрані до скла­ду виборного профспілко­вого органу підприємства?

Відповідно до ст. 252 Кодексу за­конів про працю України та ст. 41 Закону України «Про профе­сійні спілки, їх права та гаран­тії діяльності» працівникам підпри­ємств, установ, організацій, обраним до складу виборних профспілкових органів, гарантуються можливості для здійснення їхніх повноважень.

Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисци­плінарної відповідальності праців­ників, які є членами виборних проф­спілкових органів, допускається лише за попередньою згодою вибор­ного профспілкового органу, члена­ми якого вони є.

Звільнення членів виборного профспілкового органу підприєм­ства, установи, організації (у тому числі структурних підрозділів), його керівників, профспілкового представника (там, де не обира­ється виборний орган професій­ної спілки), крім випадків до­держання загального порядку, допускається за наявності попе­редньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також ви­щого виборного органу цієї профе­сійної спілки (об’єднання професій­них спілок).

Звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу пра­цівників, які обиралися до складу профспілкових органів підприємства, установи, організації, не допускаєть­ся протягом року після закінчення строку, на який обирався цей склад (крім випадків повної ліквідації під­приємства, установи, організації, ви­явленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній ро­боті у зв’язку із станом здоров’я, що перешкоджає продовженню даної ро­боти, або вчинення працівником дій, за які законом передбачена можли­вість звільнення з роботи чи служби). Така гарантія не надається працівни­кам у разі дострокового припинення повноважень у цих органах у зв’язку з неналежним виконанням своїх обов’язків або за власним бажанням, за винятком випадків, якщо це пов’язано із станом здоров’я.

Працівникам, звільненим у зв’язку з обранням їх до складу ви­борних профспілкових органів, піс­ля закінчення строку їх повнова­жень надається попередня робота (посада) або за згодою працівника – інша рівноцінна робота (посада).

Членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх ви­робничих чи службових обов’язків, надається на умовах, передбачених колективним договором, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в кон­сультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов’язків в ін­тересах трудового колективу, а та­кож на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менш як 2 години на тиждень.

На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу ви­борних профспілкових органів під­приємства, установи, організації, надається додаткова відпустка три­валістю до 6 календарних днів із збе­реженням середньої заробітної пла­ти за рахунок власника або упо­вноваженого ним органу.

За працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі, організації, зберігаються соці­альні пільги та заохочення, вста­новлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законо­давства. На підприємстві за рахунок його коштів цим працівникам мо­жуть бути надані додаткові пільги, якщо це передбачено колективним договором.

Положення цієї статті в частині особливостей притягнення до дисци­плінарної відповідальності та звіль­нення не поширюються на прокуро­рів, поліцейських і працівників На­ціональної поліції, Служби безпеки України, Державного бюро розсліду­вань України, Національного анти­корупційного бюро та органів, що здійснюють контроль за додержан­ням податкового законодавства.

 

СТАТУС – ПЕРВИНКА

Які завдання виконують первинні профспілкові організації?

Відповідно до ст. 37 ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях та їх струк­турних підрозділах представляють інтереси своїх членів і захищають їхні трудові, соціально-економічні права та інтереси. Свої повноваження первинні профорганізації здійснюють через утворені відповідно до статуту (положен­ня) виборні органи, а в організаціях, де виборні органи не створюються, – через профспілкового представника, уповно­важеного згідно із статутом на представництво інтересів чле­нів профспілки, який діє в межах прав, наданих цим Законом та статутом профспілки.

Якщо на підприємстві, в установі або організації діє кілька первинок, представництво колективних інтересів працівни­ків підприємства, установи або організації щодо укладання колективного дого­вору здійснюється об’єднаним пред­ставницьким орга­ном, який утворю­ється цими первин­ними профоргані­заціями, за ініціативою будь-якої з них. У цьому випадку кожна профорганізація має визначитися щодо своїх кон­кретних зобов’язань за колективним договором та відпові­дальності за їх невиконання. Представницький орган утво­рюється на засадах пропорційного представництва. Первин­на профорганізація, що відмовилася від участі в представ­ницькому органі, позбавляється права представляти інтереси найманих працівників при підписанні колдоговору.

 

МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ ЗВІЛЬНЕННЯ

Яка матеріальна відповідальність поклада­ється на службову особу, діями якої праців­ника незаконно було звільнено з роботи?

Відповідно до ст. 237 Кодексу законів про працю України суд покладає на службову особу, винну в незаконному звільненні або переведенні пра­цівника на іншу роботу, обов’язок покрити шко­ду, заподіяну підприємству, установі, організації у зв’язку з оплатою працівникові часу вимушеного про­гулу або часу виконання нижчеоплачуваної роботи. Такий обов’язок покладається, якщо звільнення чи пе­реведення здійснено з порушенням закону або якщо власник чи уповноважений ним орган затримав вико­нання рішення суду про поновлення на роботі.

 

ЯКЩО РОБОТОДАВЕЦЬ НЕ ВИПЛАТИВ КОШТИ ЗА ВІДПУСТКУ

Працюючи на підприємстві 4 роки, жодного разу не брала щорічної оплачуваної відпуст­ки. Звільнилася за власним бажанням. Під час звільнення мені не виплатили розрахун­кові кошти за невикористані відпустки. У на­казі про звільнення про це не йшлося. Чи є це порушенням?

Невиплата роботодавцем остаточного розрахун­ку та грошової компенсації за невикористані дні щорічної відпустки є порушенням чинного законодавства. Якщо протягом року працівник не використав своє право на отримання щорічної від­пустки, роботодавець при звільненні працівника пови­нен виплатити грошову компенсацію за всі дні невико­ристаної відпустки.

У разі відмови роботодавця виплатити компенсацію за невикористану відпустку працівник має право зверну­тися до суду з позовом про стягнення належної грошо­вої компенсації.

Відповідно до ст. 233 КЗпПУ у разі порушення робото­давцем законодавства про працю працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким стро­ком. Він також може направити до управління Держпраці письмове звернення щодо перевірки підприєм­ства з питань додержання законодавства про працю.

У зверненні слід зазначити прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, назву суб’єкта господарювання, який порушив особисті права та законні інтереси, а та­кож викласти суть порушеного питання (вимоги). Письмове звернення має бути підписане із зазначен­ням дати. В електронному зверненні також потрібно вказати електронну поштову адресу, на яку буде наді­слано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку.

 

04.02.2017Коментарі

#1 11.02.2017 08:17 добавил: Олександр Лоцман | додати коментар

Поясніть, будь-ласка, коли будуть виплачуватись "стажові" працівникам культури і що для цього потрібно?

 
ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання