« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ПОГОДЖЕННЯМ ПЕРВИНКИ

РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ПОГОДЖЕННЯМ ПЕРВИНКИ

В яких випадках і в який термін відбувається розірвання тру­дового договору з працівником власником підприємства або уповноваженим ним органом за погодженням первинної профспілкової організації?

Відповідно до статті 43 Кодексу про працю України розірван­ня трудового договору з під­став, передбачених пунктами 1 (крім випадку ліквідації підприєм­ства, установи, організації), 2–5, 7 статті 40 і пунктами 2, 3 статті 41 цьо­го Кодексу, може здійснюватися лише за попередньою згодою вибор­ного органу (профспілкового пред­ставника), первинної профспілкової організації, членом якої є працівник, крім випадків, коли розірвання тру­дового договору із зазначених під­став здійснюється з прокурором, по­ліцейським і працівником Націо­нальної поліції, Служби безпеки України, Державного бюро розсліду­вань України, Національного антико­рупційного бюро України чи органу, що здійснює контроль за додержан­ням податкового законодавства.

У випадках, передбачених законо­давством про працю, виборний орган первинної профспілкової організації, членом якої є працівник, розглядає у 15-денний строк обґрунтоване пись­мове подання власника або уповнова­женого ним органу про розірвання трудового договору з працівником.

Подання власника або уповнова­женого ним органу має розглядатись у присутності працівника, на якого воно внесено. Розгляд подання у разі відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника від його імені може виступати інша особа, в тому числі адвокат. Якщо працівник або його представник не з’явився на засі­дання, розгляд заяви відкладається до наступного засідання в межах строку, визначеного частиною 2 цієї статті. У разі повторної неявки пра­цівника (його представника) без по­важних причин подання може розгля­датися за його відсутності.

У разі якщо виборний орган пер­винної профспілкової організації не утворюється, згоду на розірвання тру­дового договору надає профспілко­вий представник, уповноважений на представництво інтересів членів про­фесійної спілки згідно із статутом.

Виборний орган первинної проф­спілкової організації (профспілковий представник) повідомляє власника або уповноважений ним орган про прийняте рішення у письмовій формі в триденний строк після його при­йняття. У разі пропуску цього строку вважається, що виборний орган пер­винної профспілкової організації (профспілковий представник) дав зго­ду на розірвання трудового договору.

Якщо працівник одночасно є чле­ном кількох первинних профспілко­вих організацій, які діють на підпри­ємстві, в установі, організації, згоду на його звільнення дає виборний ор­ган тієї первинної профспілкової ор­ганізації, до якої звернувся власник або уповноважений ним орган.

Рішення виборного органу пер­винної профспілкової організації (профспілкового представника) про відмову в наданні згоди на розірван­ня трудового договору повинно бути обґрунтованим. У разі якщо в рішен­ні немає обґрунтування відмови в наданні згоди на розірвання трудо­вого договору, власник або уповно­важений ним орган має право звільнити працівника без згоди виборного органу первинної профорганізації (профспілко­вого представника).

Власник або уповноваже­ний ним орган має право розірвати трудовий договір не пізніш як через місяць з дня одержання згоди вибор­ного органу первинної про­форганізації (профспілкового представника).

Якщо розірвання трудового дого­вору з працівником проведено влас­ником або уповноваженим ним орга­ном без звернення до виборного ор­гану первинної профспілкової орга­нізації (профспілкового представни­ка), суд зупиняє провадження по справі, запитує згоду виборного ор­гану первинної профспілкової орга­нізації (профспілкового представни­ка) і після її одержання або відмови виборного органу первинної проф­спілкової організації (профспілково­го представника) в наданні такої зго­ди (частина 1 цієї статті) розглядає спір по суті.

 


ЗВІЛЬНЕННЯ ЧЕРЕЗ НЕТВЕРЕЗИЙ СТАН

З яких підстав можуть звільнити працівника за появу на роботі в нетверезому стані, і чи можна це зробити, якщо той перебуває на лікарняному?

Відповідно до трудового законодавства, якщо працівник перебуває на лікарняному, у відпустці (декретній, акаде­мічній, відпочинку), роботодавець не має права на його звільнення.

Щодо звільнення працівника за появу на роботі в нетверезому стані, то цей факт має підтвердити медична експертиза (забір крові на аналіз), за розпорядженням (наказом) керівника про призначення комісії стосовно проведення службового розслі­дування за фактом появи (вживання алкоголю, токсичних або наркотичних речовин) працівника на робочому місці в стані сп’яніння. Комісія готує висновок на основі письмових пояс­нень свідків, самого винуватця та медичної експертизи.

22.10.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання