« на головну 24.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ЗБЕРЕЖЕННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ ЗА МОБІЛІЗОВАНИМ ПРАЦІВНИКОМ

ЗБЕРЕЖЕННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ ЗА МОБІЛІЗОВАНИМ ПРАЦІВНИКОМ

На який період зберігаєть­ся робоче місце за праців­ником, який був призва­ний на строкову військову службу?

Відповідно до частини другої ст. 39 Закону України «Про військовий обов’язок і вій­ськову службу» громадяни України, призвані на строкову вій­ськову службу, військову службу за контрактом під час мобілізації, на особливий період; прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про прове­дення мобілізації або введення во­єнного стану, користуються гаран­тіями, передбаченими частинами третьою та четвертою ст. 119 Ко­дексу законів про працю України.

Згідно із частиною третьою ст. 119 КЗпПУ за працівниками, при­званими на строкову військову службу, військову службу за при­зовом під час мобілізації, на осо­бливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про прове­дення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закін­чення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, збері­гаються місце роботи, посада і се­редній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермер­ському господарстві, сільськогос­подарському виробничому коопе­ративі незалежно від підпорядку­вання та форми власності і у фізич­них осіб – підприємців, у яких вони працювали на час призову.

Зазначені гарантії зберігаються за працівниками, які під час прохо­дження військової служби отрима­ли поранення (інші ушкодження здоров’я) та перебувають на ліку­ванні в медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані без­вісно відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на вій­ськовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування в медичних закладах незалежно від строку лікування, повернення з по­лону, появи їх після визнання безві­сно відсутніми або до дня оголошен­ня судом їх померлими.

За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобіліза­ції, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситу­ації, що загрожує національній безпеці, оголошення рі­шення про проведення мобілізації та (або) введення во­єнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток.

 

ОСВІТА ЗА НОВОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

Мій син повернувся з АТО, де отримав поранення. За профе­сією влаштуватися не може через стан здоров’я і за віком – нещодавно йому виповнилося 46 років. Коштів на оплату другої освіти у нього немає. Чи є в нього право на безоплатну освіту за новою спеціальністю?

Статтею 30 Закону України «Про зайнятість населен­ня» передбачається розши­рення можливостей для підвищення конкурентоспромож­ності деяких категорій громадян.

Зокрема, право на одноразове отри­мання ваучера для підтримання конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, під­вищення кваліфікації за професія­ми та спеціальностями для пріори­тетних видів економічної діяльнос­ті мають особи віком старше 45 ро­ків, страховий стаж яких становить не менше 15 років, до досягнення встановленого ст. 26 Закону Украї­ни «Про загальнообов’язкове дер­жавне пенсійне страхування» пен­сійного віку.

Не можуть скористатися такою можливістю особи, які:

– не мають професійно-технічної або вищої освіти;

– проходили протягом останніх 3 років перепідготовку за рахунок ко­штів Фонду державного соціально­го страхування на випадок безро­біття;

– зареєстровані в центрах зайнятос­ті як безробітні.

Ті, хто має право на отримання вау­чера, самостійно здійснюють вибір професії, форми та місця навчання (спеціальності) із затвердженого переліку.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не може перевищувати десятикратно­го розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установле­ного законом.

Оплата ваучера здійснюється за ра­хунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, виходячи з його фінан­сових можливостей.

Порядок видачі Державною служ­бою зайнятості ваучерів затверджу­ється Кабінетом Міністрів України.

Матеріали сторінки підготовлені фахівцями Правової та технічної інспекції праці апарату ФПУ

 

ЗВІЛЬНЕННЯ МАТЕРІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ ЗА СКОРОЧЕННЯМ ШТАТУ

Мій син, військовослужбовець, перебуває за контрактом в АТО, тож я проживаю одна. Чи мають право мене звільнити в зв’язку із ско­роченням штату? Можливо, в мене є пере­важне право на залишення на роботі?

Переваги працівників на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату праців­ників у зв’язку із змінами в організації вироб­ництва і праці встановлені ст. 42 Кодексу зако­нів про працю України.

При скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці пе­реважне право на залишення на роботі надається пра­цівникам з більш високою кваліфікацією і продуктив­ністю праці.

Ст. 42 КЗпПУ також містить додатковий перелік пере­ваг, що надаються працівникам, умови кваліфікації і продуктивності праці яких є рівними.

У зазначеному переліку відсутні переваги, пов’язані з перебуванням в АТО членів сім’ї працівника, що звіль­няється. Проте, як особа, в сім’ї якої немає інших пра­цівників із самостійним заробітком, Ви маєте переваж­не право на залишення на роботі.

 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ УЧАСНИКА АТО

Як працевлаштуватися учаснику АТО після повернення, якщо підприємство, на якому він працював, ліквідовано? Чи встановлені таким особам додаткові гарантії працевлаштування і як ними скористатися?

Дійсно, законодавство передбачає такі додатко­ві гарантії. Зокрема, 30 серпня 2016 року на­брав чинності Закон України «Про внесення зміни до статті 14 Закону України «Про зайня­тість населення» щодо додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, за­безпеченні її проведення», яким внесено зміни до стат­ті 14 Закону України «Про зайнятість населення».

Відтак, учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, віднесено до категорій громадян, що мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню. Тобто цю категорію та­кож включають у квоту з працевлаштування в розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівни­ків за попередній календарний рік на підприємствах, установах та організаціях із чисельністю штатних пра­цівників понад 20 осіб.

Ст. 26 цього Закону передбачено повну компенсацію роботодавцю єдиного соціального внеску у разі пра­цевлаштування за направленням служби зайнятості учасників АТО на термін не менше 2 років.

Щоб скористатися зазначеною гарантією, необхідно мати статус учасника бойових дій, що брав участь в АТО, та перебувати на обліку в державному центрі зайнятості.

16.12.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання