« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ОПЛАТА ЛІКАРНЯНОГО ПРАЦІВНИКУ – УЧАСНИКУ АТО

ОПЛАТА ЛІКАРНЯНОГО ПРАЦІВНИКУ – УЧАСНИКУ АТО

Як оплачується лікарняний

лист працівнику – колишньому

учаснику АТО?

Відповідно до пп. 5 п. 1 ст. 24 За-

кону України «Про загально-

обов’язкове державне соціаль-

не страхування» від 23.09.1999

№ 1105-ХІУ (у ред. від 01.08.2016) допо-

мога по тимчасовій непрацездатності

виплачується залежно від страхового

стажу в розмірі 100% середньої заро-

бітної плати (доходу) застрахованим

особам, ветеранам війни та особам, на

яких поширюється чинність Закону

України «Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту» від

22.10.1993 № 3551-XII (у ред. від

24.03.2016) (далі – Закон).

Статтею 4 цього Закону визначено, що

ветеранами війни є особи, які брали

участь у захисті Батьківщини чи бойових

діях на території інших держав. До вете-

ранів війни належать: учасники бойових

дій, інваліди війни, учасники війни.

Відповідно до пп. 19 і 20 ст. 6 цьо-

го Закону учасниками бойових дій

визнаються:

– військовослужбовці (резервісти,

військовозобов’язані) та працівники

Збройних Сил України, Національної

гвардії України, Служби безпеки Украї-

ни, Служби зовнішньої розвідки Украї-

ни, Державної прикордонної служби

України, Державної спеціальної служби

транспорту, військовослужбовці вій-

ськових прокуратур, особи рядового та

начальницького складу підрозділів опе-

ративного забезпечення зон проведення

антитерористичної операції централь-

ного органу виконавчої влади, що реалі-

зує державну податкову політику, дер-

жавну політику у сфері державної мит-

ної справи, поліцейські, особи рядового,

начальницького складу, військовослуж-

бовці, працівники Міністерства вну-

трішніх справ України, Управління дер-

жавної охорони України, Державної

служби спеціального зв’язку та захисту

інформації України, Державної служби

України з надзвичайних ситуацій, Дер-

жавної пенітенціарної служби України,

інших утворених відповідно до законів

України військових формувань, які за-

хищали незалежність, суверенітет та

територіальну цілісність України і бра-

ли безпосередню участь в антитерорис-

тичній операції, забезпеченні її прове-

дення, перебуваючи безпосередньо в ра-

йонах антитерористичної операції у пе-

ріод її проведення;

– особи, які у складі добровольчих

формувань, що були утворені або само-

організувалися для захисту незалежнос-

ті, суверенітету та територіальної ціліс-

ності України, брали безпосередню

участь в антитерористичній операції,

забезпеченні її проведення, перебуваю-

чи безпосередньо в районах антитеро-

ристичної операції у період її проведен-

ня, за умови, що в подальшому такі до-

бровольчі формування були включені

до складу Збройних Сил України, Мініс-

терства внутрішніх справ України, На-

ціональної гвардії України та інших

утворених відповідно до законів Украї-

ни військових формувань та правоохо-

ронних органів.

Порядок надання статусу учасника

бойових дій особам, які захищали неза-

лежність, суверенітет та територіальну

цілісність України та брали безпосеред-

ню участь в антитерористичній операції,

забезпеченні її проведення (далі – Поря-

док), затверджено постановою Кабінету

Міністрів України від 20 серпня 2014 року

№ 413 зі змінами, внесеними постановою

КМУ від 8 вересня 2016 року № 602.

Статус учасника бойових дій нада-

ється особам, зазначеним у п. 2 цього По-

рядку, в разі залучення їх до проведення

антитерористичної операції на строк не

менше 30 календарних днів, у тому чис-

лі за сукупністю днів перебування в ра-

йонах її проведення.

Особам, які брали участь у виконанні

бойових (службових) завдань в умовах

безпосереднього зіткнення та вогневого

контакту з противником, у проведенні

розвідувальних заходів, що підтвердже-

но оперативним штабом з управління

антитерористичною операцією, а також

які отримали поранення, контузії, калі-

цтва, що унеможливило подальше вико-

нання ними відповідних завдань (крім

випадків необережного поводження із

зброєю та ухилення від військової служ-

би шляхом самокалічення або шляхом

симуляції хвороби), статус учасника бо-

йових дій надається незалежно від кіль-

кості днів залучення їх до проведення

антитерористичної операції.

Правова та технічна інспекція

праці апарату ФПУ__

 

ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ

ГРОШОВА ДОПОМОГА ВІДСУТНЯ

У яких випадках не оплачується лікарняний?

Грошова допомога з тимчасової не-

працездатності не виплачується:

– у разі здобуття застрахованою

особою травм або захворювання

при скоєнні злочину;

– у разі навмисного спричинення

збитку своєму здоров’ю з метою ухи-

лення від роботи або інших

обов’язків, або симуляції хвороби;

– під час перебування під арештом і

за час проведення судово-медичної

експертизи;

– під час примусового лікування, при-

значеного за постановою суду;

– у разі тимчасової непрацездатності у

зв’язку із захворюванням або травмою,

отриманими внаслідок алкогольного,

наркотичного, токсичного сп’яніння

або дій, пов’язаних з таким сп’янінням;

– під час перебування особи у відпуст-

ці без збереження заробітної плати,

творчій відпустці, додатковій від-

пустці у зв’язку з навчанням.

Окрім цього, особи, які порушують ре-

жим, встановлений їм лікарем, не

з’являються без поважних причин в

призначений термін на медичний

огляд, втрачають право на отримання

грошової допомоги з дня здійснення

порушення.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО

ЗМІНИ В ОПЛАТІ ПРАЦІ

Чи зобов’язаний власник підприємства пові-

домити працівника про зміни оплати праці?

Якщо так, то в який період?

Відповідно до положень Кодексу законів про працю

України, у зв’язку із змінами в організації виробництва

і праці допускається зміна істотних умов праці при

продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфі-

кацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці – систем та

розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або

скасування неповного робочого часу, суміщення професій, змі-

ну розрядів і найменування посад та інших – працівник пови-

нен бути повідомлений не пізніше, ніж за 2 місяці.

Якщо колишні істотні умови праці не можуть бути збережені,

а працівник не погоджується на продовження роботи в нових

умовах, то трудовий договір припиняється за п. 6 ст. 36 КЗпПУ.

 

НЕЗАКОННЕ ЗВІЛЬНЕННЯ

МОБІЛІЗОВАНОГО

ПРАЦІВНИКА

Яке покарання загрожує підприємству, що не-

законно звільнило мобілізованого працівника?

Як повідомляє Державна служба України з питань

праці, відповідно до ст. 172 Кримінального кодексу

України незаконне звільнення працівника з роботи

з особистих мотивів чи в зв’язку з повідомленням

ним про порушення вимог ЗУ «Про засади запобігання і про-

тидії корупції» іншою особою, а також інше грубе порушен-

ня законодавства про працю караються штрафом від 2 тисяч

до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

або позбавленням права обіймати певні посади чи займати-

ся певною діяльністю на строк до 3 років, або виправними ро-

ботами на строк до 2 років.

Відповідальність за порушення вимог ст. 119 Кодексу законів

про працю України передбачена ч. 1, 2 ст. 41 Кодексу України

про адміністративні правопорушення (штраф від 510 до 1700

грн та від 1700 до 5100 грн відповідно) та абз. 4 ч. 2 ст. 265 КЗпПУ

(штраф у розмірі мінімальної зарплати).

Законопроектом від 05.06.2015 № 2035а, який направлений на

підпис Президента України 06.11.2015, передбачено посилен-

ня відповідальності за недотримання встановлених законом

гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконан-

ня обов’язків, передбачених законами України «Про військо-

вий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (не-

військову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобі-

лізацію», яка встановлюється у десятикратному розмірі мі-

німальної зарплати, визначеної законом на момент виявлен-

ня порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно по-

рушення (ст. 265 КЗпПУ). Такі дії тягнуть за собою накладен-

ня штрафу на посадових осіб підприємств, установ і органі-

зацій незалежно від форми власності та громадян – суб’єктів

підприємницької діяльності у розмірі від 50 до 100 неоподат-

ковуваних мінімумів доходів громадян (ч. 7 ст. 41 Кодексу

України про адміністративні правопорушення).

24.12.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання