« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ЛІКВІДАЦІЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА ЗГОДОЮ СТОРІН

ЛІКВІДАЦІЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА ЗГОДОЮ СТОРІН

Чи може роботодавець звільняти працівників за згодою сторін у разі лік­відації підприємства?

Пропозицією щодо звільнен­ня працівників роботодавці намагаються уникнути до­даткових фінансових ви­трат підприємства, пов’язаних із виплатами працівникам у випадку його ліквідації чи реорганізації.

Частиною першою статті 104 Ци­вільного кодексу України передбаче­но, що юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим юри­дичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетво­рення) або в результаті ліквідації.


За правилами трудових правовідно­син, що регулюються Кодексом законів про працю України (КЗпПУ), звільнення працівників, згідно з п. 1 ст. 40 КЗпПУ, є розірванням трудового договору з ініці­ативи власника або уповноваженого ним органу. Тому таке звільнення має здійснюватися з дотриманням відповід­них гарантій, правил та порядку, вста­новлених законодавством України.

Стаття 49 КЗпПУ передбачає, що про наступне вивільнення працівників персо­нально попереджають не пізніше, ніж за 2 місяці. Законодавство не містить заборони щодо попередження працівника про пере­ведення на іншу посаду або про звільнен­ня у зв’язку з неможливістю переведення на іншу посаду раніше двомісячного тер­міну. Але в цьому випадку має бути вказа­на точна дата майбутнього вивільнення.

У разі припинення трудового догово­ру з підстав, зазначених у п.1 ст. 40 КЗпПУ, працівникові, відповідно до ст. 44 КЗпПУ, виплачується вихідна допо­мога у розмірі не менше середнього мі­сячного заробітку. При цьому відповід­но до ст. 116 КЗпПУ виплата всіх сум, що належать працівникові від підприєм­ства, установи, організації, провадиться в день звільнення.

У разі несвоєчасного розрахунку при звільненні роботодавець зобов’язаний компенсувати працівнику середній за­робіток за весь час вимушеного прогулу.

Якщо працівник у день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення ним вимоги про розрахунок. У разі спору про роз­мір сум, належних працівникові при звільненні, власник або уповноваже­ний ним орган повинен у зазначений у цій статті строк виплатити не оспорю­вану ним суму.

Відповідно до ст. 47 КЗпПУ власник або уповноважений ним орган зобов’язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену тру­дову книжку та копію наказу про звільнення з роботи.

 

РОЗІРВАННЯ УГОДИ НА ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ

З яких причин випускник вищого технічно­го закладу освіти, що навчався за держав­ним замовленням, може розірвати укладе­ний договір про працевлаштування?


Відповідно до п. 9 По­рядку працевла­штування випус­кників вищих на­вчальних закладів, підго­товка яких здійснювалась за державним замовлен­ням, затвердженого поста­новою Кабінету Міністрів України від 22.08.1996 (із змінами та доповненнями), розірвання випускником угоди про працевлашту­вання допускається з таких поважних причин:

– встановлення інвалід­ності 1 або 2 групи, внаслі­док чого випускник не може виїхати на роботу за призначенням;

– встановлення інвалід­ності 1 або 2 групи у дру­жини (чоловіка) випус­кника, одного з батьків (або осіб, які їх заміню­ють) випускника;

– якщо випускник – вагітна жінка, мати або батько, які мають дитину у віці до 3 ро­ків, або дитину, яка згідно з медичним висновком по­требує догляду (до досяг­нення нею 6-річного віку); одинока мати або батько, які мають дитину до 14 ро­ків або дитину-інваліда;

– проходження чоловіком (дружиною) військової служби (крім строкової), в тому числі за контрактом, на посадах рядового, сер­жантського й старшин­ського складу, прапорщи­ків, мічманів та офіцерів у Збройних Силах, Націо­нальній гвардії, Держав­ній прикордонній службі, Службі безпеки, а також інших військових форму­ваннях, створених відпо­відно до законодавства України, та служби в орга­нах внутрішніх справ поза місцем розташуван­ня замовника;

– вступу до вищих на­вчальних закладів III–IV рівня акредитації для ви­пускників вищих навчаль­них закладів I–II рівня акредитації.

Звільнення молодого фа­хівця з ініціативи замов­ника до закінчення термі­ну угоди дозволяється у випадках, передбачених ст. 40 Кодексу законів про працю України.

 

 

19.11.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання