« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата





Статті Юридична сторінка

ВІДПУСТКА ЗА ВЛАСНИЙ РАХУНОК

ВІДПУСТКА ЗА ВЛАСНИЙ РАХУНОК

За сімейними обставинами (догляд за хворою матір’ю) мені потрібна відпустка за власний рахунок терміном на 1 місяць. Чи є така мож­ливість, якщо я працюю на виробництві?

Дане питання потрібно ви­рішувати з керівництвом підприємства.

Відповідно до ст. 25, 26 Закону України «Про відпустки» відпустка без збереження заробіт­ної плати за бажанням працівника надається в обов’язковому порядку:


1) матері або батьку, який вихо­вує дітей без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування мате­рі в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей віком до 15 ро­ків або дитину-інваліда, – триваліс­тю до 14 календарних днів щорічно;

2) чоловікові, дружина якого пе­ребуває в післяпологовій відпуст­ці, – тривалістю до 14 календарних днів;

3) матері або іншим особам, за­значеним у ч. 3 ст. 18 та ч. 1 ст. 19 цього Закону, в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, – тривалістю, визначеною в медич­ному висновку, але не більш як до досягнення дитиною 6-річного віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсуліноза­лежний), – не більш як до досяг­нення дитиною 16-річного віку, а якщо дитині встанов­лено категорію «дитина-ін­валід підгрупи А» – до до­сягнення дитиною 18-річ­ного віку;

31) матері або іншій осо­бі, зазначеній у ч. 3 ст. 18 цього Закону, для догляду за дитиною віком до 14 ро­ків на період оголошення карантину на відповідній те­риторії;

4) учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність ЗУ «Про статус ветеранів війни, га­рантії їх соціального захисту», – тривалістю до 14 календарних днів щорічно.

Особам, які мають особливі за­слуги перед Батьківщиною, статус яких встановлений відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, га­рантії їх соціального захисту», – тривалістю до 21 календарного дня щорічно;

5) особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщи­ною, – тривалістю до 21 календар­ного дня щорічно;

6) пенсіонерам за віком та інва­лідам III групи – тривалістю до 30 календарних днів щорічно;

7) інвалідам I та II груп – трива­лістю до 60 календарних днів що­річно;

8) особам, які одружуються, – тривалістю до 10 календарних днів;

9) працівникам у разі смерті рід­них по крові або по шлюбу: чолові­ка (дружини), батьків (вітчима, ма­чухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер – тривалістю до 7 ка­лендарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад; інших рідних – тривалістю до 3 календар­них днів без урахування часу, не­обхідного для проїзду до місця по­ховання та назад;

10) працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновком медич­ного закладу потребує постійного стороннього догляду, – триваліс­тю, визначеною у медичному ви­сновку, але не більше 30 календар­них днів;

11) працівникам для завершен­ня санаторно-курортного лікуван­ня – тривалістю, визначеною у ме­дичному висновку;

12) працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, – тривалістю 15 календар­них днів без урахування часу, не­обхідного для проїзду до місцезна­ходження навчального закладу та назад;

13) працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспі­рантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також праців­никам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуаль­ний план підготовки, – триваліс­тю, необхідною для проїзду до міс­цезнаходження вищого навчаль­ного закладу або закладу науки і назад;

14) сумісникам – на термін до за­кінчення відпустки за основним місцем роботи;

15) ветеранам праці – тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

16) працівникам, які не викорис­тали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові від­пустки повністю або частково й одержали за них грошову компен­сацію, – тривалістю до 24 кален­дарних днів у перший рік роботи на даному підприємстві до настан­ня 6-місячного терміну безперерв­ної роботи;

17) працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розта­шованих в іншій місцевос­ті, – тривалістю 12 кален­дарних днів без урахуван­ня часу, необхідного для проїзду до місцезнахо­дження навчального закла­ду та в зворотному напрямі.

За наявності двох або біль­ше дітей зазначеного віку така відпустка надається окре­мо для супроводження кожної дитини;

18) працівникам на період про­ведення антитерористичної опера­ції у відповідному населеному пункті з урахуванням часу, необ­хідного для повернення до місця роботи, але не більш як 7 кален­дарних днів після прийняття рі­шення про припинення антитеро­ристичної операції.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспі­рантурі, протягом четвертого року навчання надається за їхнім ба­жанням один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати.

За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збере­ження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між праців­ником та власником або уповнова­женим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.

 

СКЛАД КОМІСІЇ ПО ТРУДОВИХ СПОРАХ

Хто обирається до складу комісії по трудових спорах?

Відповідно до ст. 223 Кодексу законів про працю України комісія по трудових спорах обирається загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, організації з числом працюючих не менш як 15 осіб.

Порядок обрання, чисельність, склад і строк повнова­жень комісії визначаються загальними зборами (кон­ференцією) трудового колективу підприємства, уста­нови, організації. При цьому кількість робітників у складі комісії по трудових спорах підприємства пови­нна бути не менше половини її складу.

Комісія по трудових спорах обирає із свого складу го­лову, його заступників і секретаря комісії.

За рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу підприємства, установи, організації мо­жуть бути створені комісії по трудових спорах у цехах та інших аналогічних підрозділах. Ці комісії обира­ються колективами підрозділів і діють на тих же під­ставах, що й комісії по трудових спорах підприємств, установ, організацій.

У комісіях по трудових спорах підрозділів можуть роз­глядатись трудові спори в межах повноважень цих під­розділів.

Організаційно-технічне забезпечення комісії по трудо­вих спорах (надання обладнаного приміщення, друкар­ської та іншої техніки, необхідної літератури, організа­ція діловодства, облік та зберігання заяв працівників і справ, підготовка та видача копій рішень і т. ін.) здій­снюється власником або уповноваженим ним органом.

Комісія по трудових спорах підприємства, установи, організації має печатку встановленого зразка.

 

ЗМІСТ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

Які взаємні зобов’язання сторін входять до змісту колективного договору підприємства?

Відповідно до ст. 13 КЗпПУ зміст колдоговору ви­значається сторонами в межах їхньої компетен­ції. У колдоговорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання вироб­ничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема:

– зміни в організації виробництва і праці;

– забезпечення продуктивної зайнятості;

– нормування й оплати праці, встановлення форм, сис­теми, розмірів зарплати та інших видів трудових ви­плат (доплат, надбавок, премій та ін.);

– встановлення гарантій, компенсацій, пільг;

– участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства, установи, орга­нізації (якщо це передбачено статутом);

– режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;

– умов і охорони праці;

– забезпечення житлово-побутового, культурного, ме­дичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;

– гарантій діяльності профспілкової чи інших пред­ставницьких організацій трудящих;

– умов регулювання фондів оплати праці та встанов­лення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідно­шень в оплаті праці;

– забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чо­ловіків.

Колективний договір може передбачати додаткові по­рівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.

29.01.2017



ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів






 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання