« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ТАРИФНА СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ

ТАРИФНА СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ

Що таке тарифна система оплати праці та в яких випад­ках вона застосовується?

Основою організації опла­ти праці є тарифна систе­ма оплати праці, яка включає тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники).

Відповідно до ст. 96 Кодексу за­конів про працю України (КЗпПУ) тарифна система оплати праці за­стосовується для розподілу робіт залежно від їх складності, а пра­цівників – залежно від їхньої кваліфікації та за розряда­ми тарифної сітки. Вона є основою формування та диференціації розмі­рів заробітної плати.

Формування та­рифної сітки (схе­ми посадових окла­дів) провадиться на основі тарифної ставки робітника першого розряду, яка визначається в розмірі, що переви­щує законодавчо вста­новлений розмір міні­мальної заробітної плати, та міжкваліфікаційних (між­посадових) співвідношень роз­мірів тарифних ставок (посадових окладів).

Віднесення виконуваних робіт до певних тарифних розрядів і при­своєння кваліфікаційних розрядів робітникам провадиться власни­ком або уповноваженим ним орга­ном згідно з тарифно-кваліфіка­ційним довідником за погоджен­ням з виборним органом первинної профспілкової організації (проф­спілковим представником).

Кваліфікаційні розряди підви­щуються насамперед робітникам, які успішно виконують встановле­ні норми праці і сумлінно став­ляться до своїх трудових обов’язків. Право на підвищення розряду мають робітники, які успішно ви­конують роботи більш високого розряду не менш як 3 місяці і склали кваліфікаційний екза­мен. За грубе порушення техно­логічної дисципліни та інші серйозні порушення, які спри­чинили погіршення якості про­дукції, робітникові може бути знижено кваліфікацію на один розряд. Поновлення розряду про­вадиться в загальному порядку, але не раніше, ніж через 3 місяці після його зниження.

Посадові оклади службовцям встановлює власник або уповнова­жений ним орган відповідно до по­сади і кваліфікації працівника. За результатами атестації власник або уповноважений ним орган має право змінювати посадові оклади службовцям у межах затвердже­них мінімальних і максимальних розмірів окладів на відповідній посаді.

 

НАДБАВКА ЗА ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРАЦІ

Більше 5 років на підприємстві отримував надбавку за інтен­сивність праці, а нещодавно її без попередження зняли, мо­тивуючи відсутністю коштів. Чи правомірне таке рішення?

Відповідно до ст. 97 КЗпПУ оплата праці працівників здійснюється за погодинною, відрядною або іншими систе­мами оплати праці. Оплата може провадитися за результатами інди­відуальних і колективних робіт.

Форми і системи оплати праці, нор­ми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винаго­род та інших заохочувальних, ком­пенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами, установами, організаціями (підпри­ємство) самостійно в колективному договорі з дотриманням норм і га­рантій, передбачених законодав­ством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. Якщо колдоговір на підприємстві, в уста­нові, організації не укладено, влас­ник або уповноважений ним орган зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профорганізації (профспілковим пред­ставником), що представляє інтере­си більшості працівників, а в разі його відсутності – з іншим уповно­важеним на представництво трудо­вим колективом органом.

Конкретні розміри тарифних ста­вок (окладів) і відрядних розцінок робітникам, посадових окладів службовцям, а також надбавок, до­плат, премій і винагород встанов­люються власником або уповнова­женим ним органом з урахуванням вимог, передбачених частиною 2 цієї статті.

Власник або уповноважений ним орган чи фізична особа не має пра­ва в односторонньому порядку при­ймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, вста­новлені законодавством, угодами, колективними договорами.

 

ПОДІЛ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ЧАСТИНИ

В яких випадках можливий поділ робочого часу на частини?

Відповідно до ст. 60 Кодексу законів про працю України на роботах з особливими умовами і ха­рактером праці в порядку та випадках, передба­чених законодавством, робочий день може бути поділений на частини з тією умовою, щоб загальна тривалість роботи не перевищувала встановленої три­валості робочого дня.

 

ВІДПУСТКА БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРПЛАТИ

Адміністрація підприємства має намір від­правити працівників у відпустку без збере­ження заробітної плати терміном на 1 місяць, мотивуючи тим, що не вистачає коштів на ви­плату зарплати. Чи правомірні такі дії?

Відповідно до ст. 84 Кодексу законів про працю України та ст. 26 Закону України «Про відпуст­ки», працівнику за його бажанням надається в обов’язковому порядку відпустка без збережен­ня заробітної плати.

За сімейними обставинами та з інших причин праців­нику може надаватися відпустка без збереження заро­бітної плати на термін, обумовлений угодою між пра­цівником та власником або уповноваженим ним орга­ном, але не більше 15 календарних днів на рік. Тому власник або уповноважений ним представник не ма­ють права відправляти у відпустку без збереження зарплати довше зазначеного терміну.

 

ВІДКЛИКАННЯ З ВІДПУСТКИ СТУДЕНТА- ЗАОЧНИКА

Чи має право роботодавець з власної ініціа­тиви відкликати з відпустки працівницю, сту­дентку-заочницю, для виконання нетерміно­вої роботи? Чи є в нього на те підстави та чим він керується?

Статтею 12 ЗУ «Про відпустки» передбачено від­кликання тільки із щорічної відпустки, яке до­пускається за згодою працівника, лише для від­вернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещас­них випадків, простою, загибелі або псування майна під­приємства. У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

07.01.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання